WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Засвоєння знань - це пізнавальна д-ть, яка направлена на оволодіння знаннями, уміннями та навичками. На основі вивчення явищ, фактів та процесів форм-ся узагальнення, які складають основу наукових понять.

Засвоєння передбачає: 1)сприйнят-тя, 2)осмислення, 3)узаг-ня,4)закріпле

ня і вдосконалення, 5)застоеування знань, 6)контроль.

Знати навч. матеріал - це: 1)вміти свідомо його відтворити, 2)вміти виділити осн. положення, 3)вміти відповідати на питання по вивченому мат-лу, 4)вміти доводити вірність теор. положень, що засвоєні, 5)вміти підтвердити засвоєні положення фак-тами і прикладами, 6)вміти висловити своє ставлення до вивченого, 7)вміти застосувати отримані знання на практиці.Види усного виклад-ення те-ми:1)розповідь- емоційне викл-ня яко-гось питання, частіше фактичний ма-теріал, 2) пояснення-доведення - викл-ня мат-лу пов'язане з вивченням правил математичних дій, законів, явищ: тобто висувається теза і проводиться система її обгру-нтування. 3) лекція – традиційна і проблемна (передбачає еврістичний шлях, коли шукається відповідь на поставлене питання) 4) бесіда – метод навчання, який ха-ся двустороннім зв'язком між викладачем та учнем, в формі діалогу, коли вчитель за допомогою питань стимулює учня зробити самостійні висновки, 5)диспут - конкретне з'ясування якоїсь проблеми у взаємозв'язку з реальним життям та досвідом учнів, 6)дискусія - кол-не обговорення спірного питання з метою виявлення відмін-тей в розумінні питання і в спорі знайти істину. Основні види навч. занять: лекція, практ. заняття, семінар з теми, лабор. заняття, інд. заняття, консультації. Лекції: установчі, оглядові, циклічні. Семінар - форма учбового заняття, коли викладач організує дискусію коло певних тем, по яким студенти готують тези на основі інд-но виконаних завдань.

Практичне заняття - форма учбового заняття, коли викладач формує уміння та навички практичного застосування теоретичних положень шляхом виконання студентами відповідно сформульованих завдань. Практичне заняття включає: 1)проведення попереднього контролю знань, умінь та навичок, 2)постановку заг. проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, 3)рішення задач з їх обговоренням, 4)рішення контр. завдань, їх перевірка та оцінка. Індивідуальне заняття - проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття інд. творчих здібностей, організуються за окремим графіком. Консультації — форма учбового заняття, при якій студент отримує від викладача відповіді на конкретні питання, організуються за окремим графіком.

Коли які викор-ся: 1)при вивченні теор. курсів: лекція + семінар, 2)при вивченні конкретних практичних спецкурсів: лекція + семінар+практичне, 3)по всім екон. курсам: інд. заняття+конс-ція.

65. Етапи контролю

Стандартизація цілей навчальних, визначальних моделей, норм оцінювання обов'язкове є прогнозування майбутньої діяльності, хоча б на найближчі 2 роки

Вимірювання фактичного стану результатів роботи

Порівняння стандарту і фактичного стану

Оцінювання. Передбачає інтерпретацію результатів

Відмітка. Формалізація навчання, в балах відповідної шкали (5 – ти чи 100 - бальна)

Корекція в процесі

62. Поняття контролю (К.). Контроль як основна функція управління.

К. знань є невід'ємною частиною управління учбовим процесом. Це важлива умова підвищення єфективності учбово-пізнавал. д-ті учнів. К.сприяє визначенню обсягу, рівню, якості засвоєних знань, виявленню успіхів та незасвоєних моментів. К. виконує виховну функцію: сприяє підвищенню відповідальності за роботу як В., так і учня, привчає до систематичної праці і охайності при виконанні задач.

Існують певні вимоги до К.: об'єктивність (створення умов, в яких мax точно виявлялись знання учнів, справедливе відношення до кожного, пред'явлення до них єдиних вимог); обгрунтованість оцінок (їх аргументація);  систематичність (організує і дисциплінує учнів, формує ціленаправленість в досягненні цілей. Буває: поточний, проміжний і підсумковий); індивідуальний і диференційований підхід до оцінки знань (дозволяє зняти -ну напруга під час відповіді, дає В. правильно і об'єктивно виявити і оцінити знання учнів); всебічність і оптимальність.

За формю К. буває:  індивідуальний фронтальний;  усний письмовий;  з використанням наочності без використання наочності.

60. Процес і методи навчання.

Метод навчання - 1)засіб досягнення мети, 2)спосіб д-ті, 3)засіб пізнання дійсності і її відображення в мисленні, 4)важливий педагогічний засіб, 5)шлях від незнання до знання, 6)форма реалізації викладання та навчання на конкретному мат-лі, 7)засоби роботи вчителя і учня, за допомогою яких досягається оволодіння знаннями, вміннями та навичками, формується світогляд учнів, розвиваються здібності.

4 революції в області методів навчання: 1)вчителя-батьки поступаються місцем професійним вчителям, 2)заміна усного слова письмовим, 3)введення в навчання друкованого слова, 4)часткова автоматизація і комп'ютеризація дидактичної роботи.

Загальні методи навчання: 1)слово, 2)спостереження, 3)практична д-ть, 4)програмоване навчання. Вибір методу залежить від: 1)специфіки навч. процесу, 2)особливостей аудиторії, 3)матер-техн. бази, 4)мети, форми навчання, 5)досвіда викладача, його кваліфікації, стилю роботи, особистих якостей вчителя, 6) бажання. Знання методів: 1)формує мотивацію учнів, 2)зд-ся логіка предметних дій, 3)сприяє керівництву д-ті вчителя та самоорг-ції д-ті учнів, 4)відбувається актуалізація предметного змісту.

Класифікація методів: За джерелом знань: 1)словесні: пояснення, лекція, оповідання, бесіда, диспут, рольова гра, драматизація, робота з книжкою, екскурсія, 2) наочні: ілюстрація, експеремент, вимірювання, демонстрація, спостереження, 3)практичні: вправи, л/р, пр/р, дослідження, проектування і моделювання, навчальні ігри За х-ром пізнавальної діяльності учнів: 1)інформаційно-репродуктивні, 2)репродуктивні, 3)проблемне викладення, 4)дослідницький, 5)пошуковий, 6)частково-пошуковий. Бінарні методи: методи викладання і методи навчання. Методи, які відображають логічний шлях навч. роботи: 1)індуктивний. 2)дедуктивний, 3)аналогії. Методи перевірки та оцінки знань, умінь та навичок: 1)повсякденне спостереження за роботою учнів, 2)усне опитування, 3)к/р, 4)перевірка дом/р, 5)програмований контроль. За формою організації процеса навчання: 1) фронтальний 2)груповий, 3)індивідуальний, 4)диференційований. П'ять основних методів, які ми викор. в плані уроку: 1)поясчювально-ілюстратчвний - учні сприймають ті факти та явища, які розповідає їм вчитель; інф-ція фіксується в пам'яті, сприйняття форм-ся за допомогою слова, книги, наочного посібника, досвіду, 2)репродуктивнчи метод - заснований на відтворенні знань, повторенні засобів дій по завданню вчителя, 3)проблемне викладання - вчитель ставить проблему, сам її вирішує, але при цьому показує шлях її вирішення, 4)частково-пошуковий - вчитель організує участь учнів в розкриті тих чи інших питань теми, яка вивчається; учень може форм-ти питання по мат-лу, що вивчається, підбирає докази по даній вчителем тезі, бере участь в еврістичній бесіді, 5)дослідницький метод - учні беруть участь в науковому пізнанні, вивчають факти, спостерігають явища, виявляють проблему дослідження, вивчають літ-ру, оцінюють результати, роблять висновки про можливості засвоєних знань. Закон чергування методів навчання передбачає: 1)ефект чергування, пропорційний ступеню перенасичення, 2)ефект чергування методів, пропорційний ступеню відмінності методів, що чергуються, 3)система методів, які використовуються, не повинна бути постійною, вона повинна змінюватися, оновлюватися через певний час. Цілі методів навчання: 1)дати учням знання основ наук, 2)навчити застосовувати ці знання на практиці, 3)розвинути учнів, виробити активність, 4)навчити самостійності, 5)сформувати світогляд.

Вибір методу - це пошук різних прийомів та їх поєднань. Прийоми навчання розуміють як: 1)розумову дію, 2)пізнавальну дію, 3)дрібний метод навч. роботи, 4)окремий крок в пізнавальній роботі. Мета використання прийомів - обслужити різні методи навчання. Прийоми учб-пізн. діяльності: аналіз, синтез, порівняння, доведення, абстрагування, конкретизація, узагальнення, висування гіпотез, аргументація, перенос знань, спростування, математична та графічна терпритація результатів.

59. Поняття про самостійну роботу.

СР — це форма організації індивідуального вивчення студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Метою СРС є сприяння у формуванні самостійності як риси особистості та важливої професійної якості молодої людини, суть якої полягає у вміннях систематизувати, планувати, контролювати і регулювати свою діяльність без допомоги і контролю з боку викладача. Завданнями СРС можуть бути засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення і систематизація набутих знань, застосування отриманих знань для розв'язання практичних завдань та виконання творчих робіт.


 
 

Цікаве

Загрузка...