WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

В сучасній дидактиці виділяють наступні принципи:

принцип гуманістичної цілеспрямованості (навчання та виховання всебічно гармонічно розвиненої особистості, враховуючи її індивідуальність та соц умови)

принцип зв'язку з життям, з задачами які вирішуються суспільством, колективом, особистістю в їх обєднанні

принцип співробітництва викладача та студента, сім'ї та громадськості, трудового (студентського) колективу в досягненні намічених задач навчання і виховання.

принцип науковості в організації навчання (розробка цілей, відбір змісту, вибір методів і форм організації навчання, розробка нових форм навчання);

принцип наочності, поєднання абстрактного і конкретного, матеріально-предметного, наочно-образного, словесно-знакового і т.п.

принцип доступності в навчанні, єдність наукового та емпіричного, облік індивідуальних рівнів розвитку творчих здібностей тих хто навчається†принцип мічності, системотичності і послідовності в реалізації змісту та використання нових технологій, методів, форм організації на різних етапах навчання†принцип доступності вимагає щоб нгавчання будувалось на реальних можливостях тих хто навчається;

принцип свідомості і активності молоді що навчається при керуючій ролі викладача;

принцип поєднання різних форм, методів і засобів навчання в залежності від задач та змісту;

принцип створення необхідних умов для навчання.

56. Основні теорії організації змісту навчання.

Форми навчання – це засоби організації навчального процесу:

індивідуальна (дітей навчали батьки, а поступово почали наймати приватн.вчителів);

індивідуально-групове – отримало розповсюдження в середньовічн.школі; - класно-урочна (з 16ст);

Белл-Ланкастерська с-ма – Англія к 18-п.19.: навчання молодших школярів за допомогою старших;

с-ма Дальтон-план – поч 20ст. передбачала с-му, яка виключ. класи і передбачає працю в лаборатор. по індивід.плану;

бригадно-лабораторн.метод: 20р. в СРСР;

Мангеймська с-ма: концепція диференціації навчання.

В Германіі, поділ дітей на 4 гр.:

Основні класи 50-60% - діти з середніми здібностями;

Класи для малоздібних д. 20-30%;

Допоміжні класи для розумовідсталих д. 2-2,5%.

Класи для здібних, талановитих до 20%, з них 1,2%- високо...

Поділ дітей відбувався на базі результатів психометричних досліджень і хар-к вчителів. Термін навчання був різний: 1. – 8р, 2. – 3-4 роки, 3. – індивід., 4. – 6 років;

план Трампа – американ.форма навч, якій 40% часу відводиться на навч. в великих групах (100-150), 20% - в малих групах (10-15 осіб), 40% - на самост.роботу;

метод проекції: в експерименті в Чікаго. Замість традиц. предметів вести проекти – своєрідні тематичні центри, які поєднують працю і навчання і т.ч. стимулюють пізнавальну діяльність.

57. Проблеми інформаційно-методичного забезпечення навчального предмету.

Сис-ма ІМЗ забезпеч. вклю-чає:Інформаційне забезпечення, яке відповідає на питання "що вивчати", тобто це передача досвіду, умінь, знань та способів діяльності. Джерела інф-ції: 1) текстові матеріали, 2) графічні матеріали, 3) аудіо-візуальні, 4) програмні продукти ЕВМ.

Методичне забезпечення - відпо-відає на питання "Як навчати", тобто це засоби передачи інф-ції. Методи навчання: 1) словесні, 2) наочні, 3) практичні. Знання - це узаг. досвід людей, узаг. об'єктивний світ. Уміння (навички) — знання в дії. Навчання - це набуття стійких навичок в вик-ористанні інф-ції для форм-ня поведінки та прийняття рішень. За-дача навчання - навчити учнів всту-пати в інф-ні відносини з оточуючим сер-щем, реальним життям, еф-но керувати власним процесом пізнання.

Інформаційні матеріали — містять відомості про дисциплини, які вив-чаються, факти, судження, інші знання, які визн-ся поняттям знання. Основні і додаткові. Основні інф. матеріали - це учбові видання, які мають в собі систематичні відомості наукового чи прикладного х-ру, які викладені в зручній для викл-ня і навчання формі. Підручник - навч. ви-дання, яке вміщує в себе систе-матичне викладання навч. дисципліни чи її розділу, частини, яке співпадає з навч. програмою та офіційно затве-рджено в якості даного видання (ву-зу). Навч. посібник - навч. видання, яке доповнює підручник та офіційно затверджено в якості даного видання. Практикум — навч. видання, яке міс-тить в собі практичні завдання і впра-ви, які допомагають засвоєнню прой-деного матеріалу. Навч. методичний посібник - навч. видання, яке вміщує матеріали по методиці викладання навч. дисципліни (розділа, частини) чи по методиці виховання. Навч. на-очний посібник - навч. видання, яке вміщує матеріали в допомогу вив-чення, викладення чи виховання. До-даткові інф. матеріали - все, що допо-магає при підготовці до занять (посі-бники, які не мають нормативного значення, та все те, що скорочує час на підготовку) Навч. документація - реалізує допоміжні функції, орга-нізуючи певні дії того, хто навчається, допомагає скороченню витрат часу на виконання операцій, які не є метою навчання. Осн. - "Журнал обліку успішності ". Інформаційні матеріали різних організацій.. Журнали. Приписи — методичні матеріали, які по формі та змісту відповідають на питання: як, коли і в який час. Це під-казка як діяти для досягнення мети. Вони вкл. в себе: інструкції, ме-тодичні рекомендації та вказікви, пла-ни і програми, графіки здачі іспитів, розклад. Додаткові джерела інфо-рмації включають також: конспект курса чи теми; пам 'ятка - довідково-методичне видання, яке вміщує ко-роткі і важливі відомості, які необ-хідні для виконання завдання, копії статей, вирізки з періодичної преси; статистичні замітки; виписки-цитати, хронологічні записки; монографії; науково-популярна література; роз-датковий матеріал - додатковий ма-теріал, який дає додаткові відомості: таблиці, малюнки, схеми, тексти, гра-фіки. Навч. дисципліна - педагогічна конструкція (категорія, об'єкт), яка створена для передачи змісту освіти. Плани і програми дисципліни - вид приписів, які визн-ть зміст, об'єм, логічну послід-ть мат-лу навч. предмету, в них знаходять своє відображення конкретні мета і задачі. Програма є обов'яз-ю для викладача, хоча в неї можуть вноситися зміни та доповнення. Пояснювальна записка до програми - включає задачі вивче-ня даної дисц-ни, дає коротку стрру програми, розкриває заг-метод. реко-мендації по використанню методів і форм навчання, здій-ня між-предметних зв'язків, зв'язку теорії та практики. Конспект лекцій - спец. вид інфних учбових мат-лів, який вміщує основні дані лекційної частини дисц-ни без зайвих подробиць і другорядних деталей. Структура конспекту: 1)вступна частина - 1)форм-ня завдання лекцій, 2)х-ка її проблеми, 3)викор. літ-ра, 2)викла-дання -1)понятійний апарат, 2)аналіз фактів, процесів, 3)зв'язки з практи-кою, приклади, 4)вияв про-тиріч, доведення, 3)заключення - 1)форм-ня висновків, 2)питання для самоконтро-лю,3)завдання для с/р, 4)реко-мендована літ-ра. Правила складання конспектів: 1)логічний зв'язок між по-няттями, судженнями, висновками протягом всього тексту, 2)поєднання наук-ті змісту з доступністю викл-ня, 3)поділ тексту на осн. і додатковий, 4)виділення головнішого курсивом, кольором, підкрес., 5)наявність резю-ме після кожної важливої частини те-ксту, 6)викл-ня схем, таблиць, графіків, ін. нагл-ті, 7)звернення до різних джерел інф-ції, 8)пояснення незнайомих слів, 9)викор-ня в пр-сі викл-ня тексту: а) елементів еврістичної бесіди, б) проблемних ситуацій, в) елементів дослідницького методу, г) елементів мозкової атаки, д) метод занурення.

Рекомендована літ-ра – що будуть викор-ти при підготовці: з педагогіки, по психології, по комун.процесам навчання, по дидактиці: а) проблеми навчання, б) розвиваюче навчання, в) мислення, пізнавальн.інтерес, діалог, ситуації, г) практ навчання, д) педагогічна імпровізація.

Демонстраційний матеріал: 1) конспекти: філософи та педагоги про особистість і виховання; прислів'я та приказки народів світу; анекдоти, тости; мінісловар педагога. 2) програми кафедри педагогіки та психології по навчанню студентів. 3) методичн.забезпечення (к.р.), педагог. практика, випускна робота.

58. Розвиток організаційних форм навчання. (?)Типи/види уроків: 1 тип -урок форм-ня знань, умінь та навичок (види: с/р, л/р, пр/р, ділова гра, семінар), 2 тип - урок узагальнення і систематизації знань, умінь та навичок (види: конференція, диспут, екскурсія, відео-урок), 3 тип - урок повідомлення та засвоєння нових знань (види: лекція, бесіда, розповідь), 4 тип - комбінований урок (види: елементи всіх видів уроку), 5тип - контрольний урок (види: усне опитування, письмове опитування, к/р, пр/р, залік). Урок - це форма орг-ції навчання, коли вчитель в рамках точно встановленого часу з постійним складом учнів однакового віку за постійним розкладом вирішує певні навчально-виховні задачі. Основні вимоги до уроку - 1)виховні - форм-ня працьовитості, відповідальності, ініціативності і т.д.,2)дидактичні - реалізація принципів навчання і забезпечення зв. зв'язку, 3)психологічні — інд. підхід і стимул-ня інтересу до пізнавальної д-ті, 4)гігієнічні. Нестандартні уроки: 1 )інтегровані уроки (вивчення декількох тем одним блоком), 2)театралізовані уроки, 3)урок-конкурс, 4)урок-аукціон, 5)урок - ділова гра, 6)урок - суд, 7)урок -посіділки, 8)урок - Ессе.


 
 

Цікаве

Загрузка...