WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Ґендерні особливості перекладу синтаксичних структур: психолінгвістичний аспект - Реферат

Ґендерні особливості перекладу синтаксичних структур: психолінгвістичний аспект - Реферат

Третім коефіцієнтом був коефіцієнт логічної зв'язності, який повинен був показати, хто з двох груп має більшу схильність до ускладнення синтаксичних структур. Результати показали, що особи чоловічої статі мають набагато вищий коефіцієнт логічної зв'язності – 0,99 проти 0,75 у групи протилежної статі. Такий показник можна вважати нормальним навіть враховуючи вікові межі досліджуваних груп, оскільки загальновідомі факти демонструють те, що в мовному онтогенезі чітко відображаються соціальні впливи. Спочатку діти засвоюють ту мову, яку їм дає найближче оточення і пізніше у певному віці вони починають рефлектувати і впливати на свою мову [16, 255]. Таким чином соціальний вплив на групу чоловічої статі є очевидним з огляду на соціальний статус чоловіків в нашій країні та те, яким чином вони висловлюють свої думки і переконання: їх завдання – бути домінантними і чітко формулювати свої директиви. Жінки ж за своєю психологією є більш говіркими, чим і пояснюється дещо ускладнена структура речень порівняно з чоловічою групою. (Тому інколи чоловікам стає важко зрозуміти жінок, і більше того, жінкам притаманне "додумування" власних моментів до отриманої інформації).

При аналізі вибору словникового варіанта, було виявлено, що у складних для вибору адекватного словникового відповідника, в групі жіночої статі виявлене упущення конфліктної лексичної одиниці у 50% випадків і використання вузького кола відповідників, в той час, коли чоловіча група на 100% підбирала варіанти біль-менш наближені до правильного та адекватного перекладу:

Оригінал: Josephine Carling was a heiress to an automobile fortune.

Переклади-1 (жін.): Джозефіна Карлінг успадкувала автомобіль / Джозефіна Карлінг була спадкоємницею, отримавши у майно автомобіль / Спадкоємницею автомобільного багатства була Джозефіна Карлнінг / Джозефіна Карлінг була спадкоємницею багатства у вигляді автомобілів.

Переклади-2 (чол.): Джозефіна Карлінг успадкувала колекцію машин / Джозефіна Карлінг успадкувала колекцію автомобілів / Джозефіна Карлінг успадкувала автомобільну вдачу / Джозефіна Карлінг є спадкоємницею автомобільної фортуни.

Таким чином, постає картина з одного боку невпевненості вибору словникового варіанта перекладачами жіночої статі, але водночас дуже близького за правильністю вибору такого варіанта при перекладі певної одиниці, а з іншого абсолютна впевненість чоловічої половини з порівняно низькою успішністю підбору варіантів.

Для визначення ступеня здатності вибирати словниковий варіант, що зумовлений контекстуальною залежність лексичної одиниці, групам було запропоновано кілька речень зі словом record у різних контекстах. Результати продемонстрували більшу здатність осіб жіночої статі до вибору відповідників.

Оригінал: Had the Republican candidates discussed the record of the Congress they would have exposed the Republican Party as a big business party which led the attack on the vital rights and liberties of the people.

Переклад-1 (жін.): ... кандидати обговорили протоколи Конгресу,... / ... кандидати обговорили офіційні документи Конгресу,...

Переклад-2 (чол.): ... кандидати обговорили запис Конгресу,...

Абсолютна більшість чоловічої групи дотримувалася перекладу словом запис. Жіноча група продемонструвала ширший перелік відповідників, які є адекватними контексту.

Інший випадок з цим словом продемонстрував схожі результати.

Оригінал: By resorting to mass terror and armed violence against the black population of South Africa its rulers reached a new shameful record in their racial oppression.

Переклад-1 (жін.): ... правителі досягли нової ганебної репутації ... / ... правителі досягли нового ганебного рекорду ...

Переклад-2 (чол.): ... правителі досягли нового ганебного рекорду ...

У чоловічій групі використання слова рекорд є частішим, аніж у жіночій. Крім слова репутація, жіноча група використовувала варіанти слід, досягнення. У чоловічій групі було кілька випадків із застосуванням слова слід.

Висновки. Таким чином, можна констатувати те, що в мові перекладачів чоловічої та жіночої статей існують певні розбіжності, оскільки результати психографологічного аналізу продемонстрували словникову різноманітність, дієслівність (агресивність) та логічну зв'язність синтаксичних структур, які істотно різняться у чоловічої та жіночої груп перекладачів під час викладу інформації. Перед дослідниками ґендеру в перекладі виникає концептуальне завдання розробки необхідних методів для чіткішого встановлення фактів функціонування ґендеру в мові загалом і в перекладі зокрема, оскільки психологічно чоловіки та жінки не можуть мислити однаковими категоріями і відокремлення "його" від "її" є принциповим.

Більше того, детальнішого аналізу потребують ті тексти, які за своєю зовнішньою ознакою вже є "різностатевими", іншими словами, потрібно дати відповідь на питання: що відбувається з текстом і які проявляються тенденції його модифікації, якщо перекладач – чоловік, а автор – жінка або навпаки. Такі проблеми не можна обмежувати лише сухою статистикою і констатацією факту ґендерної розбіжності, а необхідний пошук конкретизації способів відображення фемінності чи маскулінності текстів та потрібне теоретичне підґрунтя для подальшого розвитку напряму психолінгвістичного погляду на ґендер у тексті.

Перспективами дослідження є подальший аналіз перекладної мови чоловіків та жінок, а саме глибше вивчення особливостей підбору словникових варіантів, побудови складносурядних та складнопідрядних речень.

Список літератури

 1. Белянин В.П. Введение в психолингвистику. – М.: "ЧеРо", 2001. – 128 с.

 2. Горелов И.Н. Избранные труды по психолингвистике. – М.: Лабиринт, 2003. – 320 с.

 3. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. – Лингвистическая прагматика. – М.: Прогресс, 1985. – С. 217-237.

 4. Дейк Т.А. ванн, Кинч В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. – М.: Прогресс, 1988. – С. 153-244.

 5. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982. – 157 с.

 6. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. – 382 с.

 7. Засєкін С.В. Психолінгвістичні аспекти перекладу: Навчальний посібник. – Луцьк: ВІЕМ, 2006. – 144 с.

 8. Засєкіна Л.В., Засєкін С.В. Вступ до психолінгвістики. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2002. – 168 с.

 9. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. – Львів: Вид-во при ЛДУ "Вища школа", 1983. – 176 с.

 10. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. – М.: ЧеРо, Юрайт, 2000. – 136 с.

 11. Крылов А.А., Маничев С.А. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. – СПб.: Питер, 2000. – 560 с.

 12. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 272 с.

 13. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии. – Воронеж: Изд-во НПО "МОДЭК", 2001. – 448с.

 14. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб.: Питер, 2004. – 320 с.

 15. Почепцов Г.Г. Паблик Рилейшнз для профессионалов. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер. – 2002. – 624 с.

 16. Психолингвистика: Учебник для вузов / Под. ред. Т.Н.Ушаковой. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 416 с.

 17. Сорокин Ю.А. Переводоведение: статус переводчика и психогерменевтические процедуры. – М.: ИТДГК "Гнозис", 2003. – 160 с.

 18. http://psychology.nsu.ru/statgorchakova.html

 19. http://www.gender.cawater-info.net/what_is/index_e.htm

 20. http://www.poligraf.sp.ru/analpoch.html


 
 

Цікаве

Загрузка...