WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Місце ціннісних орієнтацій в утвердженні життєвих пріоритетів студентської молоді - Реферат

Місце ціннісних орієнтацій в утвердженні життєвих пріоритетів студентської молоді - Реферат

Реферат на тему:

Місце ціннісних орієнтацій в утвердженні життєвихпріоритетів студентської молоді

Проблеми, пов'язані з людськими цінностями, належать до числа найважливіших у будь-якій із наук, в центрі яких перебувають людина і суспільство, оскільки цінності виступають інтегративним стрижнем як для окремо взятого індивіда, так і для малої або великої соціальної групи, культури, нації і людства в цілому.

Зруйнування ціннісної основи обов'язково приводить до кризи, вихід з якої можливий тільки шляхом набуття нових цінностей.

Одним із наслідків краху тоталітарноїї ідеології є ціннісна криза, поглиблена тим фактором, що місце втрачених цінностей залишилось незаповненим новими ціннісними орієнтаціями, які хоч якоюсь мірою співвідносні з попередніми.

Такі умови стали сприятливим грунтом для багатьох соціальних проблем, які сьогодні постають перед суспільством: криза моралі і правосвідомості, соціальна нестабільність, політична дезорієнтація і демократизація суспільства, зниження цінності людського життя і багато іншого. Тривалий час панував погляд, згідно з яким особистість розглядалася як пасивний об'єкт навчально-виховного процесу. Але практика стверждувала, що сучасне життя вимагає необхідності зміщення акцентів з процесу виховання на процес самовиховання, тобто на зміну самого себе. Саме в цей час у свідомості молодої людини відбуваються зміни, і вона з об'єкта перетворюється на суб'єкт самовиховання.

Тому на сучасному етапі реформування життя суспільства висунуто високі вимоги до системи освіти, існує нагальна потреба не тільки ретельної фахової підготовки студентської молоді, але й розширення світогляду, сучасного професійного мислення, високої освіченості, індивідуального усвідомлення значення загальнолюдських цінностей. У процесі отримання вищої освіти сучасний майбутній фахівець знайомиться з тим, що принцип пріоритету загальнолюдських цінностей закладено в стратегію і тактику реформування системи освіти. Нова ієрархія цінностей, у якій загальнолюдське стоїть на першому місці, - методологічна ідея, закладена в національні закони, концепції, програми в сфері виховання й освіти. Це у свою чергу випливає з Конституції України, де підтверджено пріоритетність загальнолюдських цінностей. Постановка проблеми загальнолюдських цінностей виникає як відповідь на виклик часу. Тому гуманітарний бік освіти є однією зі складових процесу виховання індивідуальних якостей фахівця. Саме гуманізація виступає складовою сфери формування майбутнього професіонала, забезпечуючи всебічний розвиток особистості.

Виходячи з того, що нині, як і раніше, на молоде покоління покладаються надії, пов'язані з подальшою долею України, доцільно зосередити увагу владним структурам на реалізації молодіжної державної політики.

Серцевиною такої багатофункціональної політики повинне стати формування у молоді всіх національностей високих гуманістичних і патріотичних почуттів. Однак слід прийняти до уваги, що поряд з соціальними цінностями особливої уваги заслуговують особистісні цінності. Вони, як і соціальні, існують у вигляді ідеалів, взірця досконалості й остаточно орієнтують індивідуальну діяльність кожного конкретного суб'єкта. В особистісному плані цінність може бути визначена як відношення до предметів і явищ дійсності, яке спрямовує людину до істинного блага, розкриває перед нею можливості життя, сповненого всебічного щастя.

Залежність між різними об'єктами, які входять у сферу ціннісної орієнтації молоді, дозволяє визначити деякі загальні тенденції процесу їх формування, встановити вплив факторів, які визначають їхню поведінку. Ті чи інші ціннісні орієнтації особистості зумовлені тим, що пріоритети студентської молоді як суб'єкта суспільної поведінки в багатогранній соціальній діяльності є складовою ставлення студентства до різноманітних видів діяльності, а також до самої себе, установок і спонукань, якими вона керується, цінностей, на які спрямована її діяльність.

Як основний показник аналізу вивчення кількісних і якісних характеристик ролі ціннісних орієнтацій в утвердженні життєвих пріоритетів визначимо перш за все понятійний апарат. Особливу увагу слід звернути на поняття "життєвий пріоритет", що розглядається як вираження системи домінантних ціннісних орієнтацій. Це визначає спрямованість її діяльності. Розглядаючи співвідношення пріоритетів особистості з ціннісними орієнтаціями, просліджується їхній зв'язок з діяльністю, адже саме це має суттєве значення в справі діагностики формування активних життєвих пріоритетів.

Коли мова йде про цілеспрямовану діяльність особистості, вона завжди буде певним чином орієнтована відносно цінностей, тому саме в системі цінностей виражається ставлення людини, суспільства до світу. Ціннісна свідомість творить власний світ, світ емоційних переживань, ціннісних образів. У ціннісній формі людина не об'єктивує, а суб'єктивує зовнішню дійсність, привласнюючи її, надаючи "людського" значення, стверджуючи тотожність з собою. Світ цінностей – це світ практичної діяльності. Наше емоційне становище до явищ зовнішнього буття, їх оцінка здійснюється в практичному житті.

У зміст категорії "цінності" закладені об'єктивні і суб'єктивні моменти. За своєю суттю цінності об'єктивні, оскільки визначені певними якостями незалежної від особистості об'єктивної природи і соціально-економічними умовами суспільного розвитку. Відношення ж будь-яких явищ до цінностей означає вказівку на їхнє значення для людини, на необхідність оволодіння ними, на мету діяльності. Оцінне відношення завжди припускає наявність суб'єкта, який виражає своє ставлення до об'єкта. Тому цінності одночасно і суб'єктивні, оскільки одні і ті ж реальні явища і предмети дійсності, а також ідеали, до яких прагне людина, можуть бути ототожнені з багатьма ціннісними критеріями. Все залежить від того, яким з них особистість надає перевагу. Суб'єктивність цінності, ймовірно, виражається в його ціннісних орієнтаціях, які не є окремими повтореннями, що існують відокремлено один від одного, створюють цілісну систему взаємовизначених, взаємодіючих елементів. Отже, ціннісні орієнтації – це системно пов'язані соціально значущі уявлення, реально детермінуючі вчинки та дії, які виявляють себе в практичній поведінці особистості з її якісною своєрідністю життєдіяльності, способом життя.

Методологічною основою аналізу впливу ціннісних орієнтацій на формування активних життєвих пріоритетів студентської молоді є розуміння єдності пізнавального і ціннісного відношень: природно-історичного, тобто об'єктивного стану, і реального перебігу процесу, а також ціннісного, тобто нормативного, певного перебігу процесу з точки зору значущості. Ціннісний аспект дає уявлення про напрямки життєдіяльності особистості, їх збіг чи розбіжності з основною тенденцією суспільного розвитку.

Життєві пріоритети особистості розглядаються як система категорій: світогляд, мотиви, потреби, інтереси, переконання, установки, самореалізація. І досить важливе місце тут належить створенню ідеалу, який сприяє усвідомленості особистістю своїх дій і вчинків. Зміна ціннісних орієнтацій, ідеалу, до якого прагне молодь – засіб для здійснення чогось зовні позитивного, протилежного їй, призвело до уявлення про цей ідеал та цінності на рівні буденної свідомості як про якусь надприродну силу, що наділена ірреальним існуванням.

Зворотний бік цієї проблеми – зосередження суттєвих характеристик життєдіяльності молодого покоління на боці ідеалу, метафізично відірваного від дійсності, призводить до того, що саму реальність розуміють у викривленому вигляді – молодь починає жити в ірреальному просторі, не орієнтуючись в дійсному часі, в розумінні якого у неї не виникає потреби: орієнтація на цінності перетворюється у фетиш, що сприймається метафізично і не сприяє суспільному розвиткові. Подолання такого протиріччя між ідеалом, цінностями і дійсністю полягає не в протиставленні сфери данного і сущого, а в подоланні цього стану, адже молодь не просто реагує на ту чи іншу ситуацію, а визначає її, одночасно "визначаючи" і себе в цій ситуації.

Ціннісні орієнтації настільки усвідомлюються особистістю, наскільки світогляд адекватно відображає дійсність і на цьому обґрунтовує реальні, відповідні законам розвитку природи і суспільства, ідеали людини і шляхи їх досягнення.

Якщо вважати світоглядними лише ті цінності внутрішнього світу особистості, які є соціально значущими, то залишається ще невідомим, чи значать вони те ж саме для неї самої. Тому порівняння тієї чи іншої системи цінностей з іншими цінностями може відрізняти один світогляд від іншого як цінне і прогресивне. Ідейна стабільність ціннісних орієнтацій залежить від того, що в свою чергу забезпечує єдність мислення, переконання і дій.

Узагальнена орієнтація світоглядної свідомості полягає саме в її претензії визначити позицію. Це означає, що в найважливіших життєвих питаннях кожен суб'єкт у змозі обґрунтувати особисті пріоритети як загальні вимоги, що визначають суть особистості. На основі світогляду ціннісні орієнтації фіксують перевагу певного виду діяльності, але відображення в ній можуть не знайти. Оскільки ціннісні орієнтації визнають поведінку і причини соціальної діяльності молоді, на перший план виступає не те, що необхідно, без неможливості існування (це вирішується на рівні потреб), не те, що вигідно з точки зору матеріальних умов життя (на рівні зацікавлень), а те, що відповідає уявленням про призначенням людини. Тобто ті норми і ідеали, які виступають результатом діяльності особистості, визнають розвиток її цінностей (ціннісні орієнтації). Тому саме їхня наявність виступає основою для формування життєвих пріоритетів.


 
 

Цікаве

Загрузка...