WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професійне самовизначення учнів раннього юнацького віку у навчально-виховній діяльності загальноосвітньої школи - Дипломна робота

Професійне самовизначення учнів раннього юнацького віку у навчально-виховній діяльності загальноосвітньої школи - Дипломна робота

При прийнятті такої мети професійного самовизначення, сутність профконсультаційної роботи зі школярами полягає у допомозі учневі знаходити особистісне значущі сенси у трудовій діяльності, що обирається, а також у самому процесі професійного самовизначення, що дозволить йому стати реальним суб'єктом свого вибору. Одним з основних завдань експериментальної роботи була актуалізація проблеми вибору майбутньої професії серед учнів експериментальної групи. Як результат здійснення педагогічного експерименту ми прогнозували підвищення ефективності профорієнтаційної роботи з школярами й збільшення на цій основі кількості старшокласників з високим та середнім рівнями сформованості готовності до професійного самовизначення.

Для оцінки педагогічної ефективності запропонованих методів активізації професійного самовизначення старшокласників нами досліджувалися зміни критеріальних показників готовності учнів до прийняття рішення щодо вибору майбутньої професії (дивись таблицю 1.1). При цьому формування готовності до вибору професії розглядалося нами як процес прояву, створення та розвитку якостей особистості, мотиваційних установок, знань, вмінь та навичок, які надають школяреві можливість свідомо та обґрунтовано обрати вид майбутньої професійної діяльності .

В основу змісту підготовки старшокласника до усвідомленого вибору майбутньої професії було покладено положення С. Фукуями про те, що для його здійснення учневі необхідно, по-перше - знання світу сучасних професій, по-друге - сформованість здатності до адекватної самооцінки індивідуальних особливостей ("Я" - образу), по-третє - вміння співвідносити вимоги, які ставить професія до людини, з власними інтересами, схильностями, здібностями, характерологічними якостями тощо. Для реалізації цих завдань для учнів експериментальних класів, було прочитано факультативний курс "Твоя майбутня професія".

При розробці змісту згаданого курсу ми виходили з того, що його впровадження створюватиме сприятливі організаційні передумови для реалізації педагогічних аспектів профорієнтаційної роботи зі старшокласниками.

Перший розділ "Професія та кар'єра" має за мету ознайомлення учнів зі світом професійної праці. Результати констатуючого етапу педагогічного експерименту засвідчили, що пересічний школяр практично не орієнтується у світі сучасних професій, ототожнює такі поняття як "професія" та "спеціальність", не знайомий з класифікацією професій тощо.

Зміст наступного розділу програми, яка апробувалася у процесі формуючого експерименту - "Самопізнання" має за мету формування в учня образу "Я", що досягається у процесі ознайомлення учня з основними психологічними характеристиками людини та здійснення профконсультаційних досліджень.

Аналіз змісту загальноосвітньої підготовки свідчить про те, що жоден з предметів, включених до державного компоненту освіти, не дає учням уявлення про психологічні особливості людини. В той же час, формування готовності до професійного самовизначення передбачає наявності в учня систематизованих та об'єктивних знань про особливості власної особистості. Шкільні психологи, до числа завдань яких зокрема включено і вивчення індивідуальних особливостей учнів школи, як правило здійснюють її вибірково, оскільки не в змозі здійснити охоплення відповідними дослідженнями всього контингенту учнів школи, який, як правило, налічує декілька сот дітей. Залучення до викладання курсу "Твоя майбутня професія" шкільних психологів або методистів з профорієнтаційної роботи міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, які володіють методикою вивчення особливостей особистості старшокласників, дозволяють позитивно розв'язати цю проблему.

Проте, наприкінці 80-х та на початку 90-х років ХХ століття у контексті вирішення проблем, пов'язаних з впровадженням до змісту трудового навчання у старшій школі розділу "Основи вибору професії" було проведено декілька досліджень (О. Губенко, М. Ільюк, О. Мельник, Є. Пехота, О. Прощіцька, М. Тименко та інші) щодо змісту та методики пропедевтичного формування у старшокласників основ психологічних знань. Результати згаданих досліджень, в першу чергу - методика здійснення школярами самопізнання, були використані нами у процесі формуючого експерименту при викладанні розділу "Самопізнання" програми факультативного курсу "Твоя майбутня професія". На особливу увагу, на нашу думку, заслуговують роботи О. Прощіцької [52] та Г. Резапкіної [64], у яких крім методики формування в учнів основ психологічних знань та самопізнання, наведені практичні рекомендації з розвитку у школярів певних якостей особистості (увага, пам'ять і т. ін.).

У процесі викладання розділу "Самопізнання" в учнів не лише формувалися знання про інтереси, схильності, увагу, пам'ять, характер, темперамент тощо, але й паралельно вивчався рівень та особливості їх розвитку. Для цього використовувалися не лише бланкові (паперові) методики, але й їх комп'ютеризовані варіанти. Слід зазначити, що проблеми, пов'язані із використанням засобів обчислювальної техніки у профорієнтаційній роботі, досліджувалися О. Войскунським, Б. Коциком, В. Рубцовим, О. Тихоміровим, Н. Шевченко та ін. На сьогодні розроблені програмні продукти, які дозволяють провести вивчення певних психологічних особливостей школярів за допомогою апробованих профконсультаційних методик з урахуванням вікових особливостей опитуваних.

Використання персональних комп'ютерів в цілях профконсультації має ряд переваг порівняно з традиційною, так званою "паперовою" методикою: стандартне подання завдань; однозначність і точність фіксування відповідей учнів; звільнення профконсультанта від великої кількості рутинної роботи з обробки анкет; фіксування додаткової інформації; швидка обробка результатів; конфіденційність результатів автоматизованого обстеження і таке інше. Слід також зазначити, що учні більше довіряють "об'єктивності" ЕОМ і не схильні визнавати результати обстеження недійсними або невірно обробленими.

Як один із прийомів формування в учнів образу "Я" ми використовували завдання, які активізували учнів до самопізнання та самоаналізу. До числа таких завдань можна віднести твір - роздум "Коли мені виповниться тридцять років", "Тиждень у моєму житті" тощо. Так наприклад, при виконанні справи "Тиждень у моєму житті" старшокласникам пропонується протягом тижня вивчати структуру своїх робочих та вихідних днів та заповнити відповідну таблицю.

Активізації процесу самопізнання також сприяло застосування у процесі викладання курсу "Твоя майбутня професія" профорієнтаційних ігор та опитувальників, що спрямовані на проблему вибору професії, необхідність співставлення власних якостей з вимогами, які ставить професія до людини. Так наприклад, основною метою ігри "Хто є хто?" є співставлення учнями своїх особистісних якостей з різними професіями на основі думки однокласників [55]. Метою ігрової вправи "Зоряний час" є допомога учневі в усвідомлені основних особистісних сенсів певної професійної діяльності та співставлення цих сенсів з власним уявленням про щастя [61]. Методика "За та против" призначена для активізації роздумів старшокласників щодо мотивів вибору майбутньої професії та підвищення ступеню усвідомлення своїх професійних переваг [54].

Ознайомлення школярів з особливостями їх особистості було зокрема спрямовано на їх підготовку до здійснення розгорнутого опису професії, із включенням до нього психологічних характеристик професійної діяльності.

Для перевірки дієвості запропонованих нами експериментальних факторів на рівень готовності учнів контрольної та експериментальних груп до професійного самовизначення, нами було проведено покомпонентний аналіз його структурних складових.

Мотиваційний компонент готовності до професійного самовизначення визначає ставлення старшокласника до вибору майбутньої професії, а його основними показниками є наявність відповідних професійних інтересів та намірів, мотивів вибору професії.

Для виявлення провідних мотивів вибору старшокласниками майбутньої професії нами використовувалася методика Є. Павлютенкова.

Згадана методика дозволяє диференціювати відповідні мотиви за 9 групами: соціальні, моральні, естетичні, творчі, матеріальні, престижні, утилітарні, пізнавальні та такі, що пов'язані зі змістом праці. Порівняння результатів дослідження мотивів вибору учнями майбутньої професії на початку та по закінченню формуючого етапу педагогічного експерименту свідчать про те, що під впливом експериментальних факторів вони зазнали певних змін ( Таблиця 2.2.).

Таблиця 2.2

Ієрархія мотивів вибору професій ( рангові місця)

Група мотивів

Початок експерименту

Закінчення експерименту

К

Е

К

Е

Соціальні

VII

VII

VIII

VII

Моральні

VIII

VIII

VII

VIII

Естетичні

IX

IX

IX

IX

Пізнавальні

IV

IV

VI

III

Творчі

VI

VI

V

VI

Матеріальні

I

I

I

I

Престижні

II

II

II

V

Утилітарні

III

III

III

II

Пов'язані із змістом праці

V

V

IV

IV


 
 

Цікаве

Загрузка...