WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професійне самовизначення учнів раннього юнацького віку у навчально-виховній діяльності загальноосвітньої школи - Дипломна робота

Професійне самовизначення учнів раннього юнацького віку у навчально-виховній діяльності загальноосвітньої школи - Дипломна робота

Мотиваційний компонент визначає ставлення старшокласника до вибору майбутньої професії, а його основними показниками є наявність відповідних професійних інтересів та намірів, мотивів вибору професії.

Когнітивний компонент готовності до професійного самовизначення характеризується такими показниками: наявність знань щодо індивідуальних особливостей; інформованість про світ професій; поінформованість щодо вимог, які ставить професія, що обирається, до індивідуальних характеристик людини. Критеріями цього компоненту є здатність учня до самоаналізу та аналізу професій.

Практичний компонент передбачає наявність в учня вмінь розробляти особистий професійний план та здійснювати заходи щодо його реалізації.

Теоретичний аналіз категорії "готовність" у контексті проблеми дослідження дозволив диференціювати готовність до професійного самовизначення за такими рівнями прояву: високий, середній та низький.

Високий рівень характеризується: за мотиваційним критерієм - наявністю чіткої структури мотивів вибору професії, в ієрархічній структурі яких переважають мотиви, пов'язані з її змістом, чітко вираженими професійними інтересами, здійсненням акту вибору майбутньої професії; за когнітивним критерієм - високим рівнем здатності до самоаналізу та аналізу професій, володінням інформацією про світ професій та кон'юнктуру ринку праці, адекватною самооцінкою; за практичним критерієм - наявністю повного особистого професійного плану, здійсненням конкретних заходів по оволодінню майбутньою професією.

Середній рівень характеризується: за мотиваційним критерієм - опосередкованою мотивацією вибору професії, диференціацією професійної діяльності за ступенем привабливості, визначенням ближньої професійної перспективи (навчальний заклад і т. ін.); за когнітивним критерієм - середнім рівнем здатності до самоаналізу та аналізу професій; володінням неповною та несистематизованою інформацією про світ професій та кон'юнктуру ринку праці, незначно завищеною або заниженою самооцінкою; за практичним критерієм - існуванням професійного плану на найближчу перспективу, плануванням дій з його реалізації

Низький рівень готовності до професійного самовизначення характеризується: за мотиваційним критерієм - переважанням мотивів, пов'язаних із зовнішньою привабливістю професії, відсутністю професійних інтересів, питання вибору професії особистісно не актуалізовано, вибір професії відбувається переважно під впливом зовнішніх чинників; за когнітивним критерієм - низьким рівнем здатності до самоаналізу та аналізу професій, відсутністю систематизованих, об'єктивних професіографічних знань, неадекватною (значно завищеною або заниженою) самооцінкою; за практичним критерієм - відсутністю самостійно розробленого особистого професійного плану.

3. Результати констатуючого етапу педагогічного експерименту засвідчили, що для переважної більшості учнів 10 - 11-х класів притаманним є низький рівень готовності до професійного самовизначення (понад 70 % вибірки). При цьому основним фактором впливу на вибір старшокласником професії є його найближче соціальне середовище (родина, друзі, знайомі і таке інше), а серед мотивів вибору професії чільне місце посідають матеріальні, престижні та утилітарні групи мотивів.

4. Під виховними методами профорієнтаційної роботи ми розуміли форми, прийоми та способи спільної діяльності педагогів та учнів, спрямованої на створення умов, що стимулюють особистість школяра до профорієнтаційної діяльності і через неї - до самопізнання, самооцінку індивідуальних особливостей у їх проекції на майбутню професію, самостійний пошук професіографічної інформації.

5. Активізація професійного самовизначення передбачає використання у профорієнтаційній роботі з учнями виховних методів, які забезпечують активну самостійну пошуково-пізнавальну та практичну діяльність учня, спрямовану на формування та розвиток образу "Я", рефлексію власних професійних можливостей, порівняння їх з вимогами, що ставить до особистості обрана професійна діяльність.

За такого підходу до переліку виховних методів активізації професійного самовизначення нами віднесено методи активізації профконсультаційної (профорієнтаційні ігри, активізуючі опитувальники) та профінформаційної роботи (відповідні ігри та вправи, професіографічні дослідження).

Зазначені вище форми та методи активізації профорієнтаційної роботи ґрунтуються не на механізмах зовнішнього підкріплення, а таких, що особистісно актуалізують проблему вибору майбутньої професії та спрямовані, апелюють, в першу чергу, до самосвідомості та свідомого ставлення до необхідності її вирішення.

6. Однією з умов активізації професійного самовизначення старшокласників ми визначили впровадження експериментального факультативного курсу "Твоя майбутня професія". Його структура та методика викладання були спрямовані на формування в учня образу "Я" (розділ "Самопізнання"), знань про світ професій (розділ "Професія та кар'єра"), вмінь зіставляти індивідуально-психологічні особливості власної особистості з об'єктивними вимогами, які ставить обрана професія до людини, та розробляти на цій основі особистий професійний план (розділ "Планування кар'єри").

Аналіз ступеню впливу експериментальних факторів на формування у старшокласників готовності до професійного самовизначення здійснювався покомпоненто, що дозволило зробити висновки щодо дієвості їх впливу на структурні компоненти готовності.

7. Результати формуючого етапу педагогічного експерименту дозволяють констатувати, що формування готовності до професійного самовизначення є педагогічно керованим процесом і його ефективність зростає за умови впровадження курсу "Твоя майбутня професія", у процесі якого методи активізації профорієнтаційної роботи використовуються як складові елементи педагогічної технології активізації професійного самовизначення. Одним із засобів визначення ефективності підготовки старшокласників до професійного самовизначення є оцінювання якості побудови школярем особистого професійного плану, в якому в узагальненому, інтегрованому вигляді подані всі основні складові професійного самовизначення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. - 299с.

 2. Аза Л.А. Воспитание как философско-социологическая проблема. - К.: Наукова думка, 1993. - 128 с.

 3. Алексеев В.А. Самосознание и мотивация деятельности на рубеже подросткового старшего школьного возраста // Проблемы мотивации общественно полезной деятельности школьников. - М.: Просвещение 1984.- С. 103-107.

 4. Атаханов Р., Загвязинский В. Методология и методы психолого-педагогического исследования - М.: Академия, 2001. - 208 с.

 5. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986. - 420 с.

 6. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.

 7. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади. - К.: Либідь, 2003. - 344 с.

 8. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте: Психологические исследования. - М.: Просвещение, 1968.- 252 с.

 9. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. - 1979. - № 4. - С.23-24.

 10. Братусь Б.С. О механизмах целеполагания // Вопросы психологии. - 1977. - № 2. - С.121-124.

 11. Вопросы профессиоведения / В.Е.Гаврилов, Г.Т.Гвоздецкая, М.И.Иванюк и др.; Научн. ред. В.Е.Гаврилов, В.Г.Каневец. - М.: Высш. шк., 1982. - 63 с.

 12. Выготский Л.С. Педология подростка: проблемы возраста // Собр.соч.: в 6 т - Т.4. - М., 1983.- С. 6-223.

 13. Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения // Вопросы психологии. - 1994. - №3. - С. 25-36.

 14. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. - Киев: Наукова думка, 1988.- 144 с.

 15. Голомшток А.Е. Выбор профессии и воспитание личности школьников. - М.: Педагогика, 1979. - 158 с.

 16. Гусейнова В. В. Описание профессий для формирования у школьников способностей выбора профессии: Методическое пособие /Авт.-сост. Гусейнова В. В. -М., б.н.и., 1992.- 50 с.

 17. Джеймс У. Психология: Пер. с англ. - М.: Высш. шк., 1991. - 456 с.

 18. Дитяча праця в Україні / О.О.Яременко, Л.С.Волинець та ін. - К.: УІСД, 2001. - 132 с.

 19. Дубровина И.В., Круглов Б.С. Психологические аспекты формирования ценностных ориентаций и интересов учащихся // Ценностные ориентации и интресы школьников. - М.: Просвещение, 1983. - С. 27-36.

 20. Дьяченко Н.Н. Профессиональная ориентация и вовлечение молодежи в систему профессионально-технического образования. - М.: Высш. шк., 1971. - 271 с.

 21. Закатнов Д.О. Технології активізації професійного самовизначення старшокласників // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - 2001. - № 6. - С. 99-104.

 22. Закатнов Д.О., Капустіна О.В. Професійне самовизначення старшокласників: Методичний посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 96 с.

 23. Закатнов Д.О., Мельник О.В., Федоришин Б.О. Зміст профорієнтаційної роботи зі старшокласниками. - К.: ІПВ АПН України, 2003. - 80 с..

 24. Захаров Н.Н., Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация школьников. - М.: Просвещение, 1989. - 192 с.

 25. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. - М.: Педагогика, 1991. - 178 с.

 26. Йовайша Л.А. Проблемы профессиональной ориентации школьников. - М.: Педагогика, 1983. - 128 с.

 27. Калицкий Э.М. Профессиография, профессиология и профессиональное образование: методологические аспекты. - Мн.: РИПО, 1996. - 37 с.

 28. Капустіна О.В. Активізація професійного самовизначення старшокласників // Навчальні інновації та їх вплив на якість освіти. - К.: КНЕУ, 2003. - С. 437-438.

 29. Классификатор профессий. - К.: Госстандарт Украины, 1998. - 428 с.

 30. Климов Е А. Развивающийся человек в мире профессий. - 06нинск: Изд-во "Принтер", 1993. - 57 с.

 31. Климов Е.А. Как выбирать профессию. - М.: Просвещение, 1990. -159с.

 32. Климов Е.А. Введение в психологию труда. - М. Изд-во МГУ, 1988. - 199 с.

 33. Климов Е.А. Психология профессионала. - М.: Изд-во "Институт практической психологии", 1996. - 400 с.

 34. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - Ростов-на-Дону, Феникс, 1996. - 512 с.

 35. Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации. - М.: Знание, 1983. - 95 с.

 36. Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание. - М.: Политиздат, 1984. - 335 с.

 37. Кон И.С. Открытие Я. - М.: Политиздат, 1978. - 367 с.

 38. Концепция профессионального самоопределения молодежи: Проект (В.А.Поляков, С.Н.Чистякова и др.) // Педагогика. - 1993 - №5. - С. 33-37.

 39. Концепція державної системи професійної орієнтації населення // Людина і праця. – 1994. - № 4. – С. 22-29.

 40. Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному самоопределению / Под ред. С.Н.Чистяковой, А.Я.Журкиной.- М.: Филология, 1997. - 80 с.

 41. Крягжде С.П. Психология формирования профессиональных интересов. - Вильнюс: Мокслас, 1981. - 195 с.

 42. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике. - Таллин: Валгус, 1980. - 334 с.

 43. Маркова A.M. Психология профессионализма. - M.: "Знание", 1996. - 308 с.

 44. Мельник О.В. Ділові ігри як засіб активізації професійного самовизначення старшокласників. // Профорієнтаційна робота із школярами: Методичний посібник /За ред. М.П.Тименка. - Рівне, 1992. - С. 83-97.

 45. Мельник О.В., Романчук В.П. Основи вибору професії: Експериментальна програма та збірник практичних завдань. - К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2001. - 98 с.

 46. Мкртчян Г.М., Чирикова А.Е. Мир профессий в ценностных представлениях старшеклассников // Школа и производство. - 1996. - № 8.- С. 16-19.

 47. Мои жизненные и профессиональные планы: Кн. для уч-ся старш. клас. / Чистякова С.Н., Пряжников Н.С., Журкина А.Я. и др. - М. : РАО , 1994. - 90 с.

 48. Мудрик А.В. Современный старшеклассник: проблемы самоопределения. - М.: Просвещение,1977. - 214 с.

 49. Панченко В. Проблема професійного самовизначення учнівської молоді у працях Г. Костюка //Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2000. - № 2. - С. 236-244.

 50. Підготовка до професійного навчання і праці (психолого-педагогічні основи): Навчал.-метод. посібник / За ред. Г.О.Балла, П.С.Перепелиці, В.В.Рибалка. - К.: Наукова думка, 2000. - 188 с.

 51. Профессиональное самоопределение и профессиональная карьера молодежи / Под ред. С.Н.Чистяковой - М. : РАО , 1993. - 89 с.

 52. Прощицкая Е.Н. Человек выбирает профессию. - М.: Просвещение, 1991. - 144 с.

 53. Пряжников Н.С, Ященко В.А. Профориентационные игры: "Ветеран", "Остров", "Продавцы-покупатели": Методические рекомендации. - М.:АПН СССР, 1987. - 14с.

 54. Пряжников Н.С. Деловая игра как способ активизации учащихся в профессиональном самоопределении // Вопросы психологии. - 1987. - №4. - С. 92-99.

 55. Пряжников Н.С. Игровой метод в профориентации: Методические рекомендации. - Пермь: Пермский гос. педаг. ин-т, 1989. - 70 с.

 56. Пряжников Н.С. Карточное профконсультирование подростков: возможности и проблемы // Вестник МГУ. Сер. 14 - психология. - 1994. - №3. - С. 37-44.

 57. Пряжников Н.С. Карточные профконсулътационные методики: Учебное пособие. - М : Ассоциация "Профцентр", 1993. - 328 с.

 58. Пряжников Н.С. Ознакомительные профориентационные игры "Ассоциация" и "Угадай профессию" // Школа и производство. - 1989. - № 4. - С. 25-28.

 59. Пряжников Н.С. Оценка эффективности профориентационной работы со школьниками // Школа и производство. - 1998. - № 8. - С. 36-41.

 60. Пряжников Н.С. Подготовка ведущего профориентационных игр // Вестник МГУ. Сер. 14 - психология. - 1990. - № 4. - С. 65-70.

 61. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. - М.: Институт практической психологии, 1996. - 256 с.

 62. Пряжников Н.С. Профориентационные игры, проблемные ситуации, задачи, карточные методики: Учебно-методич. пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1991. - 87 с.

 63. Пряжников Н.С. Разработка имитационных игр в профессиональной ориентации // Социальные и психологические проблемы активизации человеческого фактора в народном хозяйстве. - М.. Изд-во МГУ, 1987. - С. 129-131.

 64. Резапкина Г.В. Я и моя профессия: Учеб.-метод. пособие для школьных психологов и педагогов. - М.: Генезим, 2000.- 128 с.

 65. Рубинштейн С.Л Основы общей психологии.- М.: Учпедгиз, 1946. - 701с.

 66. Сафин В.Ф., Ников Г.П. Психологический аспект самоопределения // Психологический журнал. - 1984. - №4. - С. 65-74.

 67. Система профинформационной работы со старшеклассниками / Под ред. Б.А.Федоришина. - К.: Рад. шк., 1988. - 176 с.

 68. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. - М. Просвещение,1972.- 214с.

 69. Тименко М.П. Мельник О.В. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення в умовах ринку праці // Педагогіка і психологія. - 1995. - № 3. - С. 109-116.

 70. Титма М.Х. Выбор профессии как социальная проблема. - М.: Мысль, 1975. - 198 с.

 71. Уніят С., Комінко С. Вибір професії, або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. - 87 с.

 72. Федоришин Б.А. Психологические и методические основы профориентационной работы с учащимися. - К.: КГИУУ, 1979. - 23с.

 73. Федоришин Б.О. Методика виявлення й оцінки загальних інтересів особистості учнів (ОДАНІ-2): Метод. рекомендації. - К.: Цент міжнародної освіти, 1998. - 24 с.

 74. Формирование личности старшеклассника /Под ред. И.Ф. Дубровиной. - М: Педагогика, 1989. - 168 с.

 75. Чистякова С.Н., Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников: Организация и управление. - М.: Педагогика. 1987 - 160 с.

 76. Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. - М.: Педагогика, 1981.- 96 с.

 77. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. - М.: Педагогика, 1971. - 352 с.

 78. Янцур М. С. Основи професiографiї (практикум). - К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПI, 1996. - 223 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...