WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професійне самовизначення учнів раннього юнацького віку у навчально-виховній діяльності загальноосвітньої школи - Дипломна робота

Професійне самовизначення учнів раннього юнацького віку у навчально-виховній діяльності загальноосвітньої школи - Дипломна робота

ДИПЛОМНА РОБОТА

Професійне самовизначення учнів раннього юнацького віку у навчально-виховній діяльності загальноосвітньої школи

ЗМІСТ

Вступ ................................................................................................. 3

Розділ 1. Професійне самовизначення школярів як психолого-педагогічна проблема ................................................................................................6

1.1. Я-концепція як фактор особистісного та професійного самовизначення старшокласників ....................................................................................6

1.2 .Стан проблеми у практиці роботи середніх загальноосвітніх шкіл .............15

Висновки до розділу 1 ...........................................................................19

Розділ 2. Обґрунтування та експериментальне дослідження педагогічних умов активізації професійного самовизначення учнів раннього юнацького віку....................................................................................................21

2.1. Форми і методи активізації профорієнтаційної роботи зі школярами .........21

2.2. Методика, організація здійснення та основні результати педагогічного експерименту....................................................................................39

Висновки до розділу 2............................................................................50

Загальні висновки..............................................................................52

Список використаної літератури..........................................................57

Додатки.........................................................................................63

ВСТУП

Загальні тенденції демократизації та гуманізації системи загальної середньої освіти обумовлюють необхідність модернізації існуючих та пошуку нових, таких що базуються на засадах особистісно орієнтованої моделі виховання, підходів до педагогічного забезпечення процесу усвідомленого вибору молодою людиною майбутньої професії. Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволяє констатувати необхідність розв'язання проблеми професійного самовизначення старшокласників якраз у контексті проблеми їх особистісного самовизначення.

Психолого - педагогічним та організаційним основам підготовки молоді до вибору майбутньої професії присвячено праці П. Атутова, С. Батишева, Ю. Гільбуха, О. Голомштока, Є. Клімова, М. Захарова, В. Мадзігона, В. Моляко, Є. Павлютенкова, К. Платонова, В. Симоненка, В. Синявського, С. Чистякової, Б. Федоришина, М. Янцура тощо.

Для теоретичного аналізу та узагальнення згаданої проблеми значний інтерес являють зарубіжні дослідження в галузі професійного самовизначення, професійної орієнтації та психології праці (А. Маслоу, С. Фукуяма, Д. Голанд та інші).

Соціально-економічні зміни, що відбулися в українському суспільстві, а також новітні досягнення психолого-педагогічної науки потребують перегляду та переосмислення підходів до вирішення проблеми професійного самовизначення школярів, зокрема - пошуку форм та методів активізації цього процесу. Певні підходи до розв'язання проблеми активізації профорієнтаційної роботи можна знайти в роботах Г. Левченка, І. Михайлова, М. Пряжнікова, В. Синявського та інших дослідників, але проблема визначення педагогічних умов активізації професійного самовизначення школярів у психолого-педагогічній літературі належного вирішення не одержала.

Оскільки основою професійного самовизначення є знання учня про світ професій, сформований образ "Я", вміння зіставляти знання про себе та про професійну діяльність тощо, то форми та методи профорієнтаційної роботи із школярами повинні бути спрямованими в першу чергу на самопізнання та розвиток вміння здійснювати аналіз професій. Особливої актуальності ця проблема набуває із впровадження у загальноосвітній школі профільного навчання, оскільки вибір учнем профілю навчальної спеціалізації можна розглядати як вибір напряму майбутньої професійної діяльності.

Актуальність проблеми активізації процесу підготовки учнів старших класів загальноосвітньої школи до професійного самовизначення і обумовила вибір теми дослідження: "Професійне самовизначення учнів раннього юнацького віку у навчально-виховній діяльності загальноосвітньої школи".

Об'єктом дослідження є професійне самовизначення учнів середніх загальноосвітніх шкіл.

Предметом дослідження є педагогічні умови активізації професійного самовизначення учнів раннього юнацького віку у навчально-виховній діяльності середньої загальноосвітньої школи.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови активізації професійного самовизначення учнів раннього юнацького віку у навчально-виховному процесі школи.

В основу гіпотези було покладено припущення про те, що активізація професійного самовизначення учнів раннього юнацького віку відбувається за умови запровадження у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи педагогічної технології, розробленої на основі методів активізації профорієнтаційної роботи і спрямованої на розвиток в учнів здатності до самоаналізу, аналізу професій, рефлексії набутого допрофесійного досвіду у проекції на майбутню трудову діяльність.

Для реалізації поставленої мети та перевірки гіпотези визначено такі завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан проблеми підготовки учнів раннього юнацького віку до професійного самовизначення у психолого-педагогічній теорії та практиці.

2. Обґрунтувати сукупність педагогічних умов, які дозволятимуть активізувати професійне самовизначення учнів раннього юнацького віку .

3. Визначити показники та критерії ефективності реалізації педагогічних умов активізації професійного самовизначення учнів раннього юнацького віку у навчально-виховній діяльності школи.

4. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов активізації професійного самовизначення учнів раннього юнацького віку .

Теоретичною основою дослідження є психолого-педагогічні засади становлення, розвитку та життєдіяльності особистості. Для уточнення вихідних позицій дослідження використовувалися положення Законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту", Державної національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти.

Методи дослідження. Досягненню мети дослідження й розв'язанню поставлених завдань сприяло використання комплексу методів дослідження, а саме: теоретичних (вивчення, аналіз та узагальнення психолого-педагогічної літератури, синтез, порівняння, систематизація), які дали можливість виявити й узагальнити дослідницькі матеріали з проблеми, розробити теоретичні підходи до її розв'язання; емпіричних: діагностичні (анкетування, інтерв'ю, бесіда, тестування), педагогічні спостереження, які сприяли вивченню стану проблеми в практиці та застосовувалися у педагогічному експерименті.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що в ній визначено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови активізації професійного самовизначення старшокласників у навчально-виховній діяльності загальноосвітньої школи, визначено показники і критерії оцінювання педагогічної ефективності цього процесу.

Практичне значення дослідження : основні його результати можуть бути використані вчителями та іншими педагогічними працівниками середніх закладів освіти у процесі профорієнтаційної роботи зі старшокласниками

РОЗДІЛ І

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

1.1. Я-концепція як фактор особистісного та професійного

самовизначення старшокласників

У психолого-педагогічній літературі професійне самовизначення особистості прийнято розглядати як одну з сторін її життєвого самовизначення. Аналіз проблеми професійного самовизначення старшокласників ускладнюється тим, що саме поняття "самовизначення" використовується у науковій літературі у досить широкому діапазоні значень. Його трактування залежить як від розуміння певними авторами психологічного змісту процесів індивідуального самовизначення особистості, так і від акцентованих аспектів при вивченні цих процесів різними галузями психології та педагогіки. Такі терміни як "життєве самовизначення", "соціальне самовизначення", "професійне самовизначення" тощо, відображають різні психологічні явища і стосуються різних сторін життя молодої людини [2, 7].

Аналіз психологічної та педагогічної літератури, присвяченої проблемам самовизначення молоді, дозволяє зробити висновок про те, що поняття самовизначення багатьма авторами пов'язується з процесами "пошуку себе", "відкриття Я", "усвідомлення Я" тощо. На думку дослідників цієї проблеми ( Р. Бернс, І. Бех, М. Гінзбург, І. Кон, П. Шавір та інші), саме формування образу "Я" (або Я-концепції) у юнацькому віці становить психологічну основу для подальших процесів самовизначення.


 
 

Цікаве

Загрузка...