WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Взаємозалежність життєвих цінностей і психологічного здоров'я студентів ВНЗ - Реферат

Взаємозалежність життєвих цінностей і психологічного здоров'я студентів ВНЗ - Реферат

Примітка. Підкреслені цифри - факторні навантаження, що перевищують 0,50 (по першому чиннику) і 0,35 (по другому чиннику).

Для оцінки зв'язку відносної важливості цінностей і психічного здоров'я ми провели двокроковий ієрархічний регресійний аналіз. На першому кроці кожний із п'яти індикаторів психічного здоров'я регресував на середнє арифметичне за всіма цінностями, а на другому - середнє арифметичне за "внутрішніми намаганнями" було введено у рівняння регресії. Те ж саме ми зробили із "зовнішніми". За 100% середньоарифметичних показників беремо 167 результативних показників. Даний аналіз дозволив оцінити частку психічного здоров'я під впливом внутрішніх та зовнішніх намагань кожної групи потягів. Стандартизований коефіцієнт s приведено в таблиці 3.

Отже, як і було передбачено, відносна важливість внутрішніх намагань позитивно пов'язана із самоактуалізацією, самоповагою, життєвою енергією і задоволеністю життям. Відносна важливість зовнішніх намагань пов'язана із цими показниками негативно. Це означає, що чим сильніше важливість внутрішніх намагань відхиляється в позитивну сторону від середньої за всіма показниками, тим більше самоактуалізуються юнаки, поважають себе та відчувають задоволення від життя. І навпаки, чим сильніше зовнішні намагання оцінюються, як важливі в порівнянні із внутрішніми, тим менш психічно здоровими оцінюють себе опитані студенти.

Таблиця 3

Результати регресійного аналізу за прогнозом показників психічного здоров'я на підставі орієнтації на зовнішні або внутрішні намагання (n=167)

Життєві

намагання

Самоактуа-

лізація

Самоповага

Депресія

Вітальність

Задоволеність

життям

Крок 1

Середнє по п'яти

-0,15+

- 0,08

0,02

0,05

0,05

Крок 2

Внутрішні прагнення

0,54

,28*

- 0,19

0,31*

0,29*

Зовнішні прагнення

- 0,59

- 0,31*

0,21

- 0,34

- 0,31*

Примітка: + - р≤0,10; * - р≤0,05;

 - р≤0,01; b - стандартизовані коефіцієнти.

Додатковий ієрархічний регресійний аналіз ми провели з метою оцінки впливу статі та доходу сім'ї разом із відносно важливим прагненням до психічного здоров'я. Для визначення цього показника було використані індекс орієнтації на внутрішні цінності (ІОВЦ). Для підрахунку використовувалася різниця між середньо арифметичним z-оціноквнутрішніх прагнень(особисте зростання та служіння суспільству) середньо арифметичним z-оцінок зовнішніх (матеріальне благополуччя, популярність і привабливість). На першому етапі кожної з п'яти регресій даний індекс, стать і дохід сім'ї були одночасно введені у рівняння. Три взаємодії (стать дохід сім'ї, дохід сім'ї ІОВЦ і стать ІОВЦ) були запроваджені на другому етапі, а взаємодія всіх трьох змінних - на третьому.

Вплив доходу сім'ї на показники психічного здоров'я виявлений не було. Таким чином, ми дослідили, що стать впливає на зв'язок ІОВЦ із життєвою енергією (F(1, 160) = 3,16; p≤0,10), а дохід сім'ї взаємодіє з ІОВЦ у прогнозі із задоволеністю життям (F(1, 160) = 3,34; p≤0,10) і самоповаги (F(1, 160) = 4,43; p≤0,05). Перший взаємовплив означає, на нашу думку, що позитивний зв'язок між орієнтацією на внутрішні намагання і показником життєвої енергії є більш значним для чоловіків. Друга і третя взаємозалежності свідчать, що кореляція ІОВЦ із задоволеністю життям і самоповагою більш значима для юнаків з сімей з низьким доходом. Іншими словами, чим сильніше особи з таких сімей орієнтовані на внутрішні намагання, тим вища в них самоповага і задоволеність життям, тоді як для молодих людей із сімей з високим доходом орієнтація на такі намагання не пов'язана.

Отримані дані свідчать, що група намагань, до якої увійшли і оцінка важливості особистого зростання, і оцінка служіння суспільству, була віднесена до внутрішніх, пов'язаних із задоволенням основних психологічних потреб. У іншу групу, яка була позначена як зовнішні намагання, увійшли прагнення до матеріального успіху, фізичної привабливості і популярності. Ці намагання розглядаються як показники благополуччя, що не пов'язані з психологічними потребами зростання і розвитку. Зовнішні намагання оцінюються студентами, як менш важливі в порівнянні із внутрішніми.

Отже, було виявлено, що дохід сім'ї не пов'язаний безпосередньо з показниками психічного здоров'я. Проте ми отримали результати, що дохід сім'ї опосередковує кореляцію намагань і показників психічного здоров'я. Сильна орієнтація на зовнішні цінності студентів з бідних сімей загрожує негативним наслідкам для їх психологічного благополуччя, ніж подібна орієнтація студентів із заможних сімей. У нашому дослідженні дохід сім'ї виявився негативно пов'язаним із орієнтацією на внутрішні намагання. У студентів із заможних сімей переважає відносна орієнтація на зовнішні прагнення. Можна

припустити, що для студентів з менш багатих сімей орієнтація на внутрішні цінності виступає, як компенсаторний механізм підтримки психологічного благополуччя. Зазначимо роль статевих відмінностей. Чоловіки у нашому дослідженні мають вищі показники за двома параметрами психічного здоров'я: вітальність і відсутність депресивних синдромів, а саме студенти-чоловіки мають сприятливіші параметри психологічного функціонування, ніж студенти-жінки. На основі досліджень, ми дійшли висновку, що як і було передбачено, відносна важливість внутрішніх намагань позитивно пов'язана із самоактуалізацією, самоповагою, життєвою енергією і задоволеністю життям. Відносна важливість зовнішніх намагань пов'язана із цими показниками негативно.

Література:

  1. Алексєєва А.В. Особливості формування системи ціннісних орієнтацій обдарованої особистості // Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога: Матеріали доповідей та повідомлень на Міжнародній науково-практичній конференції 27-29 квітня 1998 р. - К.: Гнозис, 1998. - С.299-304.

  2. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа.- М.: Смысл, 2001.- 416 с.

  3. Бодалев А.А., Ганжин В.Т., Деркач А.А. Человек и цивилизация в зеркале акмеологии (и акме как интегральная формула здоровья, самопознания, самоопределения и творческого самоутверждения человека) // Мир психологии.- 2000.- № 1.- С. 89-108.

  4. Кэмбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях: Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1980.- 392 с.

  5. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). - М.: "Смысл", 1992.- 16 с.

  6. Чирков В.І. Самодетерміація і внутрішня мотивація поведінки людини // Вопр. психол. 1996.№3. с. 116-132.

  7. Чирков В.И. Самодетерминация и внутренняя мотивация поведения человека // Вопр. психол. 1996. № 3. С. 116 - 132.

  8. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1996.- 344 с.

  9. Якобсон П.М. Психологические компоненты и критерии становления зрелой личности // Психология личности в трудах отечественных психологов: Хрестоматия / Сост. Л.В.Куликов.- Спб.: Питер, 2000.- С. 188-193.


 
 

Цікаве

Загрузка...