WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні умови становлення ідентичності у підлітковому віці - Курсова робота

Психологічні умови становлення ідентичності у підлітковому віці - Курсова робота

найбільш адекватний рівень самооцінки. Отже, для 74 % досліджуваних старшокласників притаманна неадекватна (занижена або завищена) самооцінка. Схема 2 Залежно від психологічних особливостей зростаючої особистості самооцінка може як стимулювати, так і гальмувати її активність, сприяти моральному вдосконаленню чи гальмувати його. Неадекватне уявлення про себе нерідко спричинюють до вибору хибних шляхів самоутвердження, невиправданих претензій. Об'єктивна оцінка школярем себе є важливою умовою саморегуляції поведінки та діяльності школяра. Характер самооцінки значною мірою обумовлюється низкою чинників, зокрема, образ Я та до якого висновку приходить молода людина, визначаючи результати своєї діяльності, що можуть залежати від її морально - психологічних якостей, наполегливості, вольових зусиль, ситуації чи випадкових обставин. Водночас наслідки само оцінювання зумовлюються рівнем уже сформованих домагань старшого школяра, а також взірцем оцінки. В якості останнього може виступати моральний ідеал, групові чи індивідуальні норми та традиції. Неадекватність оцінки старшокласниками себе як суб'єктів діяльності та окремих особистостей пояснюється обмеженістю досвіду само оцінювання своєї діяльності та поведінки, дією механізмів психологічного захисту Я, недостатньою кількістю знань індивіда про себе. На об'єктивність самооцінки впливає здатність старшокласника до само рефлексії, порівняння себе із самим собою (Я - у минулому - теперішньому - майбутньому), оцінювання себе у різних видах діяльності та різних життєвих ситуаціях. Для значної кількості досліджуваних старшокласників характерною є неадекватна самооцінка та невизначеність, неструктурованість образу Я, що може призвести до формування неадекватної ідентичності. Однією із причин таких явищ є несформованість рефлексивних складових самосвідомості. Отже, питання розвитку рефлексивних компонентів самосвідомості є актуальним та вимагає практичного вирішення. Тому викладання основ психології в старших класах школи є доцільним та необхідним. Це надасть дітям потрібні знання та уміння самоспостереження, самоусвідомлення та самопроектування. Включення старшокласників у різні види діяльності (трудову, навчальну, комунікативну), розширення сфери самосвідомості, оволодіння психологічними знаннями, накопичення життєвого досвіду, формування ієрархічної системи ціннісних орієнтацій є сприятливими факторами становлення адекватної ідентичності, формування цілісної, гармонійної та творчої особистості. ВИСНОВКИ ДО ІІ - РОЗДІЛУ Для підлітковості характерна зосередженість на своєму внутрішньому світі, на своїх переживаннях. Підлітковість - період ціннісного самовизначення, формування життєвих перспектив, проте, як свідчать результати нашого дослідження, майбутнє ще не інтеріоризувалося у самосвідомості більшості молодих людей, не стало надбанням Я. Для значної кількості досліджуваних старшокласників характерною є неадекватна самооцінка та невизначеність, неструктурованість образу Я, що може призвести до формування неадекватної ідентичності. Однією із причин таких явищ є несформованість рефлексивних складових самосвідомості. Отже, питання розвитку рефлексивних компонентів самосвідомості є актуальним та вимагає практичного вирішення. Тому викладання основ психології в старших класах школи є доцільним та необхідним. Це надасть дітям потрібні знання та уміння самоспостереження, самоусвідомлення та самопроектування. ВИСНОВКИ Передумовою гармонійного розвитку особистості, самореалізації та успішної адаптації до змінних суспільних умов є становлення ідентичності як складної ієрархічної системи знань, уявлень про себе та емоційного відношення до них. Неадекватна ідентичність є причиною невідповідних та недосяжних домагань, порушень емоційно - вольової сфери особистості, конфліктів та непорозуміння в міжособистісних стосунках. Ідентичність виступає як наслідок відокремлення особистістю самої себе із оточуючого середовища та проявляється як відчуття цілісності, самототожності. Ідентичність формується у взаємодії із іншими людьми та у діяльності на основі ідентифікації із цінностями, що існують у суспільстві. Узгоджена система ціннісних орієнтацій особистості визначає пріоритетні напрямки самореалізації та життєві плани, а також сприяє становленню адекватної ідентичності. Зміст ідентичності визначається двома важливими аспектами: особистісна та соціальна ідентичність, які відображають усвідомлення власної автономності, унікальності та відчуття приналежності до соціальної групи. Гармонійна взаємодія та взаємо доповнення цих аспектів забезпечує всебічний особистісний розвиток. Самопізнання та самовизначення є базовими механізмами формування уявлень про себе, що утворюють образ Я. Образ Я відображає індивідуальні характеристики особистості та степінь їх значимості для конкретної людини. Емоційне ставлення до себе, своїх вчинків та прагнень, оцінка свого образу Я відображаються у самооцінці. Самооцінка як самосприйняття та само схвалення. Розвиток особистості, сприяє успішній адаптації, продуктивній творчості та робить можливим взаєморозумінням, співпрацю між людьми. Становлення ідентичності - індивідуальний процес, який визначається біогенетичними факторами; властивостями та якостями особистості;впливом соціального оточення ; конкретними обставинами життя. Розвиток ідентичності відбувається послідовно протягом всього життя людини, проте сенситивними періодом її формування є підлітковість. Підлітковість - складна, суперечлива стадія життєвого шляху, для якої характерним є відчуття власної неповторності, несхожості на інших. У підлітковості зміст ідентичності репрезентований такими аспектами як "Ставлення до себе" (77 %) та "Ставлення до майбутнього" (23 %).Власні переживання, думки та відношення є більш значущими для старшокласників, ніж події зовнішнього світу. "Ставлення до себе" включає самоусвідомлення значущих характеристик своєї особистості: "Я - соціальне" (57 %), "Я - фізичне" (15 %), "Я - психологічне" (5 %). Визначальними категоріями "Ставлення до майбутнього" у старшокласників є "Професійна кар'єра" (9,6 %) та "Подальше навчання" (7,6 %). Рівень самоповаги відображає емоційне відношення до змісту власної ідентичності. Як було виявлено в ході дослідження, для значної кількості молодих людей характерною є неадекватнасамооцінка (74 %). Умовами становлення ідентичності у підлітковості визначаємо сформованість і адекватність образу Я та самооцінки, розвиток яких відбувається на основі рефлексії. Таким чином, потрібно розвивати навички самобачення, самопізнання та самопроектування у молодих людей, що забезпечить можливість самоудосконалення особистості, повноту та насиченість життя. Включення старшокласників у різні види діяльності (трудову, навчальну, комунікативну), розширення сфери самосвідомості, оволодіння психологічними знаннями, накопичення життєвого досвіду, формування ієрархічної системи ціннісних орієнтацій є сприятливими факторами становлення адекватної ідентичності, формування

 
 

Цікаве

Загрузка...