WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

переживання. Сюди ж слід віднести емо-ційно-вольові стани, процеси і властивості особистості; o когнітивно-пізнавальна сфера, включає отримання, збереження, пізнання, відтворення, забування й перетворення інформації. Сюди ж відно-сяться когнітивно-пізнавальні етапи, процеси і властивості особистості; o моральна сфера, включає основні нормативні регуляції дій людини, закріплені у звичках, звичаях, традиціях, вчинках принципах соціального життя. Ця сфера проявляється в моральних станах, діях, вчинках і власти-востях особистості; o діяльнісно-практична сфера, включає вияви людини як працівника, що практично реалізує себе в оточуючому світі, демонстрація людиною своїх здібностей, навичок, умінь у різних видах діяльності; o міжособистісно-соціальна сфера, включає міжособистісні обміни інформацією, взаємодії, стосунки тощо. Ключові ознаки особистості - емоційність, активність, саморегуляція і спонукання. Емоційність - сукупність особистісних якостей, які визначають ди-наміку виникнення, протікання й припинення емоційних станів; чутливість до емоційних ситуацій. Активність -характеристика особистості, що визначає інтенсивність, тривалість, частоту й різноманітність виконуваних дій або діяльності. Саморегуляція - системна характеристика, що відображає здатність особистості до стійкого функціонування в різних умовах життєдіяльності. Спонукання - мотиваційний компонент поведінки і діяльності людини. П'ять основних особистісних потенціалів, динамічних домінант, спря-мовують процес розвитку особистості: o пізнавальний потенціал, визначається об'ємом і якістю інформації, якою володіє особистість, і включає в себе психологічні властивості, які забезпечують пізнавальну діяльність людини; o творчий потенціал - сукупність умінь і навичок, здібності до діяльності й міру їх реалізації у певній сфері діяльності або спілкування; o комунікативний потенціал - здатність до спілкування, встановлення міцних контактів, систематичність і різноманітність соціальних ролей лю-дини; o естетичний потенціал обумовлюється рівнем змісту й інтенсивністю потреб особистості в прекрасному, а також способами задоволення цих потреб; o моральний потенціал обумовлюється набутими особистістю в процесі соціалізації моральними нормами, життєвими цілями, переконаннями й спрямуваннями. Іншими словами, особистість визначається тим, що вона знає, що цінує, що і як створює, з ким і як спілкується, які її естетичні потреби і як вона їх задовольняє. Консультанту важливо знати й уміти корегувати ряд ключових особистіших утворень, основним з яких є життєвий план особистості, пов'яза-ний із питаннями професійного самовизначення, побудови професійної кар'єри. Професійна консультація спрямована на досягнення таких основних цілей: o допомогти людині усвідомлено обґрунтовано прийняти рішення щодо вибору чи зміни професії, місця роботи, перенавчання; o допомогти розробити основні шляхи і способи освоєння вибраної професії, місця роботи; o допомогти пізнати свої слабкі і сильні сторони, можливості. Для здійснення цих цілей профконсультант має вирішити такі завдання: o оцінити можливості клієнта, його позитивні й негативні інтереси, на-хили; o виявити рівень інформованості клієнта про стан ринку праці, зміст професій, доповнити й упорядкувати цю інформацію, вказати на джерела її отримання; o виявити потреби клієнта професійного та загального характеру; o провести психодіагностичне обстеження (мотиви, здібності, риси ха-рактеру тощо); o мобілізувати приховані психологічні ресурси клієнта, що забезпечують самостійне вирішення проблем; o провести корекцію адаптаційних та особистісних дисгармоній клієнта; o надати допомогу у виробленні умінь аналізувати процес підготовки й прийняття рішення щодо професійного майбутнього. Профконсульт намагається пробудити в особистості бажання і го-товність протидіяти обставинам, ставити перед собою мету та досягти її, тобто здатність будувати своє життя, створювати самого себе. Профконсультант повинен знати психологічний стан і особливості людини, яка прийшла до нього на консультацію. Визначивши в процесі бесіди індивідуально-психологічні особливості, емоційний стан та наявні професійні можливості клієнта, профконсультант може розпочинати пошук серед професій і вакантних робочих місць, які б відповідали наявним можливостям і досвіду. Практика показує: молоді властива інфантильність, що виявляється в несамостійності прийняття рішень і дій, у почутті незахищеності, низькій самокритичності та підвищеній вимогливості до інших. У виборі професії, працевлаштуванні, профнавчанні молодь керується бажанням самоствердитися в житті. Більшості молодих людей не властива амбіціозність при працевлаштуванні. їм не важливо, де й ким працювати, головне - щоб більше платили. Тому більшість молодих бажає працювати в сфері підприємництва. Поведінка більшості людей у ситуаціях залежності, невизначеності, тис-ку і байдужості змінюється. Серед клієнтів профконсультанта є невпевнені в собі, тривожні, часто емоційно нестійкі люди, які намагаються зняти з себе відповідальність за свої проблеми або хоча б розділити її з компетентною людиною. З такими клієнтами профконсультант повинен бути впевненим, чітким, навіть категоричним у своїх висновках; бажано витримувати дистанцію, це дозволяє "бачити" проблему зовні. У цій ситуації недопустимо наводити приклади зі свого життя, посилатися на власні труднощі, це знижує авторитет профконсультанта. Інший тип клієнтів відрізняється високою впевненістю в своїх рішеннях і в собі. Вони приходять до профкопсультанта лише для того, щоб підтвер-дити правильність прийнятого рішення й впевнитися у високому власному професіоналізмі. Якщо це дійсно так, топрофконсультанту лишається тільки підтвердити висновки і тактовно зняти деякі труднощі. В цьому випадку профконсультант стає веденим, і його позиція "доброї людини" дуже імпонує впевненим у собі безробітним. Але є тип клієнтів не стільки впевнених в собі, скільки самовпевнених, до того ж ще й нігілістів (заперечують загально людські цінності, моральні норми, традиції тощо), які вважають відвідування профконсультанта марною тратою часу. В таких випадках профконсультант повинен знайти кон-структивний вихід шляхом виявлення причин нігілізму, вибору тем для спільного обговорення проблеми та шляхів і засобів її вирішення. Можна ненав'язливо запропонувати пройти психодіагностичне обстеження, що може примусити клієнта замислитися над деякими особливостями своєї поведінки, наприклад, надмірною категоричністю і різкістю своїх суджень. Деякі клієнти не можуть сформулювати свої труднощі, назвати про-блеми. Вони тільки відчувають різке зниження комфортності, активності, настрою, самопочуття, коли буквально все валиться з рук і дуже проана-лізувати ситуацію, що склалася. Профконсультант повинен допомогти таким розгубленим клієнтам, використовуючи анамнестичні дані, визначити колишні складності, що спричинили проблему та на цій основі прогнозувати можливі утруднення його сьогодення і майбутнього. Доречно ви-користовувати аналогії, приклади з життя інших клієнтів з тим, щоб клієнт міг порівнювати, замислюватись і, взагалі, брати відповідальність за своє професійне

 
 

Цікаве

Загрузка...