WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

самопізнання. Сфера інтересів підлітка переноситься з навчальної діяльності на діяльність спілкування. Традиційна педагогіка ігнорує цей факт і намагається "утримати" навчальні інтереси підлітків, іноді, вдаючись навіть до репресивних заходів. Численні дослідження в галузі психології і педагогіки свідчать, що проблеми "важкого віку" можна усунути, якщо в процесі організації занять намагатися включати такі форми роботи, які б були орієнтовані на самопізнання підлітків. Такі заняття дають можливість дорослому ввійти в "заповітний світ" підлітка, реальну можливість впливати на формування його особистості. Від соціально-психологічної адаптованості підлітка залежить, яким дорослим стане він у майбутньому: творчим, успішним працівником чи безробітним з низкою матерільних і психологічних проблем. На кожному уроці планується або тестування, або експримент, або ігрова ситуацію, де учні будуть мати змогу отримати конкретну інформацію про свої особистісні особливості. При цьому психолог або вихователь відразу ж при потребі зможе надати допомогу кожному, хто потребуватиме пояснення, корекції тощо. Зміст занять спрямований на послідовне і поглиблене розширення уявлення підлітка про себе, про майбутнє доросле життя, що, як відомо, лякає багатьох тінейджерів. Програма розрахована не лише на самопізнання, але й знайомить підлітків з основними способами самоуправління своїми здібностями, почуттями, конфліктними ситуаціями та вчить умінню спілкуватися. Для того, щоб уникнути помилок під час вибору професії, слід опанувати такий метод, як аналіз професій, який є складовою частиною моделі процесу професійного самовизначення особистості. Формула моделі процесу професійного самовизначення : "образ-я" + світ професій + практична спроба сил = усвідомлений вибір. Сутність методу полягає у вивченні змісту професій за допомогою здобутих знань, систематизації інформації про ту чи іншу галузь діяльності. Аналіз професій передбачає вивчення умов праці, знання і розуміння соціально-економічних факторів, які безпосередньо впливають на людину, що займається тим чи іншим видом діяльності. Для забезпечення усвідомленого вибору школярами майбутньої професії необхідно ввести в навчально-виховний процес освітнього закладу спеціальний курс з основ вибору професій. З метою систематизації знань про світ професій, ми рекомендуємо такі відомі технології з профорієнтації учнівської молоді, як ДДО Є.О. Клімова, методика вивчення мотивації до діяльності Йовайши, опитувальник "Карта інтересів", опитувальник особистісної орієнтації Джоунса і Крендалла, методика виявлення комунікативних і організаторських здібностей "КОС-2", методика "Профіль мислення" ( В.А. Ганзен, К.Б. Малишев та Л.В. Огинец та ін.) ? 1.4. Психотехнологія профконсультаціної бесіди Одним із структурних компонентів профорієнтації є професійна кон-сультація - процес надання людині допомоги у виборі чи зміні професії, місця роботи, другої освіти на основі всебічного вивчення та врахування її професійних інтересів, прагнень, індивідуально-психологічних особливостей, ціннісних орієнтацій, стану здоров'я і потреб ринку праці. Основний метод профконсультаиійноїроботи - клієнт-орієнтована бесіда, спрямована на розв'язання соціально-психологічних проблем особистості, актуалізованих у зв'язку з її професійним самовизначенням. Метод бесіди використовується як самостійно, так і в сукупності з іншими методами професійної орієнтації. Бесіда в профконсультації-це метод отримання інформації про клієнта на основі вербальної комунікації. Використовується бесіда на різних етапах консультації: на початку-для встановлення контакту з клієнтом; впродовж консультації-для визначення проблеми, збору інформації та узагальнення після аналізу зібраної інформації, результатів спостереження та тестування; на завершальному етапі - для надання клієнту рекомендацій та здійснення психологічного впливу. Використовувати бесіду в профконсультаційній роботі необхідно дуже обережно та вміло. В процесі аналізу отриманої інформації перед консуль-тантом постає низка запитань щодо відвертості клієнта, його ставлення до консультування та особистості консультанта взагалі. Самому консультанту також притаманне суб'єктивне ставлення до клієнта: не завжди вдається абстрагуватися від особистісного уявлення про людину. Але під час прове-дення бесіди необхідно активізувати внутрішній потенціал клієнта, стиму-лювати його готовність протидіяти обставинам, ставити мету та досягати її, самому будувати своє теперішнє та майбутнє життя, свою долю. Для ефективного використання бесіди в профконсультаційній роботі консультант повинен мати певні теоретичні знання та уявлення про осо-бистість людини, її структуру та вміло їх використовувати під час консуль-тації. Говорячи про особистість, потрібно мати на увазі своєрідність пове-дінки, оригінальність мислення; багатство внутрішнього світу (почуття, емоції, уява, морально-етичні цінності) тощо. Своєрідність особистості має велике значення для успішного проведення профконсультаційної бесіди. Відзначимо деякі аспекти особистості. У психології існують різні підходи до писання й розуміння особистості. Вона розглядається як: o єдність психічного, фізичного та соціального; o сукупність великої кількості рис, тобто відносно стійких особливостей, що виявляються у внутрішньому діалозі суб'єкта з самим собою, а також в його поведінці, висловлюваннях, ставленні до нього інших людей; o система індивідуальних способів упорядкування зовнішніх вражень та внутрішніх переживань тощо. Виділяють фізичні, емоційні, когнітивні, соціальні і моральні аспекти розвитку особистості. Вихідним рівнем розвитку особистості є її вживання в події життя. На-ступний рівень - самовизначення стосовно цих подій. По мірі розвитку особистість самовизначається не тільки стосовно окремих подій, вчинків, бажань тощо, але й до життя в цілому. Вона починає послідовніше й певніше проводити свою лінію життя.При цьому самовизначення проявляється як свідомий акт виявлення й утвердження свого ставлення до вищезгаданих елементів життєдіяльності і життя взагалі. У структурі прояву особистості можна виділити три глобальні складові: індивід, персона, індивідуальність. Індивід - це окремо взята людина зі всіма властивими їй рисами та якостями (біологічними, фізіологічними, психологічними, соціальними), що відрізняють її від інших людей. Персону створюють соціально-типові утворення особистості, як правило, обумовлені схожими для більшості людей впливами соціального оточення. Індивідуальність - це своєрідна сукупність індивідуально-психологічних, властивостей людини, що відрізняють її від інших людей. Узагальнюючи сказане, можна стверджувати, що особистість - це системна якість, продукт суспільного розвитку і взаємодії з соціальним оточенням, що протікає в процесі пізнання, спілкування й спільної діяль-ності. Основні сфери особистості: o потребно-мотиваційна сфера, включає потреби, які людина відчуває в певних умовах життєдіяльності й розвитку і мотиви, пов'язані з задово-ленням певних потреб, спонукання до діяльності й спрямованість; o емоційно-вольова сфера, включає суб'єктивно забарвлені реакції, ставлення до оточуючого світу,

 
 

Цікаве

Загрузка...