WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

життєвої цінності // Психологія: Наук-метод. зб. - К.: Освіта. - Вип.40. -1993. -С.53-63. 181. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности малых групп. - М.: Изд. Института психотерапии, 2002. - 490 с. 182. Форманюк Т.В. Синдром "эмоционального сгорания" как показатель профессиональной дезадаптации учителя //Вопросы ПСИХОЛОГИИ.-1994. - №6. - С.57-64. 183. Фридман Л. М., Волков К.Н. Психологическая наука - учителю. -М, 1985. 184. Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности.: Пер. с англ. -М: "КСП+", 1997.-720с. 185. Хорни К. Невроз и личностный рост. Борьба за самореализацию: Пер. с англ. -СПб., 1997. -316с. 186. Хорни К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза. -СПб.: Лань, 1997. -240с. 187. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: Пер. с англ. -СПб.: "Питер Пресс, 1997. -608с. 188. Чернявская А.П. Развитие уровня готовности личности к выбору профессии. Психологическая наука: проблемы и перспективы. -Киев, 1990. 189. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации. -М: Владос пресс. 2001. 190. Чистякова С.Н. Профориентация буксует //Школа и производство -М, 1992. 191. Чистякова С.Н. Профессиональное самоопределение и профес-сиональная карьера молодежи. -М: Ин-т профессионального самоопределения молодежи. - РАО, 1993. 192. Чистякова С.Н. Профессиональная ориентация школьников (Из опыта работы школ Латв.ССР). -М: Педагогика, 1983. -96с. 193. Чернявская А.П. Развитие уровня готовности личности к выбору профессии // Психологическая наука: проблемы и перспективы. - К., 1990. 194. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профес-сиональной ориентацыи. - М.: Узд. ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. - 96 с. 195. Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. -М: Педагогика, 1981. -91с. 196. Шадриков В.Д. Деятельность и способности. - М.: Логос, 1995. 197. Шадриков В.Д., Дружинин В.Н. Формирование подсистемы профессионально важных качеств в процессе професионализации. Проблемы индустриальной психологии. - Ярославль: ЯрГУ, 1979. 198. Шадриков В.Д., Дружинин В.Н.Системный поход к измерению спосібностей. Діагностика профессиональных и познавательных спосібностей. - М: АН СССР, 1988. 199. Школа и выбор профессии /Под ред. В.А. Полякова, С.Н. Чис-тяковой, Г.Г. Агаповой. -М: Педагогика, 1987. -176с. 200. Шмидт Р. Искусство общения: Пер. с нем. - М, СПб., 1992. 201. Щекин Г.В. Начала психологии кадровой работы. -К., 1992. 202. Щекин Г.В. Психология взрослого человека: три блока личности. -К., 1992. 203. Д. Шульц, С. Е. Шульц История современной психологии - СПб. Евразия, 1998-528 с. 204. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. -М, 1996. - 344с. 205. Юнг К. Психологические типы. -М., 1992. - 718с. 206. Ярошевський М. Г. История психологии. Отантичности до середины XX века. Учебное пособие для высших учебных заведений. -М.: Изд центр "Академия", 1996. - 416 с. 207. Roe A. The Psychology of Occupations. N. Y.: Wiley. 1956. 208. Super D., Bahn MY. Occupational Psychology. London: Tavistock. U -1971. ? ДОПОВІДЬ Добрий день! Вельмишановні голова державної екзаменаційної комісії, шановні члени державної комісії та усі присутні в цій аудиторії. Вашій увазі пропонується дипломне дослідження на тему: "Особливості профорієнтаційної роботи психолога у школі" Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі розроблена на виконання Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 16. 11 2000 р. №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання". У названих документах закладено нові підходи до організації освіти в старшій школі. Вона має функціонувати як профільна. Це створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. Впровадження профільного навчання забезпечить реалізацію принципу особистісно орієнтованого навчання, що значно розширить можливості учня під час професійного вибору в майбутньому. Загальною тенденцією розвитку старшої профільної школи є її орієнтація на диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної школи. Профільне навчання у 10-12 класах здійснюється за такими напрямами: суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, технологічний, художньо-естетичний та спортивний. Актуальність дослідження: старшого шкільного віку визначається моментом вступу дитини до вищого навчального заклад. Навчання характеризується різноманітними складностями та проблемами, які виникають перед абітурієнтами і пов'язані з якісно новою, складною соціальною роллю, які вони починають виконувати. Для того, щоб дитина успішно вчилася, необхідно допомогти її у виборі професії. Для цього необхідно знати психологію старшокласника, яка базується на особливостях взаємовідносин дітей і батьків, здібності саморегуляції, усвідомлені свого особистого відношення до світу, на зміні змісту внутрішньої позиції дітей, на зміні самооцінки, саме у цей вік складається характер та формується інтерес до змісту одержаних знань і професійного життя у майбутньому. У сучасних умовах експериментальні пошуки вітчизняних учених зосереджені на кількох напрямках. Один з провідних напрямків це дослідження особи стічних характеристики (відповідальність, активність. Творчість, особливості уваги, пам'яті, мислення, емоцій), які впливають на динаміку розумової працездатності особистості (В.Зінченко, К.Чуревич, Л.Коломинський, Г.Котсюк, К.Смирнов). Другий напрямок досліджень пов'язаний з вивченням зовнішніх факторів (організація та обладнання робочого місця, освітлення, температура, середовище для праці та відпочинку, режим праці та відпочинку, поєднання розумового навантаження та рухової активності, чергування видів праці за рівнем складності тощо), які впливають на ефективність розумової праці особистості (Б.Андрєєв, М.Антропова, М.Виноградов, В.Левін). Дослідження науковцями цього напрямку мають на мені виявити оптимальні умови середовища праці та вдосконалити їх відповідно до встановлених типологічних особливостей її виконавців. В нашому науковому дослідженні ми опиралися на здобутки учених першого напрямку. Мета дослідження полягає в експериментальному дослідженні психологічних особливостей профорієнтаційної роботи психолога у школі під час навчального процесу. Для реалізації даної мети були поставлені наступні завдання: 1. Здійснити теоретичний аналіз питань психологічних особливостей профорієнтації школярів. 2. Дослідити особливості встановлення профорієнтації учнів старшого шкільного віку, впродовж їх навчання у випускних класах сучасної загальноосвітньої середньої школи. 3. Встановити психологічні особливості впливу профорієнтаційної роботи на випускників до проведення і після проведення корекційних занять. 4. Розробити методичні вказівки та поради для вчителів школи та батьків випускників школи. Теоретико-методологічною основою дослідження є: вітчизняні концептуальні положення щодо формування та розвитку професійної

 
 

Цікаве

Загрузка...