WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

посильності навчальних завдань, поставлених перед учнями, а також від уміння вчителя організувати процес навчання, щоб охопити усіх учнів класу. Однією причиною нестійкості вибору професії у цьому віці є передусім великий вплив батьків і родичів, які мають свою думку щодо подальшого життя рідної дитини. Проводячи дослідження особливостей встановлення професійної діяльності учнів і ураховуючи думку батьків виявили, що більша продуктивність збільшується тоді, коли думки, можливості і бажання співпадають з старшокласниками. Завдяки правильно підібраних методик низький рівень - понижується, або взагалі пропадає. Зростає рівень злагодженості і взаємного розуміння між поколіннями. Для успішного навчання увитих навчальних закладах та належного засвоєння матеріалу, велику роль відіграє саме те, що діти з великим бажанням вивчають саме той предмет, який вони образи свідомо. Можна побажати лише успіх у виборі професії молодих людей. Мета дослідження полягає у виявленні та обґрунтуванні напрямів удосконалення профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання з метою формування у них готовності до професійного самовизначення та експериментальній перевірці змісту та психолого-педагогічних засобів реалізації визначених напрямів у процесі профільного навчання. Об'єкт дослідження - професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання. Предмет дослідження - психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників у процесі профільного навчання. ? ЛІТЕРАТУРА 1. Абрамова Г.С. Практическая психология. -М: Изд. Центр "Академия", 1997.-368с. 2. Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию. -М, 1996. 3. Абульханова -Славская К.А. Стратегия жизни. -М., 1991. 4. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии: Перевод снем.-М., 1995.-296с. 5. Айзенк Г. Проверьте свои способности. Пер. с англ. А. Лука и И.Хорола/ Оформ. А. Гончаров. -СПб.: Издательство "Лань", 1998. -160с. 6. Анатази А., Урбина С. Психологическое тестирование. -СПб.: Питер, 2001.-688с. 7. Анисимова Н.П. Психология подбора и расстановки рабочих кадров на промышленном предприятии: Автореф. канд. дис. -М.,1982. 8. АсмоловА.Г. Психология личности-М., 1990. 9. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации - М. 1996. 10.Балл Г.О. Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації школярів //Професійна діагностика /Упорядник Т.Гончаренко. -К.:Ред. Загальнопед. газ., 2004. - 120с. - С.4-19. - (Бібліотека "Шкільного світу"). 11.Барко В.І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ (психологічний аспект). - К.:Ніка-Центр, 2002. - 296 с 12.Берг В. Карьера - суперигра. -М, 1998. 13.Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - СПб., 1992. -400с. 14.Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. -М.: Прогресс, 1986. - 400с. 15.Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. -М.: Изд-во МГУ.-1987. 16. Бодров В. А. Психологические исследования проблемы профес-сионализации личности. Психологические проблемы формирования личности профессионала. -М, 1991. 17.Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. Учебное пособие для вузов. -М.: ПЕР СЭ, 2001.-511с. 18.Большаков В.Н. Психотренінг. Социодинамика. Игры. Упражнения. -СПб., 1996.-380с. 19.Боровский А.Б., Потапенко Т.М., Щекин Г.В. Система методов профессиональной ориентации. Кн.1. Основы профессиональной ориентации: Учебно-метод. пособие. -К.: МЗУУ, 1993. -194с. 20.Боровский А.Б., Потапенко Т.М., Щекин Г.В. Система методов профессиональной ориентации. Кн.II. Методики профориентационной работы (приложение): Учебно-метод. пособие. -К.: МЗУУ, 1993. -164с. 21.Борисова Е.М. Индивидуально - психологическоесвоеобразие формирования профессиональной пригодности: Автореф. канд. дис. -М., 1973. 22.Борисова Е. М. Профессиональное самоопределение: личностный аспект: Автореф. докт. дис. -М, 1995. 23.Борисова Е.М., Логинова Г.П. Индивидуальность и профессия. -М, 1991. 24.Борисова Е.М., Гуревич К.М. Психологическая диагностика в школьной профориентации //Вопросы психологии. -1988. -№ 1. 25.Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта. -М, 1994. 26.Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по психологической диагностике. -Киев: Наукова думка, 1989. 27.Василюк Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций. -М., 1984. 28.Вербицкий А.А., Филлипов А.В., Красовский Ю.Д. Психолого-педагогические вопросы проведения деловых игр. -М: НИИ ПВШ, 1983. 29.Введение в психологию /Под ред А.В.Петровского. -М.: "Академия", 1998.-496с. 30.Витиньш В.Ф. Реформа школы и профессиональная ориентация школьников.-М.: Педагогика, 1988.-120с. 31.Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений /Сост. И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. -М.: Изд. центр "Академия", 2001. -368с. 32.Вопросы профессиоведения. -М., 1982. 33.Гаврилов В.Е. Профессиональные ценности и профессиональная адаптация// Ежегодник Российского психологического общества. Т.1. Вып. 2.-М., 1995. 34.Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: информационно-методические материалы к курсу "Общая психология: учебное пособие для студентов пед. институтов. -М.: Просвещение, 1986. 35.Гарбер Е.И. Словарь-справочник профконсультанта. -Саратов, 1996. < Зб.Гарбер Е.И. Введение в психологию труда. -Саратов, 1978. 37.Гарбер Е.И., Козачева В.В. Методика профессиографии. -Саратов, 1996. 38.Гильбух Ю.З. Темперамент и познавательные способности школьника. -К., 1993. 39.Гинзгург М.Р. Личностное самоопределение как психологическая проблема // Вопросы психологии. -1988. -№2. -С.20-26. 40.Гинзгург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопре-деления // Вопросы психологии. -1994. -№3. 41.Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное само-определение молодежи. -Киев: Наукова думка, 1988. 42.ГолубеваЭ.А. Способности и индивидуальность. -М., 1993. 43.Готовність учня до профільного навчання / Упорядник В.Рибалка. За заг. ред. С. Максименка, О.Главник. -К.: Мікрос, СВС. 2003. -112с. 44.Гоян 1.М. Психологія праці: Навчально-методичний посібник. - Івано- Франківськ:Плай, 2003. -105с. 45.Грищенко Н.А., Головей Л.А. К разработке теоретических и при-кладных проблем профориентации //Психологический журнал. -1987. - Т.8-№1.-С.99-109. 46.Демина Л.Д. Личность: проблемы психологического консультирования. арнаул,- 1993. 47.Демина Л.Д. Ярошенко А.И. Супрун А.П. Психологические аспекты индивидуальной профориентации. - Барнаул АГУ, 1990. 48.Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершины профессионализма. - М., 1993. 49.Дмитриева М. А., Крылов А.А., Нафтульев А.И. Психология труда и инженерная психология. -Л., 1979. 50.Дружинин В.Н. Структура и логика психологического исследования. - М: Институт психологии РАН, 1994. 51.Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей. - М: Академия, 1996. 52.Дубровина И.В. Акимова М.К., Борисова Е.М. и др. Рабочая книга школьного психолога/ Под ред. Дубровиной И.В. -М., 1991. 53.Елисеев О.П. Конструктивная типология и психодіагностика личности. -Псков, 1994. 54.Ждан. А. Н.

 
 

Цікаве

Загрузка...