WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

Дипломна робота Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………… 3 Розділ 1. Основні критерії вибору професії у школяра………………. 6 1.1. Професійно значущі психофізіологічні властивості……………….. 12 1.2. Професійно обумовлена структура особистості та психодіагностичне поле професійного консультування………………… 14 1.3. Програма курсу з основ психології та профорієнтації для учнів 9-11-х класі загальноосвітніх шкіл…………………………………………. 21 1.4. Психотехнологія профконсультаційної бесіди……………………… 23 Висновки до першого розділу…………………………………………… 37 Розділ 2. Характеристика вияву здібностей учня на уроці…………. 38 2.1. Форми та методи профорієнтаційної роботи зі школярами………… 40 2.2. Професійна консультація та діагностика…………………..………… 46 2.3. Профільне навчання як основний шлях до професіоналізації старшої школи……………………………………………………………… 50 2.4. Навчально-методичний кабінет профорієнтаційної роботи психолога у школі…………………………………………………………... 52 2.5. Типові помилки в проведенні профконсультаційної бесіди та шляхи їх усуненні………………………………………………………….. 54 Висновки до другого розділу…………………………………………….. 58 Загальні висновки………………………………………………………… 59 Список літератури та використаних джерел………………………….. 61 Додатки…………………………………………………………………….. 76 ? Вступ Актуальність теми. Закінчення старшого шкільного віку визначається моментом вступу дитини до вищих навчальних закладів. За останні роки актуальність проблеми вибору професії зростає. Початок навчання характеризується різноманітними складностями та проблемами, які виникають перед випускниками і пов'язані з якісно новою, складною соціальною роллю, яку вони починають виконувати. Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі розроблена на виконання Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 16. 11 2000 р. №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання". У названих документах закладено нові підходи до організації освіти в старшій школі. Вона має функціонувати як профільна. Це створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. Впровадження профільного навчання забезпечить реалізацію принципу особистісно орієнтованого навчання, що значно розширить можливості учня під час професійного вибору в майбутньому. Загальною тенденцією розвитку старшої профільної школи є її орієнтація на диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної школи. Профільне навчання у 10-12 класах здійснюється за такими напрямами: суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, технологічний, художньо-естетичний та спортивний. У сучасних умовах експериментальні пошуки вітчизняних учених зосереджені на кількох напрямках. Один з провідних напрямків - це дослідження особистісних характеристик (відповідальність, активність, творчість, особливості уваги, пам'яті, мислення. емоцій тощо), які впливають на динаміку розумової працездатності особистості. Другий напрямок досліджень пов'язаний з вивченням зовнішніх факторів (організація та обладнання робочого місця. Освітлення, температура, середовище для праці та відпочинку, режим праці та відпочинку, поєднання розумового навантаження та рухової активності, чергування видів праці за рівнем складності тощо), які впливають на ефективність розумової праці особистості. Мета дослідження: експериментально дослідити психологічні особливості профорієнтації школярів під час навчального процесу. Для реалізації даної мети нам було поставлено наступні завдання: 1. Здійснити теоретичний аналіз питань психологічних особливостей профорієнтації школярів. 2. Дослідити особливості встановлення нахилів та інтересів до певної галузі діяльності впродовж їх навчання старших класах загальноосвітньої школи. 3. Встановити психологічні особливості вибору майбутньої професії школярів і вивчити вплив на цей вибір корекційних занять. 4. Розробити методичні вказівки та поради до вчителів школи та батьків старшокласників. Теоретико-методологічною основою дослідження є: * вітчизняні концептуальні положення щодо формування та розвитку особистості (К.Абульханова - Савська, Б.Ананьєв, А.Аслоюв, У.Без, Л.Божович, Б.Братусь, Л.Виготський. Г.Кюстюк) положення гуманістичної психології про сутність особистості та актуалізації особистісного потенціалу (Р.Берне, А.Маслоу) положення терії функціональних систем (М.Антропова, П.Анохін, Б.Тетов, О.Скрипченко, К.Смірнов) Методи дослідження: - теоретичні: історико-логічний; аналіз; синтез; порівняння; - діагностичні: методика - "Майбутня професія моєї дитини" - "Карта світу професій", "Професійна спрямованість учня", "Як обрати професію" - Методики дослідження особистісної здатності учнів до вибору професії Анкета: "Що мені подобається?" РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ У ШКОЛЯРА. Професійна придатність визначається не лише рівнем розвитку здібностей, але й рівнем розвитку інших особистісних властивостей індивіда, зокрема мотивації. Під мотивацією в психології розуміють сукупність факторів, що організують і спрямовують поведінку індивіда. В якості мотиваторів, згідно з Ільїним, можуть виступати моральний контроль, інтереси, переваги, схильності, зовнішня ситуація, власні можливості, бажання, інтереси та ін. Усі спонукальні джерела активності особистості об'єднуються поняттям мотиваційної сфери, яка включає потреби, інтереси, прагнення, захоплення, переконання, установки, ідеали, наміри тощо. Особливу роль у формуванні мотивів відіграють потреби. Найбільш повний перелік потреб людини визначив у своїй теорії А.Маслоу: фізіологічні потреби, потреби в безпеці, соціальні (афіліативні) потреби, потреба в повазі та потреба в самоактуачізації. Ієрархічна концепція потреб А.Маслоу демонструє, яку важливу роль в розумінні реальних мотивів трудової діяльності відіграють потреби, наскільки широким є діапазон людських потреб, яка їх значущість та які пріоритети в їх задоволенні. Мотивація професійної діяльності відрізняється своїм специфічним характером у відношення до мотивації поведінки. В психології виділяють кілька теорій, які намагаються дати пояснення мотивів професійної діяльності людини. Так, в своїй двохфакторній теорії Фредерік Херцберг виділяє дві групи мотивів, які розрізняються за своєю спрямованістю. Перша група мотивів (факторів-мотиваторів) пов'язана з характером і сутністю самої діяльності і спрямована на розв'язання виробничих задач. Д0 них відносяться можливість досягнення успіху в роботі, наявність шансів просунутися по службі, визнання результатів роботи і їх публічне одобрення хороша оплата праці, можливість підвищити рівень професійноїкомпетентності, почуття відповідальності, складність, різноманітність цікавий зміст роботи. Друга група мотивів ( фактори гігієни) пов'язана з самовираженням особистості, її внутрішніми потребами з одного боку, і з навколишнім середовищем - з другого. До них відносяться: задовільні умови праці,

 
 

Цікаве

Загрузка...