WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку - Дипломна робота

Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку - Дипломна робота

ДИПЛОМНА РОБОТА Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку ? Зміст Вступ ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 Розділ 1. Категорія "гендер" як предмет психологічних досліджень------- 6 1.1. Стан дослідженості гендера як соціокультурної характеристики особистості -------------------------------------------------------------------------- 6 1.2. Вікова динаміка становлення становлення психологічної статі дитини ------------------------------------------------------------------------------ 24 Розділ 2. Психологічні чинники формування гендерних установок у молодшому шкільному віці----------------------------------------------------------- 37 2.1. Відмінності у засвоєнні гендерних установок хлопчиками та дівчатками 6 - 10 р.р. у контексті впливу ціннісних пріоритетів сім'ї ---------------------------------------------------------------------------------- 37 2.2. Школа та поза сімейні інститути, як чинники формування статеворольових установок особистості молодшого школяра------55 Розділ 3. Гендерне виховання як умова оптимізації становлення особистості молодшого школяра---------------------------------------------------- 70 3.1. Гендерне виховання учня початкової школи у сучасному освітньому просторі ------------------------------------------------------------ 70 3.2. Діагностика та корекція гендерних установок та статеворольових стереотипів молодшого школяра------------------------------------------- 85 Висновки -------------------------------------------------------------------------------- 103 Список використаної літератури ------------------------------------------------- 107 Додатки ---------------------------------------------------------------------------------- 115 Вступ Особлива роль у формуванні особистості хлопчика або дівчинки належать гендерним установкам. Гендерні установки у взаємодії із ціннісними орієнтаціями як відомо зумовлюють характер засвоєння гендерних ролей. Гендерна роль виступає не лише як механізм формування уявлень особистості про себе як представлення певної статі, але й є способом фіксації на суб'єктивному рівні цінностей між статевих взаємин. Статево-рольові цінності орієнтації, як складова самосвідомості та основа гендерних установок безпосередньо впливає на когнітивну, афективну і регулятивно-поведінкову сфери конкретного індивіда. Тому формування належного ціннісного підґрунтя гендерних установок щодо власної та протилежної статі є важливим завданням виховання особистості молодшого школяра. Отже, значущість молодшого шкільного віку для формування гендеру у структурі особистості спонукає дослідити психологічні чинники даного процесу, конкретизувати виховний ресурс сім'ї, школи в оптимізації статевого виховання дитини. Актуальність і недостатня вивченість проблеми гендерного розвитку особистості молодшого школяра зумовили вибір теми дипломної роботи "Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку". Об'єктом дослідження є процес статевої соціалізації особистості. Предметом дослідження - психолого-педагогічні чинники та вікові особливості засвоєння гендерних установок молодшими школярами. Мета роботи - систематизувати та узагальнити психологічні фактори гендерної соціалізації та перевірити їхній вплив на формування гендерних установок дитини 6-10 р. в експериментальних умовах. Завдання дослідження: 1. Вивчити ступінь розробленості проблеми статевої соціалізації у молодшому шкільному віці. 2. Дослідити відмінності у засвоєнні гендерних ролей хлопчиками та дівчатками молодшого шкільного віку у контексті впливу сім'ї і школи. 3. Підібрати та апробувати методики діагностики, корекції та оптимізації гендерного становлення учня початкової школи. 4. Конкретизувати діючі, напрями та психологічні резерви гендерного виховання в умовах сучасного освітнього простору. Теоретичну основу дослідження склали: - загальнотеоретичні положення гендерної психології та педагогіки Ш.Берн [40], В.Є.Каган [48-51]. - теоретичні принципи і положення підходу до аналізу статевої соціалізації та її становлення у дитинстві, визначені І.С.Коном [55-57], В.Є. Каганом [48-51] та інші; - принципи гендерного виховання, запропоновані Т.В.Говорун [5; 6; 10], О.Кікінеджі [4], В.М.Кравцем [16;17], І.С.Коном [55-57] ат інші. Методи дослідження: теоретичні - аналіз та зіставлення змісту наукового доробку вітчизняної та зарубіжної психології; емпіричні-спостереження, експеримент (констатуючий, формуючий, розвиваючий), опитувальний (анкетування, співбесіда); математичної статистики; інтерпретації отриманих даних. Практичне значення дослідження: підібрані методики проведення гендерного виховання молодших школярів, засоби підвищення гендерної освіченості вчителів та батьків, що дозволяє оптимізувати становлення ціннісних засад гендеру, сприяє процесу статевої соціалізації дитини в умовах сучасної початкової школи. А відтак використання розроблених рекомендацій та підібраних методик для батьків та вчителів сприятиме більш гармонійному розвитку дитячої сексуальності. Апробація дослідження відбувалась в межах наукової звітної студентської конференції [2008р., березень, Коломия]. Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків на 4-х сторінках та 5-ти додатків. Зміст видруковано на 2-ій сторінці. Список використаної літератури включає 83 найменувань. У дипломній роботі належні 3 рисунки, 3 таблиці. Повний об'єм дипломної роботи (з додатками) 121 сторінок машинописного тексту. Розділ 1. Категорія "гендер" як предмет психологічних досліджень 1.1. Стан дослідженості гендера як соціокультурної характеристики особистості У контексті завдань нашої роботи необхідно проаналізувати наукові погляди на співвідношення понять "стать", "гендер", "соціалізація" та їхньої взаємодії у процесі онтогенетичного розвитку. Як відомо, соціалізація особистості - це акумулювання нею у процесі життя і діяльності досвіду соціального розвитку і поведінки, нагромадженого людством, який передається за посередністю виховання й суспільства. До найбільш поширених визначень соціалізації, на думку українського дослідника Л.Е.Орбан-Лембрик, належить таке: "соціалізація - це процес входження індивіда в суспільство, активного засвоєння ним соціального досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної життєдіяльності в певному суспільстві" [26, 90]. Отже, в основі психологічного розуміння соціалізації особистості (в т.ч. молодшого школяра) лежить характеристика соціально-психологічного типу особистості як специфічного утворення, продукту соціально-психологічного відображення соціальногожиття, соціальних відносин. Щодо статевої соціалізації, то йдеться про входження у суспільство і активну взаємодію із соціумом чоловіків і жінок. Цей процес

 
 

Цікаве

Загрузка...