WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психолого-педагогічне вивчення життєвих перспектив учнів практичним психологом як один із засобів формування їх життєвої цілеспрямованості - Курсова робота

Психолого-педагогічне вивчення життєвих перспектив учнів практичним психологом як один із засобів формування їх життєвої цілеспрямованості - Курсова робота

дають цінні знання про психологічні особливості розвитку дитини. Це, зокрема, спеціальне вивчення дитячих ігор, малюнків, оповідань. Воно має звичайно допоміжний характер. У практиці психологічного досліду використовують також різні форми усних запитань і анкет, адресованих батькам, вихователям, для вивчення історії життя дитини, її інтересів, характеру і поведінки в різних умовах і видах діяльності. Звичайно для всебічного вивчення поставленої проблеми психолог-дослідник використовує в процесі роботи не один метод, а
кілька.
?
Обробка здобутих даних
Зібраний матеріал - це сировина, яку треба спеціально обробляти. Тільки після обробки можна виявити закономірності чи істотні зв'язки, вивчення яких є завданням дослідження. Обробка зібраного матеріалу включає 5 основних етапів:
1. Аналіз кожного окремого зафіксованого факту: відповіді дитини, її дії, вчинки, судження, малюнки, письмові роботи таінші матеріали, зібрані дослідником. Мета цього первинного (або малого) аналізу -- виявити особливості психіки дитини, що відповідають завданню дослідження. Так вивчаючи дитячі уявлення, дослідник виділяє в кожній записаній ним грі, в оповіданнях або творах дітей усі моменти, в яких виступають наявні в нихобрази конкретних предметів чи людей певної професії (лікаря, шофера), або уявлення про минулі події, відомі дітям з оповідань дорослих і картин, тощо. На етапі первинного аналізу дослідник звертає особливу увагу на характер, час і кількість припущених дитиною помилок, труднощів, що мали місце в певні періоди її діяльності або в повсякденній поведінці. Відзначає, як дитина реагувала на труднощі, чи сама помітила припущену нею помилку, чи намагалася її виправити і якими шляхами цього добивалась.
2. Первинний аналіз безпосередньо переходить у первинний синтез. Виділені істотні для досліджуваної теми відповіді дітей, сторони їх діяльності, використані прийоми розв'язання запропонованих задач і припущені помилки дослідник зіставляє між собою та з особливостями запропонованих дитині задач і їх умовами. До уваги він бере при цьому свої запитання, допомогу, зауваження, оцінки. Наприклад, успішне виконання дитиною трудового до-ручення (вишивання серветки, розфарбовування ялинкових іграшок) зіставляє з мотивом, що спонукає до цієї діяльності (заради змагання, для подарунка мамі, для вихованців підшефного дитячого будинку). Характер, багатство і чіткість уявлень дітей зіставляють з проведеною вихователем попередньою роботою для їх формування: екскурсією, поясненням. Таке зіставлення дає змогу вия-вити деякі внутрішні зв'язки, розкрити окремі особливості психіки дитини (або групи дітей), що вивчається. Проте невідомо, наскіль-ки вони постійні й істотні. Для відповіді на це запитання треба про-вести вторинний аналіз і синтез, щоб глибше збагнути суть явища, яке вивчають.
3. Зіставляючи різні факти: записи ігор або уроків на ті самі теми, проведені різними вчителями в різних класах чи тим самим дослідником у різних умовах, вчений виділяє особливості відповідей дітей або їх розв'язань, пояснень, помилок, способів дій, що повторюються. Для порівняльного вторинного аналізу багатьох фактів і умов обов'язково застосовують вторинний синтез.
4.Вторинний її синтез включає різноманітні зіставлення різних даних між собою. Так, щоб виявити спільні особливості уявллень дітей 4-5 років про весну або про свято, дослідник зіставляєте, що показали діти в різних видах їх діяльності: у малюнках, іграх, розповідях -- при різкій їх підготовці різними вихователями. Лише ті особливості, що постійно виявляються при такому великому (або вторинному) синтезі, можна розглядати як справді характерні риси уявлень дітей середнього дошкільного віку.
5.Обробку експериментального матеріалу до цього не зводять. Психолог прагне не тільки виявити особливості психічної діяльності дитини, а й зрозуміти походження, причини кожної з них. Тому у великий синтез включають також різні зіставлення виявлених якостей психіки (наприклад, уявлень) із зовнішніми івнутрішніми умовами життя дітей; з характером, методами і тривалістю їх навчання, з особливостями вищої нервової діяльності дітей даного віку, з рівнем їх розвитку і формами активності тощо. Величезну роль на цьому етапі обробки матеріалу відіграє зіставлення результатів, здобутих у процесі спеціально проведеного дослідження, з особливостями та історією життя дитини, з системою її виховання в сім'ї, станом здоров'я. Тому дослідник знову повертається до аналізу, предметом якого тепер є різні зовнішні умовні вияви дітей, які вдалося зафіксувати. Кінцеві результати подасть у цифрах, зводять у таблиці. Виявлені закономірності показують у вигляді графіків, діаграм і словесних висновків. Таким чином, весь процес обробки матеріалу -- це багатошаровий аналіз-синтез, що дає змогу дослідникові проникнути в глибину явища, яке він вивчає, розкрити загальні закономірнстсті, тих явищ і є завданням будь-якого наукового дослідження.
?
Глосарій.
Діяльність - специфічно людська, регульована свідомістю активність, зумовлена потребами і спрямована на пізнання та перетворення зовнішнього світу та самої людини.
Експеримент, або дослід, -- це спеціально організована форма до-слідження якоїсь особливості, сторони психічного розвитку дитини.
Емоції - психічні процеси і стани, пов'язані з інстинктами, потребами й мотивами, які відображають у формі безпосередніх переживань ( задоволення, радості, страху, гніву тощо ) значимість конкретних ситуацій та явищ для здійснення життєдіяльності індивіда.
Індивід - людина як представник певного виду живих істот; будь-яка конкретна людина, незалежно від її особистих якостей та соціального статусу.
Індивідуальність - неповторність психіки та особистості людини, своєрідне поєднання її фізичних та психічних особливостей.
Мислення - процес опосередкованого й узагальненого пізнання людиною предметів та явищ оточуючої дійсності в їх істотних властивостях, зв'язках і відношеннях.
Пам'ять - закріплення, збереження й відтворення того, що мало місце у минулому досвіді людини.
Спостереження -- це метод тривалого, планомірного, цілеспрямованого вивчення психічних особливостей людини, що проявляються в її діяльності та поведінки основі їх безпосереднього сприймання.
Уявлення - чуттєво-наочний образ предметів чи явищ дійсності, який зберігається й відтворюється у свідомості і без безпосереднього впливу самих предметів на органи чуття.
Характер - комплекс сталих психічних властивостей людини, діяльності та ставленні до суспільства, праці, колективу, до самої себе.
Джерела матеріалу. Література.
1. Г.О.Люблінська "Дитяча психологія", Київ, 1974р.
2. М.М.Заброцький "Основи вікової психології", Тернопіль, 2006р.
3. "Довідник абітурієнта", Київ - Харків, 2005р.

 
 

Цікаве

Загрузка...