WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна характеристика сутності аморального вчинку - Реферат

Психологічна характеристика сутності аморального вчинку - Реферат

погіршується. Е.Ш.Натанзон справедливо вказує на те, що передусім слід засуджувати вчинок, а не особистість, бо ті чи інші порушення в поведінці можуть мати місце і при правильному (в цілому) розвитку особистості [9].
Розглянута нами загальна характеристика вчинку дає можливість перейти до конкретного і більш глибокого розгляду аморального вчинку.
На жаль, ні в психологічній, ні в педагогічній літературі практично не зустрічається визначення аморального вчинку. В енциклопедичному філософському словнику знаходимо поняття "аморалізм". Воно визначається як принцип практичної або ідейної орієнтації, що означає заперечення моральних устоїв і суспільних норм поведінки в суспільстві, нігілістичне ставлення до всіх моральних норм і принципів [14]. Аморалізм, на думку філософів, є теж мораль, але внутрішньо розірвана, позбавлена цілісності[4, 6, 8]. Його не слід вважати чимсь зовнішнім по відношенню до моралі, він мовби проростає із її середини, бо вони беруть початок з одного джерела - розвитку суспільства.
Словник з етики [13] дає дещо інше визначення аморалізму, а саме: це характеристика поглядів, лінії поведінки й образу життя особистості, які грунтуються на нігілістичному ставленні до суспільства і в першу чергу до загальнолюдських норм моралі.
Моральне й аморальне слід розглядати як два боки одного явища, бо, на думку багатьох етиків, мораль у своєму змісті не обмежується тільки доброчинністю та благодійністю, а містить і проступки і пороки. Аморальне в моралі допомагає зрозуміти її зміни й розвиток.
У психологічних дослідженнях Н.В.Алікіної [1] зустрічаємо таке визначання аморальної поведінки: це прояв природної захисної реакції на несприятливу конфліктну ситуацію в дітей і підлітків, у дивіантній і деліквентній поведінці неповнолітніх.
У юридичній практиці аморальні вчинки кваліфікують як злонамірні, навмисні, свідомо скоєні всупереч добре відомим вимогам моралі і правопорядку. Але таке визначення не може бути застосоване до характеристики аморальних вчинків підлітків, оскільки воно не розкриває їх сутності, зокрема, специфічних рис розвитку моральної сфери підлітків: досить помітний розвиток моральних почуттів, які випереджають розвиток моральної свідомості [3 с.326] В підлітковому віці моральна свідомість тільки зароджується, і говорити про свідоме і навмисне здійснювання негативних вчинків в цьому віці ще неправомірно.
А.Ф.Анісімов під аморальним вчинком розуміє, безумовно, морально- негативну дію, в тому числі і злочин [2]. Ми не можемо повністю погодитись з цим твердженням автора, оскільки неможливо поставити в один рядок злочин і вчинок, який заслуговує лише громадського осуду. В літературі по сьогоднішній день, як вже говорилося, немає чіткого визначення, що таке аморальний вчинок і яку саме дію слід вважати такою. На наш погляд, не можна об'єднувати правопорушення, злочини і аморальні дії в одне поняття "аморальний вчинок", тобто ставити між ними знак рівності. Ми вважаємо, що аморальний вчинок - це дозлочинна дія, дія яка може привести до злочину або правопорушення, але яка може так і залишитися негативним проявом поведінки.
Проаналізувавши наявні визначення аморального вчинку, зробимо спробу дати йому своє визначення.
Аморальний вчинок - це одиничний поведінковий акт, що характеризується негативним ставленням індивіда до суспільних і, в першу чергу, загальнолюдських норм моралі, порушення яких не передбачає покарання законом, а лише громадським осудом.
Усяка поведінка людини можлива при наявності двох основних умов - будь-якої потреби в суб'єкта і ситуації, в якій вона могла бути задоволена. Отже, мотивація аморальної поведінки включає в себе механізм взаємодії загальної спрямованості особистості, фундаментальною основою якої є потреби, пов'язані з тими чи іншими елементами зовнішнього середовища.
Кожний підліток має комплекс потреб, які можуть бути як активними, так і пасивними (приховані потреби). Які з них впливають на вчинок, залежить від цілого ряду факторів, в тому числі особливостей позиції і стану дитини, особливостей предмету задоволення потреби. Навіть одна й та ж потреба не- однаково впливає на вчинки людей. При цьому вчинок може бути спрямований не тільки на задоволення потреби, але й на посилення її виявлення. Ця ж потреба може залишатися і нейтральною щодо до вчинку. Треба також враховувати, що сам спосіб задоволення потреби може стати потребою.
Аморальні вчинки підлітків можна розглядати також як реалізацію їх ціннісних орієнтацій. Ціннісні орієнтації, поряд з такими категоріями як потреба та інтерес, мають важливе детермінуюче значення в мотивації поведінки підлітків.
Для поведінки соціально зрілої особистості характерне не тільки дотримування моральних норм суспільства, а й орієнтація при цьому на певні суспільні цінності. Відсутність життєвого досвіду, недоліки виховання, а нерідко і негативний вплив безпосереднього соціального оточення можуть призвести до деформації цінностей підлітків, коли вони приймають хибні цінності за істинні.
Слід відзначити, що для аморальної поведінки є характерним розходження знань моральних норм та цінностей і реальних вчинків і дій. Якщо в особистості наявні чіткі уявлення про моральні норми та цінності, а поведінка розходиться з цими нормами та цінностями, то причина тут одна - знання не стали переконаннями і звичними нормами поведінки особистості. Така деформація відбувається в процесі виховання, коли закладаються основи моральності, а в дітей ще не були сформовані спрямованість та установки, які визначають поведінку особистості, що відповідають моральним нормам і цінностям.
Спираючись на це, ми можемо виділити такі етапи виникнення аморальної поведінки в підлітків:
а) деформація сфери потреб особистості;
б) формування на основі деформованих потреб негативних звичок і якостей особистості;
в) мотивація аморального вчинку;
г) боротьба мотивів;
д) прийняття конкретного рішення, виконання рішення: здійснення вчинку.
Найбільш важливим у структурі цього процесу є прийняття та виконання рішення, бо саме на цьому етапі дитина вирішує робити їй так чи ні. Прийняття рішення - не ізольований акт, а лише один з етапів розвитку цілеспрямованої поведінки, який включає в себе весь минулий досвід дитини. Слід відзначити, що в мотивації аморального вчинку підлітка значну роль відіграють почуття та емоції негативного характеру: страх, гнів, ворожість і таке

 
 

Цікаве

Загрузка...