WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Аналіз поняття соціально-психологічної компетентності - Реферат

Аналіз поняття соціально-психологічної компетентності - Реферат

структурі соціально-психологічної компетентності ми виділяємо такі компоненти: когнітивний (систему знань про сутність, структуру, особливості взаємодії, знання про стилі спілкування; фонове знання, тобто загальнокультурна компетентність; творче мислення); поведінковий (загальні та специфічні вміння, що дозволяють успішно керувати ситуацією взаємодії, застосовувати конструктивні стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях; експресивні вміння; перцептивно-рефлексивні вміння); мотиваційний (розширення простору соціальних інтересів, спрямованість на взаємодію, високий рівень домагань та потреби у спілкуванні, готовність до прояву компетентності, відповідальність); емоційний компонент (гуманістична установка на взаємодію, готовність вступати з іншою людиною в особистісні, діалогічні взаємини; високий рівень емпатії та рефлексії; позитивна Я-концепція).
Існують і інші погляди на цю проблему, кожен з яких має свої переваги. Для різних видів діяльності вчені визначають різноманітні види компетентності. Науковці починають не тільки вивчати компетентність, виділяючи від 3 до 37 її видів, але й будувати навчання, кінцевим результатом якого є формування компетентності. Як свідчить аналіз, триває інтенсивний психолого-педагогічний пошук визначення головних показників компетентності. Існують різні точки зору, які розкривають якісно новіаспекти розуміння поняття компетентності. Більшість авторів під компетентністю розуміють загальну здатність і готовність особистості до діяльності, що ґрунтуються на знаннях і досвіді, набутих у процесі навчання й виховання, зорієнтованих на становлення й розвиток особистості як суб'єкта життя, активну інтеграцію у суспільство, освоєння різноманітної рольової поведінки в процесі власної життєдіяльності. Компетентність розглядається як інтегральна характеристика особистості, що одночасно поєднує мобілізацію знань, умінь, поведінкових відносин. Поняття компетентності включає в себе не тільки когнітивну складову, а й мотиваційну, етичну, поведінкову, соціальну систему ціннісних орієнтацій.
Компетентність - це підхід до знання як інструменту розв'язання життєвих проблем, прийняття ефективних рішень у різних сферах життєдіяльності людини [6].
Головним аспектом, який поєднує точки зору різних авторів, є те, що знання людини виступають потенціалом, який вона має, але застосувати його на практиці можна за умови наявності додаткових факторів. Отже, компетентність - це не тільки наявність знань і досвіду, але й уміння їх використовувати при здійсненні своїх функцій. Сутність та розвиток СПК визначається багатьма факторами економічного, соціального, психологічного, етичного, культурологічного характеру.
Таким чином, проведений нами теоретичний аналіз дозволяє інтерпретувати СПК як спеціальну здібність особистості, яка має природні задатки у формі певних соціально-психологічних властивостей і набуває подальшого розвитку внаслідок набуття людиною життєвого досвіду та в процесі міжособистісної взаємодії. Цей вид компетентності включає сукупність комунікативних, перцептивних, інтерактивних знань та вмінь.
СПК охоплює різні сфери людської діяльності: навчальну, професійну, соціально-психологічну та є однією з суттєвих передумов продуктивного та непродуктивного стилів міжособистісної взаємодії в усіх видах професійної діяльності типу "людина-людина" (медицина, педагогіка, психологія та ін.) [11].
Недостатня розвиненість СПК призводить до непорозуміння між членами різних груп, установки на однобічність сприйняття іншої людини, виникнення психологічного бар'єру у спілкуванні представників протилежної статі, конфліктів (як міжособистісних, так і міжстатевих) [9].
У сучасних психологічних дослідженнях дедалі частіше розглядається процес формування особистості як представника певної статі, носія деяких певних якостей, що визначають зміст життєдіяльності й самопочуття індивіда як чоловіка або жінки. До теперішнього часу представники обох статей утрачають такі загальнолюдські риси, як відвертість, доброзичливість, любов, комунікабельність, здатність до компромісів. Ці наслідки призводять до авторитарного стилю сімейного спілкування, агресії, байдужості та перекривають особистісні горизонти життєвих виборів, підвищення соціальних статусів, професійної успішності.
Соціальні психологи підкреслюють, що багато відмінностей між представниками протилежної статі обумовлені культурою суспільства та віддають перевагу термінові "ґендер" порівняно з поняттям "стать", у якому відображено біологічну сторону статевих відмінностей. Ґендер визначається як складний соціально-культурний конструкт, який відбиває відмінність у ролях, поведінці, ментальних та емоційних характеристиках чоловіків і жінок та трактується як один з базових вимірів соціальної структури суспільства [4]. Отже, якщо проблема СПК особистості успішно розробляється вченими, то питання гендерних відмінностей у її формуванні розкрите недостатньо.
Ураховуючи розглянуті вище психологічні теорії, можна сказати, що наукове обґрунтування сутності СПК можливе за умови проведення наукового дослідження, основними завданнями якого є виявлення соціально-психологічних закономірностей розвитку СПК, визначення рівня її сформованості, розробка структури цього виду компетентності та особливостей її формування з урахування ґендерних відмінностей суб'єктів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Архипова С.П. Професійна компетентність і професіоналізм соціального працівника: сутність і шляхи розвитку // Соціальна робота в Україні: теорія та практика. - К.: Аспект-Поліграф, 2004. - Вип. 2(7). - С.15-24.
2. Бобнева М.И. Психологические проблемы социального развития личности // Социальная психология личности. - М.: Наука, 1979. - С.35-45.
3. Власенко Л.В. Соціально-психологічний супровід академічної групи як засіб розвитку культури спілкування студентів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. - К., 2005. - 18 с.
4. Джонсон Р. Она. Глубинные аспекты женской психологии. - Харьков: Фолио; М.: Институт общегуманитарных исследований, 1996. - 124 с.
5. Єрмаков Т.І. Індивідуальне розуміння концепту "Я" як ключова компетентність особистості в умовах сучасного інформаційного суспільства // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Збірник статей. - К.: Міленіум, 2002. - Вип. 6(9). - С.200-207.

 
 

Цікаве

Загрузка...