WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні умови формування технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання - Реферат

Психологічні умови формування технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання - Реферат

схемах протиріччя між "статичним" характером самих зображень й необхідністю прочитати в них "динамічні" процеси [9]. Застосування нових інформаційних технологій навчання, зокрема, комп'ютерного моделювання на етапі формування дії в матеріальному (матеріалізованому) вигляді є наступною умовою розвитку технічного мислення. За допомогою комп'ютерного моделювання учні можуть переключатися з абстрактної моделі на реальну ситуацію і навпаки, вони можуть моделювати реальні об'єкти й одержувати результати, що є новими у їхньому суб'єктивному досвіді, а іноді й об'єктивно новими. Оскільки процес моделювання спрямований на опрацювання задач відкритого типу, то вивчення моделювання сприяє розвитку творчого технічного мислення школярів. Адже добре відомо, що саме такі задачі здатні посилювати пізнавальну мотивацію, підвищують суб'єктивну значущість для учнів дослідницької діяльності у навчанні.
Для того щоб у процесі навчання розвивалося мислення, зокрема образний компонент технічного мислення, необхідно … перетворювати різні об'єкти в образи, потім у креслення і навпаки; тобто людина має проявити активність у діяльності, в якій реалізуються її творчі здібності [1]. Комп'ютер у процесі графічної діяльності дозволяє перетворювати образи технічних об'єктів, тим самим він сприяє розвитку понятійно-образного компонента технічного мислення.
Комп'ютер дозволяє не лише описати, а й наочно уявити результат будь-якої передбаченої відповідною знаковою системою операції над ідеальним об'єктом. У наочній формі комп'ютер може продемонструвати результат неадекватної операції над об'єктами, наприклад проілюструвати, як певні зміни параметрів технічної системи спричиняють збої в роботі цієї системи [16; 4; 11].
Після того, як зміст діїзасвоєно, його необхідно перевести на третій етап - етап формування дії як зовнішньомовної. На цьому етапі, де всі елементи дії подані у формі зовнішнього мовлення, дія узагальнюється, але залишається ще повністю усвідомленою і розгорнутою.
На цьому етапі доцільно застосовувати нові інформаційні технології навчання, але вже не потрібно давати учням інструкцію виконання завдання, оскільки, виконуючи завдання, учні вголос промовляють свої дії.
Завдяки комп'ютеру на цьому етапі матеріалізовані моделі можна дуже легко замінити словесними, знаковими, тобто нові інформаційні технології навчання можуть представити інформацію у вигляді схеми, таблиці тощо. Наприклад, якщо учні засвоюють розпізнання геометричних об'єктів, то після праці з наочно зображеними геометричними об'єктами вони повинні перейти до розв'язання задач, де ці об'єкти задані за допомогою словесного опису, графічного зображення; або модель певного механізму може бути замінена кінематичною схемою. Все це є необхідною умовою розвитку технічного мислення.
Четвертий (внутрішньомовна форма виконання завдання) і п'ятий (розумова форма виконання завдання) етапи характеризуються тим, що засвоєння дії відбувається у внутрішньому плані. Спочатку дія залишається розгорнутою, свідомою, але потім вона починає швидко скорочуватися, багато її компонентів перестають усвідомлюватися, наростає швидкість і легкість її виконання [3; 8; 14; 15; 20; 23].
Таким чином, зовнішнє, матеріальне є продуктом поетапного перетворення в розумову дію. У цьому кінцевому вигляді розумова дія доводиться до заданих показників узагальнення, згорнутості, освоєння.
Вітчизняні психологи (Л.Виготський, С.Рубінштейн, П.Гальперін, Д.Ельконін, В.Давидов, Л.Занков, Н.Менчинська та інші) розглядають навчання і розвиток у діалектичній єдності при провідній ролі навчання. З їхньої точки зору, навчання - найважливіший стимулятор розвитку, і в той же час воно само спирається на розвиток [3; 5]. Це дає підстави вважати, що і розвиток технічного мислення учнів можливий у процесі навчальної діяльності засобами нових інформаційних технологій навчання при поетапному формуванні розумових дій, понять і проблемного навчання, зокрема при вивченні креслення.
Отже, можна зробити висновок, що застосування нових інформаційних технологій навчання при поетапному формуванні розумових дій, понять, проблемному навчанні - це не тільки важлива умова управління процесом засвоєння матеріалу, але й умова управління процесом формування просторово-динамічних уявлень, умінь оперувати образами об'єктів і явищ [8; 23].
ЛІТЕРАТУРА
1. Андрюшина Т.В. Психологические условия развития пространственного мышления личности в графической деятельности. - Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2000. - 148 с.
2. Войний О.М. Проблемні задачі як засіб розвитку творчих здібностей учнів // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №1. - Бердянськ: БДПУ, 2005. - С.83-89.
3. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология. - М.: Педагогическое общество России, 2003. - 512 с.
4. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и перспективы. - М.: Педагогика, 1987. - 264 с.
5. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. - М.: Педагогика, 1986. - 240 с.
6. З думою про образ майбутнього інженера // Газета запорізького національного технічного університету. - 2004. - №1(2069). - zntu.edu.ua/base/gazeta/gazeta01-04/index.htm.
7. Ивахненко Л.Н. Психологические особенности графической деятельности в техническом конструировании // Психология мышления конструктора при решении творческих задач / Под ред. С.Е.Злочевского. - К.: Общество "Знание" Украинской ССР, 1977. - С.11-12.
8. Калошина И.П. Проблемы формирования технического мышления. - М.: Изд-во Московского университета, 1974. - 183 с.
9. Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления (Процесс и способы решения технических задач). - М.: Педагогика, 1975. - 303 с.
10. Кузьміна Н.М. Методика використання комп'ютерного моделювання при розв'язуванні деяких економічних задач // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон. - К.: Міленіум, 2005. - Т.8. - Вип. 1. - С.205-213.
11. Машбиц Е.И., Бабенко Л.П., Верник Л.В. Основы компьютерной грамотности / Под ред. А.А.Стогния и др. - К.: Выща шк., 1988. - 215 с.
12. Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности. - М.: Машиностроение, 1983. - 134 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...