WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні умови формування технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання - Реферат

Психологічні умови формування технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання - Реферат

13].
Отже, технічне мислення трикомпонентне за своєю внутрішньою психологічною структурою: воно є мисленням понятійно-образно-практичним. Теоретичний (понятійний), образний (наочний) і практичний (дійовий) його компоненти не тільки взаємопов'язані, але й взаємодіючі, причому кожний з компонентів виступає в ролі рівноправної складової частини технічного мислення.
Нами була висунута гіпотеза дослідження: застосування нових інформаційних технологій навчання для розвитку технічного мислення може бути ефективним за умов об'єднання й використання концепцій (проблемного навчання і теорії поетапного формування розумових дій, понять) у навчальному процесі, зокрема при вивченні креслення.
Курс креслення може забезпечити розвиток технічного мислення учнів, якщо в ньому використовувати проблемні ситуації. Проблемні ситуації на уроках креслення мають бути тісно пов'язані з іншими видами навчання. Тому в шкільному курсі креслення можуть і повинні використовуватись позапрограмні завдання, наприклад, задачі-головоломки, які є ефективним засобом розвитку технічно-творчих здібностей учнів, також можуть виступати засобом діагностики саме цих здібностей учнів [2].
Длярозвитку в учнів технічного мислення учитель повинен максимально активізувати їх розумову діяльність, а це можливо, якщо на уроках креслення застосовувати нові інформаційні технології навчання.
У травні 2003 року в газеті "Освіта України" №39 була опублікована стаття "Викладання графічних дисциплін на сучасну основу". Її автори О.Троянський, перший проректор ДонНТУ, та І.Скидан, завідувач кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки ДонНТУ, - наголошували на необхідності перебудови викладання графічних дисциплін, яке здійснюється, за незначним винятком, застарілими методами, без урахування впливу комп'ютерних технологій [6]. На жаль, у багатьох загальноосвітніх школах переважає репродуктивне навчання, зокрема на уроках креслення і трудового навчання, недооцінюється вплив комп'ютерних технологій на навчальну діяльність. Навчальний процес часто являє собою передачу інформації від учителя до учнів. Учитель подає готові знання, а учні пасивно їх запам'ятовують, і чим точніше на наступних уроках вони відтворюють одержані в готовому вигляді знання, тим краще вони "встигають". Учителі рідко залучають дітей до розв'язання творчо-технічних задач, особливо із застосуванням нових інформаційних технологій навчання [2].
Таблиця 1.
Показники рівня розвитку технічного мислення
Загальна кількість учнів Рівні розвитку технічного мислення Кількість учнів Розвиток технічного мислення учнів (% до загальної кількості)
68 Дуже низький 15 22,06
Низький 10 14,71
Середній 17 25
Високий 24 35,29
Дуже високий 2 2,94
У результаті проведення констатувального експерименту за допомогою тесту Беннета було виявлено, що переважна більшість учнів (61,7%) має дуже низький, низький та середній рівень розвитку технічного мислення (таблиця 1, діаграма 1), зокрема учні мають слабкі уявлення про кінематику механізмів узагалі, вони неспроможні переконливо і свідомо пояснити, наприклад, як впливає зміна певних кінематичних параметрів на рух точок, ланок і механізм у цілому.
Причиною такої ситуації є недостатня забезпеченість навчальних дисциплін, зокрема креслення, комп'ютерними навчальними засобами.
Навчання, побудоване за принципом передачі готових знань, не може влаштовувати педагога, який прагне розвивати технічне мислення учнів у ході технічної діяльності [9]. При розробці методики експерименту ми виходили із концепцій проблемного навчання і теорії поетапного формування розумових дій.
Відповідно до теорії поетапного формування розумових дій, понять процес засвоєння нових видів пізнавальної діяльності, і відповідно, нових знань, включає п'ять основних етапів. На кожному з них відбуваються якісні зміни в орієнтувальній, контрольній, виконавчій частинах дії. Закономірна зміна цих етапів веде до перетворення дії із зовнішньої, матеріальної, неузагальненої, розгорнутої і неосвоєної в дію внутрішню, психічну, узагальнену, згорнуту, освоєну. Розглянемо ці етапи.
- кількість учнів;
- кількість учнів у %.
Діаграма 1. Показники рівня розвитку технічного мислення
Формування умінь починається з етапу попереднього орієнтування в завданні. Цей етап має велике значення у формуванні дії. На цьому етапі розкривається перед учнями зміст орієнтувальної основи дії, склад і послідовність операцій; учням показують, як і в якій послідовності виконується дія; учням повідомляються предметні знання, які мають бути засвоєні, і модель діяльності, в яку вони повинні бути включені.
Застосування нових інформаційних технологій навчання на цьому етапі є важливою умовою розвитку технічного мислення. Тільки за допомогою комп'ютера можливо якісно розкрити зміст орієнтувальної основи дії, повідомити необхідні знання, наочно показати модель діяльності, в яку входять ці знання, створювати проблемні ситуації. Нові інформаційні технології навчання по-новому ставлять питання про доступність знань: багато з того, що раніше вважалось доступним лише фахівцю, сьогодні в принципі можна зробити доступним і учневі. Комп'ютер дає можливість значно розширити і поглибити зміст навчання, доступний для всіх вікових груп. Особливо великі можливості на цьому етапі виявляються у розкритті способу оперування об'єктами, що вивчаються.
На етапі формування дії в матеріальному (матеріалізованому) вигляді розв'язання задач відбувається в плані реальних ситуацій. Учні вже самі виконують дію, але поки в зовнішній, матеріальній (матеріалізованій) формі з розгортанням усіх операцій, що входять у цю дію.
На цьому етапі доцільно застосовувати сучасні технології комп'ютерного моделювання, але при виконанні завдання необхідно учням дати неповну інструкцію його виконання на комп'ютері. Саме при виконанні комп'ютерного моделювання учні, маніпулюючи моделями і вихідними даними, набувають досвіду дослідницької роботи, навчаються основ проектування [10]. Саме комп'ютерне моделювання спрямоване на розв'язання задач із нечітко поставленою умовою, зокрема, це стосується й більшості технічних задач, наприклад, при вивченні кінематичних схем відсутня пряма відповідність між зовнішнім виглядом принципових схематичних зображень і конструктивним оформленням конкретного технічного пристрою; існує об'єктивно закладене в принципових

 
 

Цікаве

Загрузка...