WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Історичний та психолого-педагогічний аспекти поняття впевненості в собі - Реферат

Історичний та психолого-педагогічний аспекти поняття впевненості в собі - Реферат

виявити себе, розкрити свої духовні сили" [17]. Тому в педагогіці ми розрізняємо впевненість дитини у собі тільки в одному виді діяльності і впевненість у собі в різноманітних її видах, в тому числі й тих, де у дитини немає досвіду. В останньому випадку ми вважаємо, що маємо справу з уже сформованою рисою особистості.
Накопичений теоретичний матеріал взято за основу проведення одного з етапів констатуючого експерименту, в ході якого ми намагалися з'ясувати розуміння дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, а також їхніми батьками значення поняття впевненість, ставлення респондентів до цієї риси характеру. Результати даного етапу експерименту наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Розуміння дітьми та їхніми батьками значення "поняття впевненість у собі"
Визначення поняття Кількісні показники відповідей (у %)
діти дошкільного віку діти молодшого шкільного віку батьки дітей дошкільного віку батьки дітей молодшого шкільного віку
Розуміють значення 22,7% 52% 72% 86%
Не розуміють значення 39,2% 28% 12,3% 2,6%
Відмова від відповіді 35,1% 20% 15,7% 11,4%
Проаналізувавши емпіричні дані, ми зробили висновок, що із загальної кількості опитаних учнів початкових класів розуміють значення поняття "впевненість у собі" більша частина дітей, а серед дошкільнят цей відсоток знижено майже наполовину. Певна частина дітей визначили впевненість як суто позитивну якість особистості, чітко не розуміючи самого поняття. У ході бесіди нами виявлені діти, які відчували труднощі у визначенні впевненості або взагалі не змогли дати самостійну відповідь і відмовились висловлюватися (більше третини дітей дошкільного віку і 20% дітей молодшого шкільного віку). На наш погляд, відмова від відповіді або нечіткі відповіді дітей можна пояснити нерозумінням лексичної сутності пропонованого поняття, труднощами малюків у висловлюванні власної думки, причинами чого є невільне володіння словом, безпорадність у використанні термінології та слів, які мають абстрактне значення. Розходження у кількісних показниках серед висловлювань дошкільнят і молодших школярів можна пояснити тим, що в дошкільнят ще недостатньо сформована самосвідомість для того, щоб розкрити сутність такого абстрактного поняття, як впевненість, виходячи з власного досвіду і тих знань, яких дитина вже набула. Діти молодшого шкільного віку, у яких практично однаково сформовано наочно-образне та словесно-логічне мислення, виявились більш здатними до рефлексії й дали чіткіші визначення запропонованого поняття.
Анкетування батьків виявило, що значна частина з них мають достатній рівень обізнаності із зазначеною вище проблемою (86% відповідей батьків учнів і 72% батьків дошкільнят), що свідчить про розуміння батьками наявності проблеми якісних змін у перехідний від дошкільного до шкільного періоду; розуміння того, що формування впевненості у собі потребує певної організації. Деякі з респондентів відповідали звичайними фразами типу: "Так", "Ні", "Не знаю", що можна пояснити, на нашу думку, кількома причинами: недостатністю часу батьків, які поспішають після роботи додому; скептичним ставленням до запропонованого завдання; нерозумінням батьками важливості подібної роботи. Але така позиція характерна для батьків, що не виявляють зацікавлення в духовному світі своїх дітей, байдужі до їхніх проблем, мало аналізують характер власних стосунків з дітьми.
Певний відсоток респондентів зовсім не дав визначення поняття впевненості. Відсутність відповідей дає можливість припустити невміння окремих батьків розмірковувати, висловлювати думки. Деякі відповіді показали низький рівень знань та недостатність уваги дорослих до цього питання. Отже, на нашу думку, потребує корекції обізнаність батьків щодо визначеної проблеми в напрямку підвищення соціально-психологічної компетенції батьків, вироблення та розширення у них навичок спілкування з дитиною; поглиблення знань та врахування ними індивідуально-вікових особливостей дитини.
З'ясування важливості цієї риси особистості в подальшому розвитку дитини з точки зору батьків подано в таблиці 2.
Таблиця 2
Важливість впевненості у собі для розвитку особистості
Зміст відповіді Кількісні показники відповідей (у %)
батьків учнів батьків дошкільнят
Необхідна якість 84,1 90
Несуттєва якість 11,4 4,3
Не має значення 4,5 5,7
Переважна більшість батьків (близько 87%) вважають упевненість необхідною рисою характеру, що допоможе дитині в її особистісному становленні. На превеликий жаль, існує (хоча й незначний) відсоток батьків, що називають впевненість несуттєвою рисою (7,9%), причому кількість батьків учнів майже втричі перевищує кількість батьків дошкільнят, які відповіли на це питання. Також нами зафіксовано відповіді, в яких батьки висловили думку про впевненість як рису особистості, що не має значення в розвитку дитини. Так висловились 4,5% батьків учнів і 5,7% батьків дошкільнят. На наш погляд, ставлення батьків до зазначеної вище риси як несуттєвої або такої, що не має значення в особистісному зростанні, не може сприяти взагалі максимальному розвитку морально-вольових якостей дітей, вихованню у них самостійності, ініціативності, рішучості, поступовому формуванню у малюків впевненості в собі.
Отже, в умовах зростання людського фактора ми вважаємо, що впевненість як риса особистості відіграє особливе значення. Вона забезпечує людині максимальне використання власних сил та можливостей. Саме такі якості, як незалежність власної думки, висока самооцінка, повага до себе й інших, сміливість у прийнятті рішень та вміння відстояти і довести їх, потрібні людині для досягнення успіху, для ефективної самореалізації.
ЛІТЕРАТУРА
1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. - 1999 . - № 1.- С.6 -19.
2. Высоцкий Б.В. Личностные и процессуальные условия формирования уверенности в правильности решения задачи: Дис. ... канд. психол. наук: - М.: ИП РАН, 2001.
3. Державна національна програма "Освіта". Україна ХХІ століття. - К.: ІСД освіти України, 1994. - 61 с. 4. Добролюбов Н.А.О значении авторитета в воспитании. // Избр. Филос. Произведения. Т.1. - М., 1948. - С.57 - 82.
5. Конвенція ООН про права дитини. - Нью-Йорк. - 20.11.1989 р.
6. Куликова Л.Н. Воспитать себя. - М.: Просвещение, 1991. - 143 с.
7. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. - М.: Просвещение, 1964. - 360 с.
8. Локк Д. Избранные философские произведения. В 2-х т. - М.: Соцэкгиз, 1960. - 531с.
9. Ожегов С. Толковый словарь русского языка. - М.: Азбуковник, 1999. - С.822
10. Педагогічні ідеїГ.С.Сковороди / За ред. О.Г.Дзеверіна. - К.: Вища школа, 1972. - 246 с.
11. Познай себя и других. - М.: Народное образование, 1994. - 94 с.
12. Психологический словарь / Под ред. В.В.Давыдова, А.В.Запорож-ца, Б.Ф.Ломова. - М.: Педагогика, 1983. - 448 с.
13. Психологический словарь / Под ред. В.П.Зинченко. - М.: Педагогика-Пресс, 1996. - 388 с.
14. Ромек В.Г. Уверенность в себе как социально-психологическая характеристика личности: Дис. ... канд. психол. наук. - Ростов на-Дону: Изд-во РГУ, 1997. - 17 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...