WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Залежність якості шлюбу від сексуальних взаємин подружжя - Реферат

Залежність якості шлюбу від сексуальних взаємин подружжя - Реферат

сукупність становили 62 подружніх пари. За віком респон-денти склали три основні групи:
І група - від 20 до 30 років (44% - чоловіки і 50% - жінки);
ІІ група - від 31 до 40 років (37,5% - чоловіки і 37,5 жінки);
ІІІ група - від 41 до 50 років (18% чоловіки і 12,5% жінки).
Порівняльний аналіз показників сексуальних взаємин в різних вікових групах дозволив отримати наступні емпіричні дані: у більшості респонден-тів, що за подружнім стажем знаходяться на стадії дуже молодого шлюбу відмічається співпадання сексуального потягу, високий рівень сексуального задоволення у шлюбі,психологічного благополуччя, чутливості, задоволе-ності, але прослідковується різниця в сексуальній освіченості і техніці. У ре-спондентів молодого шлюбу встановлене співпадання в техніці, поглядах, рівні задоволеності, але відмічена різниця в освіченості, потязі, впевненості в собі як в сексуальному партнері, психологічному благополуччі.
У респондентів середнього шлюбу виявлене співпадання рівнів освіче-ності, широта поглядів, але встановлена різниця в проявах впевненості в со-бі, відчутті партнера.
Респондентам літнього шлюбу притаманне співпадання показників освіченості, техніки і виявлена різниця в широті поглядів, впевненості в собі, чутливості, комунікативності, сексуально-психологічному благополуччі.
Діаграма № 1 демонструє одержані результати.
Діаграма №1.
РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ
СЕКСУАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ (в %).
Узагальнення експериментальних даних дозволяє констатувати найбі-льшу сексуальну гармонію у подружніх пар, які знаходяться на середній стадії подружнього життя. Нижчі показники прослідковуються в групі літ-нього віку. Самий низький рівень сексуального благополуччя виявлений в молодому шлюбі.
Проведене дослідження дало змогу стверджувати, що більшість под-ружніх пар характеризуються сексуальною дисгармонією (69%) і лише 31% від загальної кількості респондентів - сексуальною відповідністю. Подружні пари, які виявили дисгармонійний сексуальний розвиток потребують корек-ційного впливу з метою подолання напруги у взаєминах і підвищення задо-воленості сексуальними стосунками.
Досвід консультативної роботи з подружніми парами, що мали психо-сексуальні проблеми дає можливість констатувати, що низькі показники сек-суальних взаємин в групах молодого і літнього подружжя обумовлені про-цесами адаптації до шлюбу, кризовим періодом, неадекватністю вибору партнера, психологічною несумісністю, низьким рівнем сексуальної культу-ри і освіченості.
Обробка даних, одержаних в ході обстеження психологічного клімату, задоволеності шлюбом показала, що більшість подружніх пар характери-зуються несприятливим сімейними стосунками, неузгодженістю функцій і ролей, неспівпаданням установок, зниженими показниками симпатії і любові і із збільшенням тривалості шлюбу, ці показники зростають.
Психологічне благополуччя в виділених групах характеризується на-ступними показниками:
- на стадії молодого шлюбу (від 0 до 7 років) виявлено 12% благополу-чних шлюбів, 16% неблагополучних. Неблагополучні пари характеризу-ються частими сварками і конфліктами, функціонально-рольовою неузго-дженістю, неспівпаданням установок, різницею ціннісних орієнтацій.
- В середньому шлюбі (від 9 до 18 років) 29% пар є неблагополучними, і характеризуються зростанням напруги, різницею поглядів на виховання дітей і конфліктності з цього приводу, пониження любові і симпатії, рівнем задоволеності шлюбом. 16% подружніх пар із цієї групи, яким характерні психологічно сприятливі стосунки, притаманні функціонально-рольова уз-годженість, довірливість в спілкуванні, взаєморозуміння, сприятливий пси-хологічний клімат.
- В групі літнього шлюбу (19 і більше років) виділено 12% неблагопо-лучних пар, їм притаманна конфліктність, сварки, пониження задоволеності шлюбом, і 19% пар респондентів благополучні, які характеризуються спри-ятливим психологічним кліматом, подібністю поглядів, спільними символа-ми сім'ї і ін. Описані дані подані на графіку 1.
Графік № 1.
РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В СІМ'Ї (в %).
Таким чином, експериментальне дослідження показало, що при сексуа-льній гармонії більшість подружніх пар характеризуються психологічним благополуччям (27%) і лише 4% при сексуальній дисгармонії.
Розглядаючи сексуально-дисгармонійні пари видно, що з них більшість пар (60%) характеризуються несприятливими взаєминами в шлюбі і лише 9% пар є благополучними.
Подані дані наведені в таблиці № 1.
Таблиця № 1.
РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНІТВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ
ШЛЮБУ ТА ХАРАКТЕРУ СЕКСУАЛЬНИХ СТОСУНКІВ (в %).
Показники Характеристика сексуальних стосунків
якості шлюбу сексуально гармо-нійні сексуально дисга-рмонійні
психологічно благополучні 27 9
психологічно неблагополучні 4 60
Всього 100% 31 69
Сексуальна гармонія в шлюбі корелює з такими позитивними показни-ками взаємин як: задоволеність шлюбом, співпадання поглядів і установок, щирістю і довір'ям у взаєминах, стійким почуттям любові і симпатії до пар-тнера.
Обстеження подружніх пар, які характеризуються психологічним бла-гополуччям, але сексуально дисгармонійні, слід зазначити, що їм прита-манні неузгодженість сексуальних установок, темпераментів і інших параме-трів.
Оцінюючи якість шлюбу в виділених групах і будуючи прогноз взає-мин ми рахуємо, що більшої уваги заслуговують пари з несприятливим психологічним кліматом і дисгармонійними взаєминами, так як це часто приводить до розлучень. А також потребують уваги пари, яким притаманні сексуальна дисгармонія і психологічне благополуччя.
Як бачимо, дослідження підтвердило взаємообумовленість і взаємо-пов'язаність психологічних і сексуальних взаємин в сім'ї, і дана проблема потребує подальшого вивчення і аналізу для покращення взаємин в шлюбі на різних вікових етапах його функціонування.
ЛІТЕРАТУРА
1. Алёшина Ю.С., Гозман Л.Я. Социально-психологические методы ис-следования супружеских отношений. М., 1987.
2. Бодалёв А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1989.
3. Васильченко Г.С., Решетняк Ю.Н. Любовь, брак, сексуальное парт-нёрство. М., 1990.
4. Кратохвил С. Психотерапия семейно-социальных дисгармоний. М., 1991.
5. Bradshaw J. Bradshaw on: The family. Health Communications, Inc. Deerfield Beach, Florida, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...