WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Залежність якості шлюбу від сексуальних взаємин подружжя - Реферат

Залежність якості шлюбу від сексуальних взаємин подружжя - Реферат


Залежність якості шлюбу від сексуальних
взаємин подружжя.
Сім'я, це модель групи, що являє собою біологічну цілісність, суміс-ність поведінкового, емоційного і когнітивного рівнів, яка регулює не лише стійкість шлюбу, але й визначає формування особистості і забезпечує задо-воленість партнерів. Подружня гармонія складається із багатьох компонен-тів, серед яких головним є рівень культури і вихованості людини, індивіду-ально-типологічні якості, національні традиції і звичаї, соціальні установки і цінності та ін. Гармонія в сім'ї включає також всі сторони міжособистісних стосунків, сексуальну та поведінкову відповідність. Нормальні сексуальні взаємини є найважливішим фактором, який визначає успішність сімейного життя.
На думку таких дослідників сім'ї як В.А.Сисенко, Ю.Б.Рюрікова, А.Г.Харчева, розпад багатьох шлюбів обумовлений психологічною і сексу-альною неосвіченістю подружжя, яка заважає знайти оптимальний контакт, уникнути конфлікту, адаптуватися до партнера. Характер сексуальних вза-ємин залежить від гармонії, психології двох статей, сумісності сексуальних установок, поглядів партнерів, сексуальної обізнаності та рівнів сексуальної культури, відповідності сексуальних темпераментів.
Починаючи з давніх часів люди завжди цікавились проблемами статі і сексуальних взаємин. Філософ Аристін був першим теоретиком гедонізму - концепції, згідно якої насолода, задоволення є головним благом і метою життя, основною рушійною силою людських вчинків. Гіппократ рахував, що статеве життя має велике значення для здоров'я і самопочуття людини.
З.Фрейд показав роль і значення сексуальності в житті людини. В світлі його теорії стає зрозумілою необхідність сексу не лише для продовження роду і періодичної розрядки, але й для задоволення всіх функціональних потреб особистості (в спілкуванні, самореалізації і ін.). Це означає, що сек-суальність неможна розглядати поза особистістю, а особистість без ураху-вання її сексуальних переживань.
М.Яффе і Е.Фенвік вважають сексуальну незадоволеність джерелом будь-якого внутрішнього конфлікту.
Ерік Берн стверджує, що статеве відтворення - один із переважаючих засобів, сама важлива після виживання річ для кожного організму, який на-ділений статтю.
В дослідженнях С.І. Голода, Г.Лора, Р.Найберта, Н.Н.Обозова, К.Штарке підкреслюється, що благополуччя сім'ї на різних вікових етапах обумовлена не лише психологічною сумісністю, але й сексуальною відпові-дністю партнерів. Н.Н.Обозов зауважує, що шлюб - це перш за все психо-логічний союз двох людей духовно близьких, з однаковими ідеалами, цінні-сними орієнтаціями, людей з достатнім рівнем сексуальної сумісності.
Гармонійність і відповідність потреб в інтимному спілкуванні одного партнера можливостям і потребам іншого являють собою основний зміст сексуальної сумісності. Встановлено, що сексуальна сумісність, як правило, досяжна /Т.В.Буленко/. Тому сексуальна незадоволеність подружжя в біль-шості випадків зумовлена сексуальною необізнаністю, несформованістю сек-суальних вмінь, дією психологічних чинників, які не усвідомлюються. Це не означає, що міцність шлюбу залежить лише від біофізичної сумісності чоло-віка і жінки. Духовний світ людини не можна відірвати від статевого життя. Спільність інтересів, світогляду, взаємна любов і повага, психологічне спів-звуччя не менше важливі в шлюбі, ніж статеве життя.
Г.Лор писав, що якість шлюбу покращується з віком, крім того однорі-дність соціально-економічного статусу зміцнює сім'ю, а там, де обоє приді-ляють увагу статевому життю, почуття глибші, взаємовідносини гармоній-ніші.
Дослідження С.І.Голода показали, що сексуальна задоволеність незмін-но займає 3-є місце на адаптаційній шкалі після духовної і побутової суміс-ності як в шлюбах тривалістю до 10 років, так і від 10 до 15 років. Німецькі дослідники Г.Нойберт і К.Штарке переконують, що між сексуальною задо-воленістю, з однієї сторони і благополуччям, якістю і стабільністю шлюбу. з іншої сторони, існує тісний взаємозв'язок.
М.Кінзі виділяє три основних причини, що впливають на формування, стимуляцію чи пригнічення статевих взаємин: 1 - поведінковий фактор, 2 - хворобливий стан, 3 - вікова перебудова організму.
Прояв інтимних бажань визначають настрій, стан здоров'я, наявність почуття міри і такту. Особливе місце в сексуальних взаєминах подружжя займають еротичні словесні символи, які можуть як стимулювати, так і по-давляти бажання.
Поведінковий фактор має істотне значення в усіх періодах спільного життя, але особливо важливим і навіть визначальним є період адаптації по-дружжя, коли складається власний "oбраз" сім'ї. Чим краще підготовлене подружжя до сімейного життя, тим швидше відбувається сімейна адаптація.
Віковий фактор безумовно впливає на статеву активність людини. З ві-ком статева активність знижується, в той час, як чоловіки так і жінки при повному фізичному і психічному здоров'ї і можуть продовжувати статеву діяльність протягом всього подружнього життя.
В ряді випадків має місце умисна чи вимушена зупинка статевої діяль-ності в 55-56 років. Причини такої поведінки різні: втрата одного із под-ружжя, тривала хвороба, сором перед дітьми, внуками, відсутність елемен-тарних квартирних умов і т.д.
Крім того життя немолодих вже людей потребує уваги до здоров'я. Ре-жим відносин подружжя, якому 50-60 і більше років, повинен підтримува-тись на такому рівні, щоб протягом подальших років зберегти певний то-нус, укріпити здоров'я. Сексуальна незадоволеність емоційно збіднює люд-ське життя, позбавляє особистість важливих позитивних емоцій, які їй прос-то життєво необхідні для забезпечення нормальної життєдіяльності.
Аналіз медико-психологічної літератури показав, що питання взаємоз-в'язку психологічної і сексуальної сторін подружнього життя досліджено недостатньо, тому метою нашої роботи було вивчення залежності стабіль-ності шлюбу від сексуальних взаємин подружжя.
Експериментальне дослідження проводилось в консультації з питань шлюбу та сім'ї на базі Луцького ЗАГСу та Обласної лікарні м.Луцька. Для діагностики сексуальних стосунків партнерів була використана методика "Сексуальний профіль" (М.Яффе і Е.Фенвік). Задоволеність шлюбом, харак-тер сімейного спілкування, функційно-рольова узгодженість вивчалися з допомогою методик : "Задоволеність шлюбом", "Спілкування в сім'ї", "Ролі в сім'ї", "Шкала любові і симпатії".
Вибіркову

 
 

Цікаве

Загрузка...