WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Діяльність Карла Густава Юнга та її наукове значення. Значення вчення К. Г. Юнга про архетипи у різних галузях науки - Курсова робота

Діяльність Карла Густава Юнга та її наукове значення. Значення вчення К. Г. Юнга про архетипи у різних галузях науки - Курсова робота

якого є усвідомлення пацієнтом деякого центру всередині його психічного буття (але не всередині Его), що дозволяє йому зв'язувати своє майбутнє щастя, а інколи і життя з деякими зовнішніми посередниками, чи це люди, ідеї, чи обставини. Цей і ще багато термінів (комплекс, архетип та ін.) в сьогоднішній час використовується в психологічній практиці.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вивчення основних етапів діяльності Карла Густава Юнга, обов'язково слід наголосити, що:
1) Карл Юнг як вчений йшов самостійного до теорії психоаналізу, а будучи дуже відповідальним як дослідник пішов іншими шляхами щодо вивчення й узагальнення деяких положень теорії психоаналізу, запропонованої Фрейдом. Саме по цій причині вони розійшлись із Фрейдом, адже теорія лібідо, запропонована Юнгом, більш ширше й об'єктивніше пояснє його.
2) Використовується його словесно-асоціативний тест в даний час, який відомий під назвою тест чорнильних плям Роршаха.
4) К. Г. Юнг збагатив наші уявлення про зміст і структуру особистості, хоч його концепції про колективне несвідоме та архетипи не перевірялися експериментально. До того ж Юнг одним із перших психологів визнав позитивний вклад релігійного, духовного навіть містичного досвіду в розвитку особистості. В цьому полягає його особиста заслуга.
5)Гіпотеза Юнга про те, що саме середній вік є критичним для розвитку особистості, була запозичена Маслоу та Еріксоном і використовується всією сучасною психологією, котра вивчає особистість.
Крім цього, варто підкреслити, що ця людина досить добрим лікарем - фахівцем своєї справи, надзвичайно спостережливим і відповідальним аналітиком і узагальнювачем багатьох, досліджуваних і спостережених ним явищ. Поряд з цим він виступив із надзвичайно цікавими науковими гіпотезами, частина з яких або підтвержується дослідженнями пізніших вчених - психологів, або ще викликатиме зацікавлення пізніших дослідників.
Але найціннішим є вклад психолога і культуролога Карла Густава Юнга у феноменологічний підхід до вичення окремих психологічних явищ, про що майже не згадують дослідники його творчості.
Щодо вивчення К. Юнгом релігійних феноменів та релігії взагалі, то він запропонував поняття культурних символів, з якими в міфології та релігії зустрічається людина не як з беспосереднім досвідом, а з перероблемим матеріалом, тобто має справу не з природніми, а з культурними феноменами. "Таким чином, релігійні догми зобов'язані своїм існуванням з одної сторони досвіду Божого об'явлення, а з другої співробітництву тисяч умів, яке не припинялось на протязі віків. Звідси культурні символи завдяки тисячолітнім зусиллям людського духа виявились укладені у всеохоплюючу систнму світовпорядкованих речей. Подібні системи складають головні ціннності духовної культури людства. До них вчений відносив культурні, релігійні та міфілогічні вчення, ритуали та релігійні оганізації. З такого його бачення феноменів та Архетипу Бога він прийшов до висновку, що протнстантизм (хоч сам був протестанотом), зруйнувавши основи Христової Церкви, ліквідувавши святі Тайни та упростивши обряди, залишив своїх віруючих беззахисними пред стихією ірраціонального світу психічного життя [6, с.42]. Як психолог, що використовував феноменологічні підходи до вивчення християнського вчення Юнг обгрунтував правильним бачення в християн І-Х століть вчення про Марію Богородицю [26].
Тому вважаємо, що вклад Карла Густава Юнга в усі галузі науки тільки починає вивчатись і потребує щн тривалих досліджень.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Большой толковый психологический словарь / Ребер Артур. В 2-х тт. Т.1.(А-О): Пер. с англ. - М. Вече, АСТ, 2000. - 592с.
2. Бондарев Г. А. Триединый человек тела, души и духа: Опыт осмысления методологии науки о духе. - М.: Университетская книга, 1999.-688с.
3. Донченко О. Романенко Ю. Архетипи соціального життя. - К: Либідь, 2001. - 334с.
4. Ігнатюк В. І. Основи загальної психології: Навч. посіб для студ. теологічних та філософських факульт. внз. - Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. - 200с.
5. Москалець В. П Психологія релігії. - Івано-Франківськ: Плай, 2005.
6. Основы религиоведения / Под ред. И. Н. Яблокова. Изд. 2-е перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1998. - 480с.
7. Психологический словарь / Под ред. В. В. Давыдова, А. В. Запорожца и др. - М.: Педагогика, 1983. - 488с.
8. Психологічний словник / За ред. член-кор. АПН СРСР В. І. Войтка.- К.: Вища школа, 1982. - 214с.
9. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В.Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; За ред. Ю. Л. Трофімова.- К.: Либідь, 1999.- 558с.
10. Психологія з викладом основ психології релігії / ред. Ю. Маселона.- Львів: Свічадо, 1998.- 320с.
11. Психологія суїциду: Навч. посіб / За ред. В. П. Москальця. - К.-Івно-Франківськ: Плай, 2002. - 249с.
12. Психотерапевтическая энциклопедия. - С.-Пб.: Питер КМ, 1998. - 752с.
13. Роменець В. А. Історія психології.- К.: Вища школа, 1978.- 440с.
14. Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології ХХ ст. - К.: Либідь, 1998. - 988с.
15. Теодіцея. Курс лекцій / Упоряд. д-р Д. Ляхович.- Івано-Франківськ: Вид-во ІФТКДІ, 1995.-118с.
16. Философская энциклопедия. В 5-ти тт. Т.5. - М.: Сов. энциклопедия. - 1970. - 740с.
17. Філософський словник / За ред. член-кор. АН СРСР, акад. АН СРСР В. І. Шинкарука. 2-е вид. перероб. і доп. - К.: Голов. ред. УРЕ, 1986.- 800с.
18. Фромм Э. Душа человека: Перевод. - М.: Республика, 1992. - 430с.
19. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение). - С.-Пб.: Питер Пресс, 1997. - 608с.
20. Шульц Д. Э. Шульц С. Э. История современной психологии / Пер. с англ. - С.Пб.: Евразия, 1998. - 528с.
21. Юнг К. Г. Божественный ребенок. - М.: Университетская книга АСТМ, 1994. - 246с.
22. Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышления. - М.: ООО "Издательство АСТ - ЛТД", Львов: "Инициатива", 1998 - 480с.
23. Юнг К. Г. Комментарии к "Секрету золотого цвета". - М.: ООО "Харвест", 2003 - 284с.
24. Юнг К. Г. Об архетипах как основе понимания сознательной деятельности человека // Соціально - політичний журнал. - 1998. - №6 - С. 241 - 246.
25. Юнг К. Г. О психологии восточных религий и философий. - М.: 1994 - 327с.
26. Юнг К. Г. Ответ Иову / Пер. с нем. - М.: ООО Фирма "Издательство АСТ", 1998. - 384с.
27. Юнг К. Г. Психология и религия // Архетип и символ. - М.: 1991.- С.101-196.
28. Юнг К. Г. Психологические типы. - М.: Университетская книга, АСТ. - 1998 - 715с.
29. Юнг К. Г. Психологические типы / Пер. с. нем. Лорне. - М.: ООО "Харвест", 2003. - 528 с.
30. Юнг К. Г. Психология бессознательного / Пер. с. нем. - М.: ООО "Издательство АСТ - ЛТД", "Канон +", 1998. - 400с.
31. Юнг К. Г. Психологія / Вибрані твори з аналітичної психології. Т.1. - Цюрих, 1939. -267с.
32. Юнг К. Г. Сознание и бессознательное.- М.: Университетская книга, Астм 1997. - 544с.
33. Юнг К.Г. Структура души / Проблемы нашего времени. - М: 1993. с.131.
34. Ярошевский М. Г. История психологии. - М.: Наука, 1976. - 415с.
35. Ярошевский М. Г. Психология в ХХ столентии. - М., 1974.

 
 

Цікаве

Загрузка...