WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Міри впливу соціометричного статусу на ефективний стиль спілкування старшокласників - Курсова робота

Міри впливу соціометричного статусу на ефективний стиль спілкування старшокласників - Курсова робота

Б.Н. Волкова, який підтвердив, що більш всього цінуються якості особистості, які проявляються у спілкуванні (чесність, допомога в тяжку хвилину). Дякуючи дослідженням, стиль спілкування юнаків впливає на те, який соціометричний статус він займає у колективі.
Довести це ми змогли і в своєму експериментальному дослідженні. Провівши методики "Соціометрія" та "спрямованість особистості в спілкуванні" В.С. Братченко, який виділяє шість основних видів спрямованості в спілкуванні: діалогічна комунікативна спрямованість, авторитарна, маніпулятивна, альтероцентристська, конформна, індиферентна. Ми отримали дані, завдяки яким робимо висновок, що у групах дітей, які отримали позитивні вибори більш за все переважає діалогічний стиль спілкування, що свідчить про те, що діти, які займають високий соціометричний статус бачать у співрозмовника особистість, довіряють та поважають думку співрозмовника, спілкування засноване на рівноправних стосунках та взаємопорозумінні. Взаємне самовираження. У дітей, які відносяться до групи з негативними виборами, більш за все переважає авторитарний стиль спілкування. Таким чином, діти цієї групи не рахуються з точкою зору інших, прагнуть "придушити" особистість співрозмовника. Не бажаючи зрозуміти співрозмовника, але вимагають, щоб з їх позицією погоджувались і розуміли. Саме це й є причиною того, що дітей відносять до групи ізольованих і непереважних.
За допомогою зробленої кореляції, вдалось довести, що значення між стилями спілкування значущі. У дітей в групі "зірок" діалогічний стиль спілкування проявляється дуже яскраво, а інші зовсім не проявляються.
Самим ефективним для юнаків є діалогічний стиль спілкування.
Література
1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. - М., 1990. - С.150-152.
2. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений. - М., 1983. - С.40.
3. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1980.
4. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер с англ. - М., 1986. - С.242-243.
5. Бодалев А.А. Личность и общение. - М.: Педагогика, 1983. - С.65,189.
6. Бодалев А.А. Психология общения. - М.: Педагогика, 1987. - 103 с.
7. Братченко С.Л. Психология в мире диалога // Вопросы психологии. - 1979. - №2.
8. Водзінський Д.І. Колектив і особистість старшокласників. - К.: Радянська школа, 1971. - С.33.
9. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. Гамезо М.В. и др. - М., 1984. - С.79-83.
10. Гаврилова Т.П. Анализ эмпатических переживаний младших школьников и младших подростков // Психология межличностного познания. - М., 1981. - С.123.
11. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К., 1989. - С.17,26.
12. Дубровина И.В. Формирование личности старшеклассников. - М., 1989. - С.74-75.
13. Захарова А.В. Психология обучения старшеклассников. - М., 1976. - С.15.
14. Золотнякова А.С. Проблемы психологии общения. - РнД, 1976. - 78 с.
15. Иванов п.Н., Сенина И.Г., Галкина Л.А. Мышление. Общение. Практика. - Ярославль, 1986. - С.126-130.
16. Ильенков Э.В. С чего начинается личность? - М., 1979. - С.15.
17. Ильин Г.Л. Некоторые вопросы психологии общения // Вопросы психологии. - 1986. - №5. - С.23-45.
18. Коган М.С. Мир общения: Проблема межсубъективных отношений. - М.: Политиздат, 1988. - 65 с.
19. Карпова Н.Л. Международная конференция по психологии общения // Вопросы психологии. - 2001. - №1. - С.143-144.
20. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности. - К., 1969. - С.8.
21. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. - Минск, 1976. - С.10-17.
22. Кон И.С. Открытие "Я". - М., 1978. - С.41-44.
23. Кон И.С. Психология старшеклассника. - М.: Просвещение, 1982.
24. Кричевский Р.Л. Психолого-педагогическое изучение личности учащихся. - М., 1979. - С.63-71.
25. Круглов Б.С. Роль ценностных ориентаций в формировании личности школьника // Психологические особенности формирования личности школьника. - М., 1983. - С.58-60.
26. Крутецкий Я.Л. Психология обучения и воспитания школьников. - М., 1976. - С.127.
27. Куницына В.Н. Стиль общения и его формирование. - Л., 1983. - С.10-12.
28. Леви В.Л. Искусство быть другим. - М.: Знание, 1981. - 59 с.
29. Леонов Б.Ф. Психологические процессы и общение. - М.: Наука. - 1975. - С.124-135.
30. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975. - С.85-88.
31. Леонтьев А.Н. Психология общения. - Тарту, 1974. - 103 с.
32. Ложкин Г.В. Структура межличностных отношений. - 1975. - С.80-95.
33. Ломов Б.Ф. Познание и общение. - М., 1988. - 59 с.
34. Ломов Б.Ф. Психологические исследования общения, - М., 1985. - 97 с.
35. Макаренко А.С. Проблемы школьного советского воспитания. - Соч. в 7 т. - М., 1957. - Т.5. - С.210.
36. Морозов А.В. Психология влияния. - СПб: Питер, 2000. - С.145-168.
37. Мудрик А.В. Время поисков и решений, или старшеклассники о них самих. - М., 1989. - С.58-60.
38. Мудрик А.В. общение школьников. - М.: Педагогика, 1987. - С.55-87.
39. Мудрик А.В. Совершенный старшеклассник: проблемы самоопределения. - М.: Знание, 1977. - 78 с.
40. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ.высш.пед.учеб. заведений: в 3-х кн. - 3-е изд. - М., 1999. - Кн.3. - 640 с.
41. Носуленко В.Н. Проблема общения в психологии. - М.: Наука, 1982. - С.32-38.
42. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. - К.: Либідь, 1990. - 45 с.
43. Общение и формирование личности школьника / Под ред. А.А. Бодалева, Р.Л. Кричевского. - М.: Педагогика, 1987. - 150 с.
44. Омаров А.М. Управление: искусство общения. - М., 1983. - С.150-158.
45. Основы психологии управления / Под ред. Бандурки А.М., Бочарова С.П. - Х., 1999. - С.117-118, 119-123.
46. Паниотто В.И. Структура межличностных отношений. - 1975. - С.80-95.
47. Петровский А.В. Опыт построения социально-психологической концепции групповой активности // Вопросы психологии. - 1975. - №5. - С.77-78.
48. Роджерс К. Психология эмоций: Тексты. - М., 1984. - С.235-237.
49. Рождественская Н.А. Роль стереотипов в познании человека человеком // Вопросы психологии. - 1986. - №4. - С.69-75.
50. Семиченко В.А. Психология общения. - К., 1997. - С.45-56.
51. Снегирева Т.В. Восприятие сверстников и взрослых подростками и старшеклассниками // Вопросы психологии. - 1985. - №5. - С.61-70.
52. Снегирева Т.В. Особенности межличностного восприятия в подростковом и юношеском возрасте. - Кишинев, 1988. - 48 с.
53. С чего начинается личность / Под ред. Р.И. Косолапова. - М., 1979. - С.19-20.
54. Сысенко В.А. Отцы и дети // социологические исследования. - 1986. - С.94-101.
55. Типология лідерства: методичний посібник / О.І. Романовський. - 2000. - С.80.
56. Ушакова Т.П. и др. Речь человека в общении. - М.: Наука, 1983. - С.69.
57. Цуканова Е.В. Психологические трудности межличностного общения. - К.: Вища школа, 1985. - 159 с.
58. Шумилин Е.А. Психологические особенности личности старшеклассников. - М., 1979. - С.34-37.

 
 

Цікаве

Загрузка...