WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Конфлікти в сім’ї - Курсова робота

Конфлікти в сім’ї - Курсова робота

консультування конфліктних родин.
Сутність психологічного консультування конфліктних родин полягає у виробленні рекомендацій зі зміни негативних психологічних факторів, що затрудняють життя родини, особливо при переході родини з однієї стадії розвитку в іншу.
Основні задачі психологічного консультування:
індивідуальні і групові консультаціїособистостей, що звернулися до фахів-ця з метою рішення складних проблем, набуття психологічних знань вирі-шення конфліктів;
виявлення конфліктних родин і проведення з ними консультацій;
надання допомоги подружжю у виявленні їхніх помилок і виборі правиль-ної поведінки у важких ситуаціях сімейного життя;
навчання методам саморегуляції психічного стану.
Сімейне консультування розглядається як одна з форм подружньої терапії, оскільки мова йде про більш прості, поверхневі і короткочасні психотерапев-тичні впливи, в основному в конфліктних і кризових ситуаціях. Консультації дозволяють знайти вихід з конкретних конфліктнихситуацій.
Психологічне консультування сполучене з визначеними труднощями.
1. Проблема часу. Психолог повинний за короткий термін визначити при-чини, мотиви, умови конфлікту, показати подружжю можливості відновлення їхніх відносин;
2. Різний ступінь конфліктності сімейного життяподружжя. Значна частина сімей які звертаються за психологічною допомогою - це молоді люди які не-давно одружилися. Для них корекція психологічної несумісності ефективна. Однак нерідко психолог має справу з родинами, що неминуче еволюціонують до розводу. Ефективність їхнього психологічного консультування незначна.
Ще одна група - люди із суперечливою системою мотивів, що як переш-коджають, так і сприяють збереженню подружніх відносин. Перша група мо-тивів обумовлює збереження конфліктів, аж до готовності йти на розлучення, у той час як мотиви, що сприяють збереженню родини, удосконалюють пси-хологічну корекцію подружніх відносин.
3. Підвищена агресивність стосовно подружжя і консультанта. Особливість конфліктних родин, що знаходяться на стадії розлучення, - спрощене моти-вування такого рішення. Це утскладнення повної діагностики подружніх від-носин. Важливо зацікавити подружжя у більш глибокому розкритті їх сімей-них і особистих, проблем, а також трансформувати ситуацію, де психолог проводить експертизу взаємин подружжя у ситуацію, коли самі вони за допо-могою психолога переосмислячть мотиви конфлікту.
4. Наявність неусвідомлюваних компонентів конфліктної поведінки пощд-ружжя значно ускладнює положення консультації і роботу психолога-консультанта .
3.1 Етапи психологічного консультування.
Визначення необхідності консультування і прогноз ефекту впливу на ро-дину - це початкова діагностична стадія корекції подружніх відносин. Діаг-ностична стадія може включати структурний, описовий, динамічний, генетич-ний і прогностичний рівні . Для діагностики подружнього конфлікту рекомен-дується використовувати методику аналізу конфліктної ситуації - МАКС . Вона являє собою вільний опис конфлікту у виді відповідей на питання, що об'єднані в одинадцять рефлексивних планів. Важливо представити внутріш-ню картину конфліктної події хоча б одного з його учасників. Ефективне ви-користання методики можливо після встановлення психотерапевтичного кон-такту.
Другим етапом консультування конфліктних родин є відновлення подруж-ніх відносин. Успішність переходу до нього залежить від зниження психічної напруженості клієнта. Іноді в подружньому конфлікті сформовані відносини сприймаються як неминучі, через що з'являються почуття занепокоєння, без-вихідності, жалості до себе. Важливо прагнути змінити песимістичне відно-шення подружжя до ситуації.
При нормалізації подружніх відносин важливо:
не допустити нового загострення конфлікту в присутності психолога (об-винувачень, образ, брутальності);
не стати на сторону одного з подружжя, тому що нерідкі спроби включити консультанта в якості "союзника" у конфлікті;
с самого початку прагнути до розширення розуміння подружжям конфлі-ктної ситуації, оцінки її з позиції опонента;
терпляче відноситися до повільної, але позитивної еволюції, відновленню подружніх відносин;
шанобливо відноситися до норм і цінностей, що приймаються чи відсто-юються подружям.
не прагнути давати поради, а допомагати знайти правильне рішення са-мим;
дотримувати делікатність і анонімності, особливо в тих питаннях, що сто-суються інтимнихстосунків подружжя.
Психологу-консультанту не завжди вдається нормалізувати стосунки под-ружжя, що звернулися по допомогу. Р. Мэй підкреслює необхідність психоло-гу-консультанту розвивати в собі те, що А. Адлер назвав мужністю недоско-налості, тобто уміння мужньо приймати невдачу.
Висновок
Ключову роль у сімейних конфліктних відносинах грають подружні кон-флікти. Вони виникають через незадоволення потреб подружжя. Найбільш конфліктними є кризові періоди в розвитку родини. У залежності від рівня конфліктності виділяються кризові, конфліктні, проблемні і невротичні роди-ни. Сімейні конфлікти мають психотравматичні наслідки: стан повної сімей-ної незадоволеності, "сімейна тривога", нервово-психічна напруга, стан про-вини. Фахівцями вироблені рекомендації з регулювання подружніх конфлік-тів.
Конфлікти між батьками і дітьми виникають через деструктивні внутріш-ньосімейні відносини, недоліки у сімейному вихованні, вікові кризи дітей, ін-дивідуально-психологічні особливості батьків і дітей. Безконфліктному спіл-куванню батьків з дітьми сприяє підвищення педагогічної культури батьків, організація родини на колективних початках, підкріплення словесних вимог організацією виховання, інтересом батьків до внутрішнього світу дітей.
Сутність психологічного консультування конфліктних родин полягає у виробленні спеціальних рекомендацій зі зміни несприятливих психологічних факторів, що утрудняють функціонування родини і створюють у ній конфлік-тні відносини.
Література.
1. Анцупов А.Я., Шипілов А.И. Конфліктологія: Підручник для вузів. - М.: ЮНіТі, 1999.
2. Дмитрієв А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введення в загальну теорію конфліктів. - М., 1993.
3. Канатаев Ю.А. Психологія конфлікту. - М.: ВАХЗ, 1992.
4. Олейник А.Н. Основи конфліктології. - М.: АПО, 1992.
5. Сисенко В.А. Подружні конфлікти. - М.: Думка, 1989.
6. Ішмуратов В.А. Конфлікт і злагода - К :Наука, 1999.
7. Бондарчук О.І. Психологія сім"ї. - М: Питер, 2000.
8. Ковальов С.В. Психологія сучасної сім"ї. - Наука, 1999
9. Сім"я . Довідник. - Просвітництво, 2000.
10. Ковальов С.В. Психологія сімейних стосунків. - Наука , К 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...