WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Конфлікти в сім’ї - Курсова робота

Конфлікти в сім’ї - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Конфлікти в сім'ї
Зміст
Вступ…....................………………………………………………………………......3
1. Типові міжособистісні конфлікти у одруже-них...…..........…………........…......4
1.1 Психотравматичні наслід-ки...…………………...............…………..............7
1.2 Попередження подружніх конфлік-тів...…………….....…………................8
1.3 Усунення конфліктів між подруж-жям...…………….....…………...............9
2. Конфлікти у взаємодії батьків і ді-тей...………......................………......…......10
3. Психологічне консультування конфліктних ро-дин.................……......……......4
3.1 Етапи психологічного консультуван-ня...………........…………........…......5
Висно-вок…………………………..............…………………………….…..........…17
Літерату-ра…………………………......……………………………………........…18
Вступ
Проблема конфлікту завжди була в тому чи іншому ступені актуальна для будь-якого суспільства. Однак в Україні на всіх етапах розвитку конфлікти залишали не просто помітне місце, а, як правило місце, яке має вплив на її іс-торію. Війни, , боротьба за владу, боротьба за власність, міжособистісні і мі-жгрупові конфлікти в організаціях, вбивства, побутові і сімейні конфлікти, са-могубства як способи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів - основ-ні причини загибелі людей у нашій країні. Конфлікт був і у доступному для огляду майбутньому буде вирішальним фактором, що впливає на безпеку України і її громадян.
Життя доводить, що конфлікт не відноситься до тих явищам, якими можна ефективно керувати на основі життєвого досвіду і здорового глузду. Конфлікт найбільш гострий спосіб усунення протиріч, що виникають у процесі взаємо-дії, що полягає в протидії суб'єктів конфлікту і звичайно супроводжується не-гативними емоціями.
У своїй роботі ми хочемо розглянути сімейні конфлікти, тому що родина - найдавніший інститут людської взаємодії, унікальне явище. Її унікальність полягає в тому, що кілька людей самим тісним способом взаємодіють протя-гом тривалого часу, що нараховує десятки років, тобто протягом більшої час-тини людського життя. У такій системі інтенсивної взаємодії не можуть не ви-никати суперечки, конфлікти і кризи.
1. Типові міжособистісні конфлікти у одружених.
У залежності від суб'єктів взаємодії сімейні конфлікти підрозділяються на конфлікти міжподружжям, батьками і дітьми, подружжям та батьками, бабу-сями (дідусями) і онуками.
Ключову роль у сімейних стосунках відіграють подружні конфлікти. Вони частіше виникають через незадоволення потреб подружжя. Виходячи з цього виділяють основні причини подружніх конфліктів:
o психосексуальну несумісність подружжя;
o незадоволення потреби в значимості свого "Я", неповага почуття гідності з боку партнера;
o незадоволення потреби в позитивних емоціях: відсутність ласки, турботи, уваги і розуміння;
o пристрасть одного з подружжя до надмірного задоволення своїх потреб (алкоголь, наркотики, фінансові витрати тільки на себе і т.д.);
o незадоволення потреби у взаємодопомозі і взаєморозумінні з питань ве-дення домашнього господарства, виховання дітей, у стосунках з батьками і т.д.;
o розбіжності в потребах по проведенню дозвілля, захопленнях.
Крім того, виділяють фактори, що впливають на конфликтність подружніх відносин. До них відносять кризові періоди в розвитку родини.
Перший рік подружнього життя характеризується конфліктами адаптації один до одного, коли два "Я" стають одним "Ми". Відбувається еволюція по-чуттів, закоханість зникає і подружжя з'являються один перед одним такими, які вони є. Відомо, що в перший рік життя родини імовірність розлучень ве-лика, до 30% загального числа шлюбів .
Другий кризовий період зв'язаний з появою дітей. Ще незміцніла система "Ми" піддається серйозному випробуванню. Що ж лежить в основі конфліктів у цей період?
o Погіршуються можливості професійного росту подружжя.
o У них стає менше можливостей для вільної реалізації в особисто-привабливій діяльності (захоплення, хоббі).
o Можливі зіткнення поглядів подружжя і їхніх батьків із проблем вихо-вання дитини.
Третій кризовий період збігається із середнім подружнім віком, що харак-теризується конфліктами одноманітності. У результаті багаторазового повто-рення тих самих вражень уподружжя настає період насичення один одним. Цей стан називають голодом почуттів, коли настає "ситість" від старих вра-жень і "голод" по новим .
Четвертий період конфліктності стосунків подружжя настає після 18-24 років спільного життя. Його виникнення часто збігається з наближенням пері-оду інволюції, виникненням почуття самітності, зв'язаного з відокремленням дітей, що підсилюється емоційною залежністю подружжя, їх переживаннями з приводу можливого прагнення одного з партнерів до сексуального виявлення себе на стороні, "поки не пізно".
Значний вплив на імовірність виникнення подружніх конфліктів роблять зовнішні фактори: погіршення матеріального становища багатьох родин; надмірна зайнятість одного з подружжя (чи обох) на роботі; неможливість нормального працевлаштування одного з подружжя; тривала відсутність сво-го житла; відсутність можливості влаштувати дітей у дитячу установу й ін.
Перелік факторів конфліктності родини був би неповним, якщо не назвати макрофактори, тобто зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, а саме: ріст соціального відчуження; орієнтація на культ споживання; девальвація моральних цінностей, у тому числі традиційних норм сексуальної поведінки; зміна традиційного статусу жінки в родині (протилежними полюсами цієї змі-ни є повна економічна самостійність жінки і синдром домогосподарки); кризо-вий стан економіки, фінансів, соціальної сфери держави.
Дослідження психологів показують, що в 80-85% родин є конфлікти. Що залишилися 15-20% фіксують наявність "сварок" з різних приводів .У зале-жності від частоти, глибини і гостроти конфліктів виділяють кризові, конфлік-тні, проблемні і невротичні родини .
Кризова родина. Протистояння інтересів і потреб подружжя носить гост-рий характер і захоплює важливі сфери життєдіяльності родини. Подружжя займає непримиренні і навіть ворожі позиції по відношенню одне до одного, не погоджуючись ні на які компроміси. До кризових шлюбних союзів можна віднести всі ті, котрі чи розпадаються, чи знаходяться на грані розпаду.
Конфліктна родина. Між подружжям існують постійні сфери, де їхні інте-реси зіштовхуються, породжуючи сильні і тривалі негативні емоційні стани. Однак шлюб може зберігатися завдяки іншим факторам, а також компроміс-ним рішенням конфліктів.
Проблемна родина. Для неї характерно тривале існування труднощів,

 
 

Цікаве

Загрузка...