WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціальний статус і соціальна роль - Реферат

Соціальний статус і соціальна роль - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Соціальний статус і соціальна роль
ПЛАН
Вступ
Людина як соціальна істота взаємодіє з різними соціальними групами, бере участь у спільній діяльності. Для аналізу ступеня включеності індивіда в різні групи, а також його становища в кожній з груп та його функціональних можливостей щодо кожної групи, користуються поняттями "соціальний статус" і "соціальна роль".
1. Природа соцiальної структури, її компоненти
В узагальненому планi можна сказати, що соцiальна структура - це певна сукупнiсть вiдносно повторювальних та упорядкованих вiдносин мiж елементами соцiальної системи.
Саме завдяки соцiальнiй структурi людське життя справляє враження органiзованого та регулярного.
Поняття структури дуже поширене у рiзних науках.
Багато можна чути про атомну структуру, молекулярну структуру, клiтинну структуру, анатомiчну структуру, структуру особистостi.
Значна частина того, що соцiологи називають соцiальною структурою складається з мережi тих неявних правил та iнституцiональних установлень, що спрямовують поведiнку людей.
Значна частина iнституцiональних установлень нiколи не викликає протидiї i не створює нiяких проблем, тому що люди вважають цi установлення само собою зрозумiлими, а їх виконання - звичайною справою.
До того ж для життєвої практики немає необхiдностi, щоб люди формулювали вiдповiднi правила та установлення, - навiть щоб вони мали уяву про всю соцiальну структуру. Типовою є потреба керуватися дуже обмеженим колом запроваджених порядкiв у певних обставинах : перш за все дома, по дорозі на роботу та на робочому мiсцi.
Один з шляхiв структурування повсякденного життя - з точки зору мiкросоцiології - це поєднання певних випадкiв та їх ярликування (labeling). Маються на увазi такi слова, як "сiм'я", "церква", "уряд", "оточення", "Україна" i таке iнше.
Vander Zаnden, наприклад, пише, що "точно кажучи, таких речей немає, є тiльки зiбрання певних дiй iндивiдiв, якi ми сприймаємо як упорядкованi та позначаємо певною назвою".
Для того, щоб повнiше збагнути цю точку зору, уявiть себе iстотами, які мають розмiри невеликого атома, та споглядають зсередини усi об'єкти - людину, стіл, склянку з водою на столi та таке iнше.
Для такої мiкроскопiчної iстоти усi цi об'єкти мов би "не iснують". Вони є "тiльки зiбраннями певних дiй атомiв.."
З цiєї точки зору - ми розумово спiввiдносимо один випадок з iншими, щоб створити в уяві бiльш велике цiле, що охоплює бiльш широке коло випадкiв (або подiй). Це - мiкро соцiологiчне бачення макросоцiальних структур.
У такому баченнi соцiальна структура виявляється в угрупуваннях соцiальних позицiй та розподiлi людей по цих позицiях.
У соцiологiї 1соцiальнi позицiї .- це вiдносно стабiльнi (тобто відносно iнваріантнi щодо часу) ознаки тих суб'єктiв, які приходять до соцiальної системи та виходять з неї.
Наприклад, люди, що складають Унiверситет, приходять, вчать, вчаться, потiм виходять з нього, але Унiверситет залишається.
Так само - сiм'ї, оркестри, армiї, корпорацiї, церкви.
Усi такi поєднання соцiальних позицiй . складають певнi елементи соцiальної структури . Ми сприймаємо їх як незалежну вiд нас реальнiсть, що формує частину нашого об'єктивного середовища. Вони iснують як дещо, що ми не можемо iгнорувати, та з чим ми повиннi постiйно мати справу.
Як наслiдок - соцiальна структура обмежує нашу поведiнку та каналiзує нашi дiї у певних напрямках.
Але й люди змінюють соціальні структури. (Показати на прикладі Університету або системи освіти.)
З мiкро соцiологiчної точки зору соцiальні структури мають два основнi компоненти - статуси . та ролi .
2. Соцiальнi статуси
Статус - це позицiя у певнiй соцiальнiй структурi суспiльства з певними правами та обов'язками.
Наприклад - студент, професор, декан, завiдувач кафедрою, ректор - це певнi позицiї у соцiальнiй структурi Унiверситету - певнi статуси.
Статуси вiдрiзняються . правами та обов'язками , які визначаються соцiальними нормами.
Кожна доросла людина у сучасному суспiльствi має кiлька статусiв (наприклад, студент, син, приятель, громадський дiяч i т.iн. - в однiй особi).
Статус визначає, по-перше, де саме - в якiй соцiальнiй позицiї - людина,"включена" до суспiльства, "з'єднана" з ним. По-друге, статус визначає, як саме людина має поводитися з iншими людьми - представниками iнших статусiв.
Наприклад, статус дочки визначає основнi взаємовiдносини тiєї особи, що займає цей статус, з iншими членами родини.
Статус президента фiрми визначає його основнi вiдносини iз службовцями, з акцiонерами, з президентами iнших фiрм.
З усiх статусiв кожної людини соцiологи . видiляють той статус , який справляє найбiльший вплив на взаємодiї та взаємовiдносини людини iз соцiальним середовищем, i тому має найбiльше значення для встановлення соцiальної iдентичностi . Це - головний статус ( master status).
Але iдентифiкацiя тiльки за головним статусом є певним спрощенням . реальної соцiальної позицiї, яка є багатовимiрним . утворенням.
Вирiшення протирiч мiж вимогами рiзних статусiв, приорiтети, якi носiй статуса має надавати рiзним вимогам своїх рiзних статусiв - це дуже мало вивчене поле проблем. Тут поки що не дослiдженнi спiввiдношення рiзних компонентiв статусiв (особливо - рiзних обов'язкiв, якi вони покладають на носiя кожного статусу) у конкретних соцiальних ситуацiях . Це потребує збору та аналізу такого великого обсягу деталiзованої iнформацiї, до якого соцiологи ще не дiйшли.
У багатьох випадках рiзнi статуси людини не протирiчать один одному. Але бувають ситуацiї статусної несумiсностi (inconsistensy), коли рiзнi аспекти одного або кiлькох статусiв однiєї людини суперечать один одному.
I мова йде не тiльки про суперечливiсть обов'язкiв, якi пов'язанi iз статусом. Можуть суперечити один одному і

 
 

Цікаве

Загрузка...