WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологія етнічних спільностей і груп. Від перших наукових розвідок до сучасних напрямів досліджень - Реферат

Психологія етнічних спільностей і груп. Від перших наукових розвідок до сучасних напрямів досліджень - Реферат

предметом вивчення. Цей матеріал піддавався опрацюванню особливо легко тоді, коли бралися найменш розвиненіта найбільш ізольовані племена. В результаті була встановлена залежність етнічної психології від умов життя групи. Однак умови в тій конкретній ситуації були досить специфічними. Тому підтвердити одержані результати на великих сучасних націях неможливо, оскільки вони формувались за інших соціально-історичних умов.
В сучасній етнопсихології у вивченні компонентів психології етнічних груп часто фігурують такі поняття, як "національний характер", "національні почуття", "національна самосвідомість", "національно-психологічні явища" [5; 7; 10; 12; 13; 14; 19; 20]. Ці утворення в принципі є виявом суспільної психології людей, котрі належать до етнічної групи. Аналізуються факти, закономірності й механізми вияву типології, ціннісних орієнтацій і поведінки представників тієї чи іншої етнічної спільності. Етнопсихологічна специфіка певною мірою концентрується в історичному досвіді кожного народу, а його засвоєння є змістом процесу етнічної соціалізації індивіда. Особистість через найближче оточення, перш за все - через сім'ю і школу в процесі свого розвитку і становлення прилучається до особливостей національної культури. Етнопсихологія, досліджуючи, для прикладу, зміст складових елементів культури міжнаціональних відносин, робить висновки щодо шляхів підвищення формування довіри, згоди, взаємодопомоги у стосунках представників конкретних етнічних спільностей.
Згідно з традиціями, що склалися у вітчизняній соціальній психології великих груп, психологія етнічних спільностей розрізняє два аспекти: психічний склад як найстійкіше утворення (національний або етнічний характер, традиції, звичаї); емоційну сферу (національні чи етнічні почуття, потреби, інтереси) [1; 11; 16]. Структура елементів суспільної психології етнічної групи описується як структура елементів психології націй. Однією з найважливіших її ознак вважається спільність психічного складу, яка проявляється в спільності культури, що фіксує стійкі утворення психології великих груп.
Соціально-економічні та історичні умови й особливості життя кожного народу визначають, в першу чергу, специфіку формування його психічного складу. Прикладів цього немало.
Оскільки поняття "психічний склад нації" досить важко визначити, тому в етнопсихології здійснюються спроби віднайти такі його еквіваленти, які були б доступними для використання в емпіричних дослідженнях. Саме тому як синоніми використовуються поняття "національний характер", "національна свідомість", "ментальність" тощо. Щодо ментальності, то структурно цей феномен охоплює [5; 6; 11; 12; 19]: наявність у людей того чи іншого суспільства певного спільного розумового інструментарію, психологічного оснащення, яке дає їм можливість по-своєму усвідомлювати світ і самих себе; певний соціально-психологічний стан суб'єкта - етносу, нації, народності, громадян, що втілив у собі (не "в пам'яті народу", а в його підсвідомості) результати тривалого й усталеного впливу етнічних, природно-географічних і соціально-економічних умов проживання суб'єкта менталітету; спосіб ставлення людини до внутрішнього і зовнішнього світу, в основі якого лежать психічні процеси сприймання і розуміння (інтерпретації); людський вимір історичних макромас, людська активність, об'єктивована в культурних пам'ятках.
Майже в усіх цих визначеннях ознаки ментальності збігаються з характеристиками, що входять до поняття "національний характер".
Національний характер - це специфічне поєднання типових рис у конкретних історичних і соціально-економічних умовах буття нації; уявлення народу про самого себе, сукупність найбільш стійких, основних для певної національної спільноти особливостей сприйняття оточуючого світу і форм реакцій на цей світ.
В структурі національного характеру деякі вітчизняні дослідники вирізняють такі елементи: національний темперамент (він буває або "збудливий", "несамовитий", "шалений", "палкий", або навпаки - "спокійний", "врівноважений", "уповільнений"); національні емоції (за типом "національної запальності" чи "національної скепси"); національні почуття (для прикладу - "національна гордість", "національна зневага" тощо); первинні національні забобони (міфологеми, які закріпилися в емоційній сфері; вони стосуються ролі, призначення та історичної місії нації чи народу, взаємин етнічної групи з націями-сусідами).
Елементи національного характеру є важливим способом стихійного, безпосереднього відображення оточуючої дійсності в психіці членів етнічної спільності. Вони підлягають впливу соціального і політичного життя, проявляються у повсякденні переважно на буденному рівні в тісній єдності з формами буденної національної свідомості. За певних умов, пов'язаних з кризою звичайних форм соціальності, із загостренням національних проблем і суперечностей, з появою відчуття "втрати звичного порядку", безпосередні прояви національного характеру можуть виходити на перший план. Ніби вирвавшись на свободу з-під гніту соціальності, прояви національного характеру безпосередньо детермінують кризову поведінку великої маси людей. Вважається, що саме з вибуховими проявами національного характеру пов'язується велика кількість швидкого піднесення масових національно-визвольних рухів.
Аналіз конкретних досліджень дає можливість спостерігати значну схожість опису рис національного характеру в окремих національних групах (хоробрість, працьовитість, стриманість, запальність, педантизм тощо) [5; 7; 9; 17; 19]. Поняття "національний характер" означає фіксацію певних типових рис, які найчастіше проявляються тоді, коли йдеться не про окремих людей, а про групи. Але, виявляючи типові риси національного характеру, не слід вдаватися до їх абсолютизації, оскільки в реальних суспільствах у будь-якій групі людей перетинаються національні та соціальні характеристики.
Будь-яка риса національного характеру не може бути жорстко прив'язана лише до конкретної нації - кожна з них, зрештою, є загальнолюдською рисою. Тому коректніше говорити не стільки про різний набір рис, скільки про міру вираження тієї чи іншої риси, про специфіку її прояву. Отже, можна констатувати, що своєрідність національної психології того чи іншого народу виражається не в якихось неповторних психологічних рисах, а скоріше в їх неповторному поєднанні, прояві у певних звичаях, історичних традиціях тощо [1; 5; 7; 10; 11; 12; 13; 14].
Поряд із вивченням звичаїв і традицій особливого значення надається аналізові народного мистецтва, мови. Вивчення мови важливе ще й тому, що передача рис національного характеру здійснюється в процесі соціалізації значною мірою за її допомогою. В етнічних групах іноді фіксуються й такі елементи психічного складу, як темперамент і здібності. Вивчення проблеми темпераменту на рівні різних етнічних груп багато в чому залежить від розроблення цієї проблеми в

 
 

Цікаве

Загрузка...