WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Вимірювання параметрів рольового конфлікту: Зарубіжний досвід - Реферат

Вимірювання параметрів рольового конфлікту: Зарубіжний досвід - Реферат


Реферат на тему:
Вимірювання параметрів рольового конфлікту: Зарубіжний досвід
Серед важливих соціальних функцій людини можна назвати соціальні ролі. Вивчення соціальної структури групи буде неповним без характеристики місця, яке займають в ній члени групи, що визначаються такими базовими поняттями, як позиція, статус і роль. Засвоєння соціальних ролей є обов'язковою умовою соціалізації особистості. Без застосування поняття роль також неможливо описати взаємодію індивіда з групою чи з іншим індивідом.
Отже, в теоретичному ракурсі категорія "роль" є однією з ключових в соціології, суспільній психології та споріднених з нею дисциплінах. Не менш важливим є практичний аспект, оскільки налагодження оптимальної соціальної взаємодії - це важлива задача психологічної практики, що пронизує всі сфери людського буття.
В зарубіжній літературі, присвяченій експериментальному вивченню рольових конфліктів зустрічаються такі основні поняття для опису цього явища та його параметрів:
Рольовий конфлікт (role conflict) - під цим поняттям розуміють різноманітні прояви конфліктної взаємодії людини з іншими людьми та з соціумом, в основі якого лежать суперечності рольової поведінки людини. Для характеристики ролей, що задіяні в рольовому конфлікті використовується поняття ролі, що конфліктують (conflicting roles).
В зарубіжній літературі зустрічається опис різноманітних видів рольового конфлікту, наприклад: множинно-рольовий конфлікт (multiple-role conflict) - поняття, що описує випадки участі особистості в декількох рольових конфліктах; потенціальний рольовий конфлікт (potential role conflict) - ситуація, коли всі ознаки рольового конфлікту є в наявності, але він не перейшов у відкриту фазу; потенційний подвійний рольовий конфлікт (potential dual role conflict) - рольовий конфлікт, що може перейти в подвійну форму; інтравиконавчий рольовий конфлікт (intrasender role conflict) - внутрішній конфлікт, який переживає виконавець, чи "відправник" (sender) ролі; інтервиконавчий рольовий конфлікт (intersender role conflict) - зовнішній конфлікт між "відправниками" ролей; міжпрофесійний рольовий конфлікт (interprofessional role conflict) - конфлікт, що відбувається між різними професійними ролями однієї людини; рольовий конфлікт, що розв'язується (disentangling role conflict) та інші.
Проблеми рольових конфліктів можна розглядати в більш широкому контексті - проблеми рольового стресу (role stress). Так, розглядаються такі 3 види рольових стресів: неоднозначність ролі, рольовий конфлікт і рольове перевантаження, із яких перших два вважаються основними, і їм присвячено найбільша кількість емпіричних досліджень. Неоднозначність ролі (role ambiguity) розглядається як конфліктна ситуація, коли протиріччя виникає між двома різновидами однієї ролі. Рольове перевантаження (role overload) - це ситуація вичерпування ресурсів рольової поведінки, що призводить до емоційного "згоряння" (burnout) людини.
Важливою проблемою теорії та практики є класифікація, чи типологізація рольових конфліктів. В класичній теорії психодрами, де чи не вперше зустрічається це поняття, розглядається чотири основних види рольових конфліктів: 1) інтрарольові (внутрішні конфлікти між компонентами чи різновидами однієї ролі однієї людини); 2) інтеррольові (внутрішні конфлікти між різними ролями однієї людини, які є дивергентними, або суперечать одна одній, і вимагають здійснити власний вибір); 3) інтраперсональні (внутрішні конфлікти, що грунтуються на суперечливому рольовому досвіді людини і проявляються в труднощах становлення її рольової поведінки; 4) інтерперсональні (зовнішні конфлікти, що грунтуються на протиріччях між дивергентними ролями партнерів по спілкуванню) (Лейтц Г., 1994, с. 301-310).
В сучасній зарубіжній літературі переважають емпіричні підходи з використанням методів психодіагностики, що накладає відбиток на способи типології. Так, можна зустріти такі 3 базисних типи рольового конфлікту (персональна роль (person-role), конфліктуючі очікування членів групи (conflicting expectations of group members), конфлікт завершення засобів (means-end conflict) (див. напр. Gonzalez-Roma V. & Lloret S., 1994).
Як окремі різновиди рольових конфліктів можна розглядати такі конфлікти, які пов'язані зі статево-рольовою поведінкою людини: гендерно-рольовий конфлікт (gender role conflict) - рольовий конфлікт між статевими чи гендерними ролями; статево-рольовий конфлікт (sex role conflict) - конфлікт, зав'язаний на статеворольову поведінку і різні прояви сексуальності людини.
Психодіагностичне вивчення рольових конфліктів почалося порівняно недавно (приблизно 2 десятиліття), що набагато менше порівняно з іншими галузями експериментальної та прикладної психології. Однією з перших була створена тестова методика Шкала Рольового Конфлікту (the Role Conflict Scale), яка дозволяла вивчати і вимірювати рольовий конфлікт і рольову неоднозначність в складних організаціях (Rizzo J.R. et al, 1970). Цей тест на даний час набув найбільшого поширення серед інструментів подібного роду, на його використанні побудовано багато досліджень.
Авторами методики була здійснена ретельна психометрична перевірка опитувальника. Аналізи відповідей менеджерів показують 2 факторіально незалежних конструкти, що ідентифікуються як рольовий конфлікт і рольова неоднозначність. Досліджуваними були 35 % довільної вибірки центральних відомств і основного підприємства фірми і 100 % вибірки відділення дослідників і техніків. Одержані виміри параметрів рольового конфлікту і неоднозначності в 2 вибірках давали можливість прогнозувати схильність працівника покидати організацію внаслідок рольового конфлікту, який пов'язаний з організаційною та керівною практикою та поведінкою лідера.
Для додаткового підтвердження психометричних характеристик шкал, що входять в структуру тесту, і статистичний взаємозв'язок між ними, застосовувався факторний аналіз (див., напр.: McGee G.W. et al, 1989). Протиставилися такі можливі альтернативні моделі: a) 14 одиниць, що входять в склад цих шкал вимірюють два незалежні конструкти (неоднозначність ролі і рольовий конфлікт); b) 14 одиниць вимірюють тільки один конструкт (що говорить про тотожність шкал); c) 14 одиниць комплексно навантажують факторну модель другого порядку. Здійснене дослідження на трьох незалежних підпорядкованих виборках (загальна кількість n = 913) виявило переважання факторної моделі другого порядку, тобто показало, що даний тест не репрезентує рольовий конфлікт і неоднозначность ролі як дві факторiально незалежних конструкції, хоч і не доводить їх тотожності. Автори стверджують, що необхіднi альтернативні методики, обговорюють пропозиції з подальшого їх опрацювання.
Ще в одному дослідженні (Smith C.S. et al, 1993) оцінюється розмірність одиниць і психометричні властивості описаної методики (Rizzo J.R. et al, 1970). Як вважають автори, критика цього тесту в літературі полягає в тому, що його шкали не вимірюють роздільні конструкції ізабруднюються дисперсією методу. Проте, альтернативну думку можна проілюструвати беззупинним використанням шкал, як незалежних мір. Підтверджуючі факторні дослідження і одиничні статистичні перевірки показали дискримiнантну валiдність для шкал рольового конфлікту і

 
 

Цікаве

Загрузка...