WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Відчуття як активний процес сприймання та обробки інформації - Дипломна робота

Відчуття як активний процес сприймання та обробки інформації - Дипломна робота

// Здоров'я - 2004 - №2 - С. 32-33.
10. Дубравська Д. М. Основи психології: Навчальний посібник. - Львів: Світ, 2001. - 280 с.
11. Заброцький М. М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 112 с.
12. Загальна психологія: практикум /Укладач 3. В. Огороднійчук. - К., - 2004. - 195 с.
13. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч. посіб. - К. "Екс об", 2003 - 304 с.
14. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія. - К., 2000.
15. Максименко С. Д. Общая психология. - Москва: Рефл-бук, Ваклер, 1999. - 523 с.
16. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. - К., 1998.
17. Маценко В. Індивідуальний розвиток дитини. - К.: Главник, 2007. - 128 с.
18. Микитюк Г. Ю. Методичні рекомендації до написання дипломних (курсових) робіт з психологічних дисциплін. - Коломия, 2006. - 28 с.
19. М'ясоїд П. А. Загальна психологія: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 2000. - 479 с.
20. Немов Р. С. Психология: Ученик для студентов высших педагогических учебных заведений: в 3 книгах. - 4-е изд. - Москва: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 640 с.
21. Немов Р. С. Психология: Ученик для студентов высших педагогических учебных заведений: в 3 книгах. - 4-е изд. - Кн. 1: Общие основы психологии. - Москва: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.
22. Немцова М. И. Учителю о детях с нарушениями зрения. - Москва, 1973.
23. Общая психология // Под ред. А. В. Петровского. - Москва: Просвеще-ние, 1986.
24. Основи практичної психології /Панок В., Титаренко Т. та ін.: Підручник. - К.: Либідь, 2003.
25. Основи психології: Навчальний посібник / Під ред. А. І. Веракіс та ін. - К., 2005. - 412 с.
26. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Ромен-ця. - 4-е вид., стереотип. - К.: Либідь, 1999. - 632 с.
27. Основи психології та педагогіки. Опорний конспект лекцій. Укладачі: Н. П. Статінова, Г. П. Сень. - К., 1998.
28. Основи психологічних знань: Навчальний посібник / Авт. уклад. Г. В. Щокін - 3-тє вид. - К.: МАУП, 1999. - 128 с. рос.
29. Пашукова Т. У., Допіра А. І., Дьякова Г. В. Практикум із загальної психології. / за ред. Т. У. Пашукової. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 204 с.
30. Пелеха Ю. І., Герасимчук В. І. Основи психології та педагогіки: Навч.- метод. посіб. - 2-ге вид., доп. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002 - 164 с.
31. Практикум із загальної психології: для подвійних спеціальностей / Уклад. Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, В. В. Волошина. - К.,2003. - 140 с.
32. Психічні процеси // Загальна психологія: Підручник за ред. О. В. Скрипченко та ін. - К.: Либідь, 2003.
33. Психологія: Підручник для педагогічних вузів. / За ред. Г. С. Костюка. - К.: Вища школа, 1961. - 583 с.
34. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мицерекова. - Москва, 1996.
35. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. В 2 кн. Кн.1.: Система работы психолога с детьми разного возраста: учеб. пособие / Е. И. Рогов. - Москва: Изд-во "ВЛАДОС" - Пресс, 2006 - 383 с.
36. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании. - Москва, 1996.
37. Розвиток пізнавальних процесів // Психолог. - 2006 - №41 (233) - С. 5-8.
38. Рубинштейн С. Л. Основи общей психологи - Санкт-Петербург: Питер Ком., 1999 - 720 с.
39. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - Санкт-Петербург, 1999. - 420 с.
40. Рубін О. А., Белів М. Д., Юрченко З. В. Практична психологія в школі: Навчально-методичний посібник. - 2-е видання, доповнене. - Івано-Франківськ, Гостинець, 2006. - 128 с.
41. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія: Навч. посіб. - К.: Академвидав, 2005 - 360 с.
42. Семенова А. В., Гурін Р. С., Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 319 с.
43. Скороходова О. И. Кая я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир? - Москва: Педагогика, 1972.
44. Скрипченко О. В., Долинська Л., Огороднійчук З. та ін. Загальна психологія: Курс лекцій. - К., 1997.
45. Скрипченко О. В., Долинська Л., Огороднійчук З. та ін. Загальна психологія: Навч. посіб. - К.: "А.П.Н.", 1999 - 463 с.
46. Словарь практического психолога. Составитель С. Ю. Горовин. - Минск, Харвест, 1998.
47. Словник-довідник з психології. - Харків, 2001.
48. Собчик Л. Н. Психодиагностика. Методология и методы. Практическое руководство. - Москва, 1990.
49. Тихомиров Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей / Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: Академия развития, 1997. - 240 с.
50. Трофімов Ю. Л., Рибалка В. В. та інші. Психологія: Підручник. / За ред. Ю. Л. Трофімова. - 3-тє видання стереотип. - К.: Либідь, 2001. - 560 с.
51. Шостак В. І. Природа наших відчуттів. - К., 1989.
Додаток А
Дослідження тактильних відчуттів
Досліджуваний: Томенко О. В. Дата: 02.11.2006 р.
Експериментатор: Сергій Х. Час: 950
№ п/п Предмет Словесний звіт
У першій серій У другій серії
1.
Вата
Нічого немає, жодного відчуття, ставте якийсь предмет. Нема нічого. Вата. М'якенька. Легка.
2. Коробка від сірника Маленьке, легке, квадратове. Цікаво що це? Прямокутник, сірник, паперове.
3. Монета Холодне, маленьке, кругле, легке, можливо копійка. Монета, залізо, кругла. 50 копійок - номінал.
4. Пакет чаю Майже не відчутно, дуже-дуже легке, не знаю що це. Папір, пакет чаю, напевно, бо якесь м'яке зовні, а в середині щось є
5. Кусок дзеркала Квадратне, холодне, що це не знаю. Скло, ні дзеркало, бо одна сторона шаршава, квадратове.
Самозвіт досліджуваного
В другій серії лише було дізнатися, який предмет, бо давали змогу доторкнутись до предмета. Відчував у першій серії всі предмети, окрім вати. В другій серії саме легше було відгадати вату і дзеркало. В загальному дуже цікаво, адже виникало бажання вгадати.
Додаток Б
Таблиця-протокол дослідження сприймання коротких проміжків часу
(досліджуваний Іван С.)
Інтервал оцінки часу С Фактичний час А Коефіцієнт точності часу К
10 с 20 с 200 %
15 с 30 с 200 %
20 с 30 с 150 %
25 с 33 с 132 %
40 с 55 с 137,5 %
Висновок: досліджуваний Іван С. недооцінює часові відрізки.
Додаток В
Визначення домінуючого типу сприймання
за роботою провідних аналізаторів
(досліджуваний Іван С. )
Тип А
(зоровий аналізатор) 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45
Тип В
(дотик, смак, нюх) 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 47
Тип С
(слуховий аналізатор) 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48

 
 

Цікаве

Загрузка...