WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Відчуття як активний процес сприймання та обробки інформації - Дипломна робота

Відчуття як активний процес сприймання та обробки інформації - Дипломна робота


Дипломна робота
Відчуття як активний процес сприймання та обробки інформації
Зміст
Вступ ………………………………………………….…………………… 3
Розділ І. Відчуття …………………………………..……………………... 5
1.1. Поняття про відчуття ………………….……………………… 5
1.2. Процес виникнення відчуттів ………………..………………. 6
1.3. Види відчуттів …………………………...……………………. 9
1.4. Загальні властивості відчуттів …………...…………………. 19
Висновки до І розділу ……………………………….………………….. 25
Розділ ІІ. Сприймання ………………………...………………………… 26
2.1. Процес сприймання …………………………………..……… 26
2.2. Властивості сприймання ……………………………………. 28
2.3. Процес обробки інформації ………………………………… 35
Висновки до ІІ розділу ………………………………….………………. 41
Розділ ІІІ. Діагностика індивідуальних особливостей відчуттів
і сприймання …………..…………………………………… 43
3.1. Дослідження відчуттів і сприймання ………….…………… 43
3.2. Результати дослідження першого учня (вада зору) ……..… 50
3.3. Інтерпретація результатів дослідження другого учня
(вада слуху) …….……………………………..……………. 52
Висновки до ІІІ розділу ……...…………………………………………. 55
Висновки …………………………………………………………..…….. 56
Список використаних джерел …………….……………………………. 60
Додатки ………………………………………………………………….. 64
ВСТУП
Прогресивні зміни у національній освіті, насамперед, гуманізація навчально-виховного процесу зумовили незнаний досі попит на психологічні знання. Метою нової школи є формування та розвиток особистості учня з урахуванням його індивідуально-психологічних особливостей, здібностей, умінь [40, 4].
Тривалий час основні положення вітчизняної психологічної науки базувалися на одному з ідеологічних міфів про ідеальну людину майбутнього, її формування під впливом цілеспрямованих педагогічних прийомів. При цьому ігнорувалися індивідуальність, неповторність особистості, її внутрішній потенціал самотворення "Ідеальну людину" не сформує жоден інститут. При вихованні та розвиткові дітей, і зокрема учнів, потрібно покладатися на сферу пізнавально-психологічних процесів. Адже, пізнавальна діяльність завжди розпочинається з чуттєвого відображення світу у відчуттях та сприйманні.
Отже, актуальність і проблеми у навчанні дітей з частковим порушенням відчуттів зумовили вибір теми дипломної роботи "Відчуття як активний процес сприймання та обробки інформації".
Людина здійснює пізнавальну діяльність, бо вона активно ставить перед собою мету, намагається її досягти. Пізнання не є пасивним процесом, воно завжди поєднане з перетворенням пізнаного.
Об'єктом дослідження є процес активного розвитку відчуттів і сприймання.
Предмет дослідження - відчуття і сприймання, як активні психічні процеси.
Мета дослідження - вивчення розвитку відчуттів та їх місце в пізнавальній діяльності.
У відповідності з поставленою метою були визначені наступні завдання:
розкрити поняття "відчуття" і "сприймання";
визначити фізіологічний чинник пізнання;
дослідити роль відчуттів і сприймання у обробці інформації;
підготувати профілактичні завдання для розвитку сприймання;
розробити план дослідження, окреслити спектр методів та методичних прийомів.
Методи дослідження: метод вивчення теоретичних джерел, метод бесіди, тестовий метод, метод спостереження.
Структура та обсяг дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загалом дипломна робота займає 66 сторінок, а основний зміст роботи викладений на 59 сторінках. Список використаних джерел складає 51 позицію.
Розділ І. Відчуття
1.1. Поняття про відчуття
Життєдіяльність людини відбувається у складному та мінливому середовищі, тому вона потребує вміння орієнтуватися в навколишніх умовах і пристосовувати до них свої дії. Знання про зовнішній і свій внутрішній світ людина набуває в ході чуттєвого та логічного пізнання дійсності за допомогою пізнавальних психічних процесів: відчуття, сприйняття, мислення, уяви. Пізнавальна діяльність завжди розпочинається з чуттєвого відображення світу у відчуттях та сприйманні.
Відчуття - відображення в мозку людини окремих властивостей, якостей предметів і явищ об'єктивної дійсності внаслідок їх безпосереднього впливу на аналізатори [33, 106].
Такими відображеннями об'єктивної дійсності в нашому мозку є відчуття світла, кольорів, музичних тонів, шумів, рівності, шершавості поверхні предмета, запахів, смаків, ваги предмета, рухів голови, спраги, голоду і т. д.
Відчуття виникають внаслідок дії матерії, що рухається на органи чуттів людини. Вони є первинною формою відображення об'єктивної дійсності в її мозку. Відчуття являють собою відправний пункт, початок "живого споглядання" людиною навколишнього світу. Відображаючи окремі властивості, особливості предметів і явищ об'єктивної реальності, вони дають нам перші відомості про них.
Відчуття мають велике значення у взаємодії людини і тварини з навколишнім середовищем. Відображаючи властивості предметів і явищ об'єктивної дійсності, вони орієнтують їх у цій дійсності і регулюють їх дії.
Відчуття є суб'єктивні образи об'єктивного світу. Вони визначаються тими об'єктами, які відображаються. Відображаючи ці об'єкти такими, якими вони є в дійсності, вони дають нам вірні знання про їх особливості. Відчуття залежать і від суб'єкта, що відчуває. Один і той же, наприклад, термічний подразник може відчуватися нами як тепло і як холод в залежності від температури нашої шкіри. Проте ця обставина не зменшує пізнавальної цінності відчуттів тому, що людина завжди спроможна відрізнити вірне від помилкового в процесі відображення дійсності. Критерієм істинності наших відчуттів, як і всякого відображення об'єктивної реальності, є суспільна практика, а найперше - психічне здоров'я.
1.2. Процес виникнення відчуттів
Необхідною умовою відчуття є безпосередня дія об'єктивного подразника на аналізатор, пристосованого до його сприйняття. Без цього виникнення відчуття неможливе. Відчуття виникає як відповідь, реакція нервової системи на той чи інший об'єктивний подразник. За своїм походженням воно, як і кожне психічне явище має рефлекторний характер.
Предмети і явища об'єктивної дійсності впливають на периферичні частини аналізаторів через різні види властивої їм енергії (світлової, механічної, хімічної та ін.). в процесі розвитку живих істот різні аналізатори пристосувалися до сприйняття певних видів енергії (зоровий - слухової, слуховий - звукових коливань та ін.), які в звичайних умовах збуджують їх і викликають відповідну дію. В периферичних частинах аналізаторів утворилися спеціальні органи, які допомагають організмові виділяти різні особливості діючих на нього подразників. Так, зоровий аналізатор диферен-ціює особливості оптичних подразників, слуховий - акустичних і т. д.
Кожен аналізатор, за Павловим, складається з трьох

 
 

Цікаве

Загрузка...