WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Емпіричне дослідження психотерапевтичного потенціалу фольклорної арт-терапії в умовах ЗОШ - Реферат

Емпіричне дослідження психотерапевтичного потенціалу фольклорної арт-терапії в умовах ЗОШ - Реферат

висновки.
Опитування - важливий метод отримання інформації. Це майже універсальний метод. він дозволяє отримати не менша надійну, ніж під час спостереження, чи за документами ,інформацію про події минулого чи теперішнього, про продукти діяльності, взагалі - про щозавгодно.
Мистецтво використання цього методу в тому, щоб знати про що саме опитувати, як опитувати, які задавати питання, і, нарешті як переконатися в тому, чи можна вірити отриманим відповідям.
Метод опитування дозволяє в максимально короткі строки опитати велику сукупність людей і отримати різноманітну інформацію.
Опитування охоплює бесіду, інтерв'ю, анкетування. Всі вони характеризуються спільною ознакою: за допомогою цих методів дослідник дізнається про власні судження, мотиви дій, потреби, інтереси, позиції, погляди, смаки респондентів. Ефективність отримання усних і письмових висловлювань залежить від бажання опитуваних відповідати на поставлені запитання і від ступеня їх підготовки до спілкування з дослідником на визначену тему. Тому в процесі опитування необхідно створювати доброзичливу атмосферу, яка спонукає до щирих відповідей, викликає довірливе ставлення співрозмовників один до одного.
Бесіда - це метод збору фактів про ті чи інші явища в процесі особистого спілкування за спеціально складеною програмою.
Метод бесіди використовується:
а) при вивченні особистості людини й минулого життя, домашньої обстановки, її інтересів і т.д.;
б) при використанні інших методів дослідження для отримання додаткових даних (підтвердження, уточнення того, що було виявлено);
в) при першому ознайомленні, коли розпочинається яке-небудь дослідження.
Бесіда як джерело інформації може поєднуватись з іншими методами дослідження: спостереженням, лабораторним і природним експериментом, анкетуванням, аналізом продуктів діяльності.
Бесіда може бути:
1) стандартизована - точно сформульовані запитання, які задаються всім опитуваним;
2) нестандартизована - запитання ставляться у вільній формі;
3) індивідуальна;
4) колективна.
Основні прийоми ведення бесіди:
1. Не підганяти співбесідника. Дати виговоритися повністю.
2. Допомагати навідними запитаннями.
3. Щирість відповідей перевіряти відповідними запитаннями.
4. Спонукати співбесідника на взаємність. Слухати дружелюбно.
Анкетування - метод збору досліджуваних даних, заснований на письмовій формі опитування певної соціальної групи. Це об'єднана єдиним дослідницьким задумом система запитань.
Види анкетування групуються за кількома ознаками:
1) за кількістю охоплення опитуваних (повне і вибіркове);
2) за характером спілкування (особисте і заочне);
3) за формою здійснення (групове та індивідуальне);
4) за способом вручення анкет (поштове і роздавальне).
Повне анкетування передбачає опитування всієї генеральної сукупності респондентів. Вибіркове охоплює лише частину опитуваних. За умов особистого анкетування опитуваний безпосередньо контактує з дослідником, що гарантує повернення анкет, дає можливість контролювати процес її заповнення. Під час заочного анкетування опитувані дають відповіді у відсутності дослідника, що часом призводить до помилок. Групове опитування проводиться одночасно з багатьма респондентами. Саме це надає популярності анкетуванню як методу збору значного обсягу матеріалу при мінімальних витратах часу. В індивідуальному анкетуванні опитування проходить з кожним респондентом по черзі. Роздавальне анкетування передбачає особисте вручення опитувального листка, а поштове - його розсипку, що розширює межі вибірки, але знижує відсоток повернених анкет [Основи пс.; ст. 73].
Всі запитання анкети можна класифікувати за різними основами:
а) за змістом: про факти свідомості. Виявляють: думки, побажання очікування, плани на майбутнє і т.п.; про факти поведінки. Виявляють: поступки, дії, результати діяльності; про особистість. Виявлять: стать, вік, освіту і ін.
б) за функціями: основні - збір інформації про зміст досліджуваного явища; не основні - запитання-фільтри (на виявлення адресата основного запитання) і похідні - на перевірку відвертості відповіді.
в) за формою: відкриті - відповіді даються у вільній формі; закриті - на запитання дається повний набір варіантів відповідей.
Закриті запитання бувають:
а) альтернативними - вибирається один варіант відповіді;
б) неальтернативними - можна вибрати декілька варіантів відповідей.
Шкальовані запитання.
Респондент вибирає одну із представлених йому чітко сформованих відповідей. У запитаннях анкети можуть бути використані різні шкали відповідей.
Основним інструментарієм збору вихідного матеріалу у масових широкомасштабних соціологічних опитуваннях є стандартизована анкета (опитувальник , опитувальний аркуш). Вимоги до стандартизованої анкети :
1) кожне із запитань (пунктів) анкети пред'являється усім без винятку респондентам в одному і тому самому формулюванні;
2) визначено суворий порядок постановки запитань, кожне з яких має свій зафіксований номер (відповідно до порядку пред'явлення);
3) до кожного із змістових запитань додається перелік фіксованих відповідей. У більшості випадків респондентові пред'являються варіанти відповідей на запитання, вони мають назву закритих. У деяких випадках дослідник не пропонує респондентові варіанти відповідей, спонукаючи його відповідати на запитання довільно.
Рейтинг (від англ. rating - оцінка, порядок, класифікація) - термін, який означає суб'єктивну оцінку якогось явища за заданою шкалою. За допомогою рейтингу здійснюється класифікація певних об'єктів чи явищ за ступенем ставлення респондента до них та для побудови різноманітного роду шкал оцінок цих явищ чи об'єктів.
Порівняння. Метод, за яким відбувається зіставлення досліджуваних предметів та встановлення їх подібності або відмінності.
Метод порівняння найчастіше використовується при співставленні наукових концепцій, результатів констатуючого та формуючого експериментів, характеристиці показників експериментальних та контрольних груп тощо.
Для досягнення правильних результатів у процесі порівняння необхідно дотримуватися таких вимог зіставляти тільки однорідні об'єкти чи поняття, порівнювати предмети за такими ознаками, які мають суттєве значення.
Всі використовувані методи та методичні прийоми сприяють чіткому та надійному проведенню та розв'язанню поставлених перед собою завдань.
2.2. Методи та методики дослідження психотерапевтичного потенціалу в умовах школи.
Під час проведення першого етапу емпіритичного дослідження було використано наступні методи та методики. Першою була проведена.
Методика

 
 

Цікаве

Загрузка...