WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Залежність соціально-психологічної адаптації вихованців виправно-трудових колоній від акцентуації характеру . - Реферат

Залежність соціально-психологічної адаптації вихованців виправно-трудових колоній від акцентуації характеру . - Реферат

адміністрації колонії. Вони на перших порах мають високий рейтинг, їм можуть доручити певні організаторськіфун-кції. Але через деякий час така категорія вихованців стає абсолютно протиле-жною у взаєминах та поведінці. Оптимізм та бадьорість зникають, а на їх місці появляється песимізм та апатія, які можуть доходити до глибокої депресії.
Основне завдання психолога у даному випадку полягає в тому, щоб допо-могти для підлітка виявити тривалість циклів та момент зміни фаз. Якщо дані періоди будуть відомі і вихователям, і самому вихованцеві, це полегшить ті проблеми психологічного характеру, які часто виникають у даної категорії пі-длітків. Якщо психологу вдасться спрямувати всю енергію вихованця на пі-знання власного "Я", на самоаналіз власних вчинків, це може допомогти запо-бігти повторенню злочинів в майбутньому.
Тривожний тип акцентуації характеру теж можна віднести до дезадапта-ційного. В деяких класифікаціях він зустрічається як тривожно-боязливий. Ос-новна риса, яка об'єднує даних акцентуантів - це схильність до страхів, підви-щена невпевненість в собі, полохливість. Для ніх характерна як ситуативна тривожність,- тривога перед певною перешкодою, ситуацією,- так й особистіс-на, яка супроводжує людину на протязі всього життя і є характерологічною ознакою.
В колонії дану категорію акцентуантів можна помітити ще в карантині. Во-ни тримаються осторонь, насторожено. Дуже хвилюються в момент переходу з карантину в загін. Взагалі будь-які зміни в їх житті, оточенні викликають як правило високий рівень емоційної напруги.
З даним контингентом вихованців психологу колонії необхідно спрямувати всю діяльність на їх систему самоствердження й вольової саморегуляції. Це та-кож дозволить уникнути рецидивів скоєння злочинів, так як вони знову можуть здійснити повторний злочин за допомогою погроз старших або сильніших за себе.
Застрягаючий тип акцентуації характеру за нашими дослідженнями теж можна віднести до групи дезадаптантів. Їх основна відмінність від інших типів полягає в тому, що як правило спостерігається стійкість до афекту з схильністю формування зверхцінних ідей. Вони характеризуються наполегливістю, іноді надмірною впертістю, цинізмом. Як правило їх зовнішній вигляд відрізняється підкресленою охайністю, порядком у власних речах та на робочому місці. В розмові з ровесниками та дорослими відчувається певна ригідність мислення, відсутність вміння стати на позицію опонента і зрозуміти його бачення про-блем. В колонії дана категорія підлітків має свої особливості, пов'язані з спе-цифікою пенітенціарних умов, в яких вони перебувають. Досвід показує, що переважна більшість акцентуантів даного типу схильна бути формальними та неформальними лідерами серед вихованців.
Практичному психологу в роботі з такими вихованцями слід виявити їх со-ціометричний статус а також виявити рівень позитивного та негативного впли-ву на вихованців.
Крім вищезгаданих типів акцентуації характеру у виправно-трудовій коло-нії для неповнолітніх правопорушників були виявлені підлітки збудливого, емотивного, дистимічного та екзальтованого типів.
1. Збудливий тип.
Особливості збудливого типу полягають в тому, що таким підліткам харак-терна підвищена імпульсивність, ослаблення контролю над потягами, спону-каннями. Це як правило атлетичної статури підлітки, які характеризуються грубою поведінкою, керівництвом потягами, інстинктами. Під час перебування в колонії вони можуть в конфліктній ситуації проявити жорстоке ставлення до вихованців. Саме серед цієї категорії вихованців виявлено найбільшу кількість підлітків, схильних до насилля та гомосексуальних домагань. Після звільнення від покарання основна загроза рецидиву полягає в розбійницьких вчинках. Найчастіше це відбувається в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
2. Емотивний тип.
Емотивний тип являє собою категорію підлітків-акцентуантів, яким харак-терна висока чутливість, вразливість, глибина переживань в системі тонких емоцій, в духовному житті. Вони дуже тяжко переживають сам факт перебу-вання в колонії. Відносно жорстка система стосунків "коробить" їх. Вони дуже близько до серця сприймають зауваження зі сторони дорослих й ровесників. Внаслідок своєї поступливості, невпевненості та вразливості їм часто доводить-ся бути об'єктом злорадства та знущань, а іноді й жертвою сексуального на-силля. Рецидивні прояви злочинності у даної категорії акцентуантів пов'язані, як правило, з примусом або залякуванням когось сильнішого. Основна робота психолога з даною категорією акцентуантів, які звільняються після відбування покарання полягає в тому, щоб сформувати у них позитивну "Я-концепцію".
3. Дистимічний тип.
Даний тип є протилежний гіпертимному, тобто йому характерні такі ознаки як похмурий настрій, фіксація на негативних сторонах свого життя, ідіомотор-на загальмованість. В переважній більшості вони мають низький рівень кому-нікації і як наслідок цього дуже вузьке коло товаришів. Вони швидко втомлю-ються, важко переносять неприємності.
Діяльність практичного психолога в даній ситуації повинна грунтуватись на виявленні таких акцентуантів та індивідуальній роботі з ними. Наш досвід роботи з такими акцентуантами показав, що найефективнішими методами пси-хологічної корекції є система тренінгових вправ.
4. Екзальтований тип.
Особам даного типу властивий широкий діапазон емоційних станів. Вони часто перебувають в стані захоплення від радісних подій і у відчаї від неприє-мностей. В колонії для неповнолітніх правопорушників така категорія вихова-нців відзначається нестійкістю настрою. Перебуваючи в стані емоційного під-несення вони раптово можуть змінити свій настрій на діаметрально протилеж-ний за будь-якого незначного епізоду: зауваження, невдалий гумор, необереж-но кинута в їх адресу репліка, навіть неправильно інтерпритована посмішка або погляд сторонньої людини.
Психолог повинен приділити особливу увагу таким вихованцям. Склад-ність роботи з ними полягає в тому, що дуже важко передбачити їх поведінку й вчинки. Навіть вихователям, що працюють не один рік з такими акцентуанта-ми, дуже важко передбачити, що саме й коли може призвести до різких змін в настрої. Варто пам'ятати й те, що зміна настрою на протилежний може відбу-ватись й в напрямку від негативного до позитивного.
Таким чином, на основі проведеного дослідження нам вдалося виявити ак-центуації характеру у вихованців колонії для неповнолітніх правопорушників в залежності від їх здатності адаптуватись до умов нового середовища та до нового колективу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личнос-ти.//Вопр.психологии 1989, №1 с.73-75.
2. Кон И.С. Психология юношеской дружбы. М.,1973
3. Коновалова В.Е. Правовая психология. Харьков 1990.
4. Сарджвеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой. Тбилиси 1989.

 
 

Цікаве

Загрузка...