WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Залежність соціально-психологічної адаптації вихованців виправно-трудових колоній від акцентуації характеру . - Реферат

Залежність соціально-психологічної адаптації вихованців виправно-трудових колоній від акцентуації характеру . - Реферат


Реферат
на тему:
Залежність соціально-психологічної адапта-ції вихованців виправно-трудових колоній
від акцентуації характеру.
Проблема соціально-психологічної адаптації осіб, що звільнились з місць позбавлення волі - одна з центральних в боротьбі із злочинністю. Вона знахо-диться на грані кримінології, соціології та психології. В кримінологічному плані вона являє собою один з напрямків попередження та запобігання реци-дивів скоєння злочинів, а соціальну та психологічну сторони об'єднує соціаль-но-психологічна адаптація особистості до нових умов пенітенціарної установи, а також психологічна реабілітація осіб, що звільнились з місць позбавлення волі.
Нами була здійснена спроба дослідити сам механізм соціально-психологічної адаптації, та ті основні чинники, що впливають на її реалізацію у підлітків, які відбувають покарання в колонії для неповнолітніх правопоруш-ників.
В результаті дослідження індивідуально-психологічних особливостей під-літків-вихованців виправно-трудової колонії для неповнолітніх правопоруш-ників було виявлено прояви акцентуацій характеру, специфічних тільки для вихованців установ даного типу. Вони зумовлені особливостями перебування в умовах пенітенціарної установи й відображаються в проявах поведінки та дія-льності.
Пілотажне дослідження проводилось на вибирці 180 вихованців Ковельсь-кої ВТК для неповнолітніх правопорушників, що становило 100% загальної вибірки.
За картою спостережень Д.Стотта, яка є достатньо достовірною і точною методикою виявлення адаптаційних та дезадаптаційних проявів, всі досліджу-вані були розподілені на дві групи за рівнем соціально-психологічної адапта-ції: 39% адаптантів та 61% дезадаптантів.
Наступним етапом дослідження стала діагностика адаптантів та дезадапта-нтів за методикою К.Леонгарда, що дозволило виявити акцентуацію характеру кожного підлітка як з групи адаптантів, так й з групи дезадаптантів.
Індивідуальна бесіда з кожним учасником експерименту а також психологі-чне спостереження, експертна оцінка вихователів й інших працівників колонії дозволили зробити психологічний портрет підлітків-адаптантів та дезадаптан-тів в залежності від типу акцентуації та її прояву.
В групі адаптантів гіпертимного типу акцентуації як правило проявляють себе в досить ранньому віці. Це рухливі , невгамовні, галасливі діти, яки люб-лять командувати. Вони швидко знаходять контакт з незнайомими дорослими людьми та ровесниками. В шкільні роки вони непосидючі, вертляві, іноді на-докучливі. В підлітковому віці психомоторні відхилення дещо згладжуються, але помітно виділяється піднесений тон настрою. Такі підлітки знаходять ви-знання серед ровесників й часто займають роль лідерів.
В колонії вони дуже швидко підбирають для себе потрібне оточення. Дана категорія виявляє найбільшу психологичну готовність до нових умов, які про-диктовані режимом колонії. Після звільнення від покарання основна загроза рецидиву скоєння злочину акцентуантами гіпертимного типу полягає в тому, що вони, будуччи надзвичайно комунікативними, знаходять відразу те ото-чення знайомих, які належать до "групи ризику".
Педантичний тип акцентуації характеру підлітків з групи адаптантів відріз-няє інертність психічних процесів, ригідність, тривале переживання травмую-чих ситуацій. На відміну від демонстративного та інших типів акцентуацій пе-дантичному типу характерна виключно мала доля механізмів витіснення. При прийнятті певного рішення вони "тягнуть" з виконанням дії навіть тоді, коли стадія попереднього обдумування вже завершена. Вони прагнуть спершу ніж почати певну дію переконатись, що кращого вирішення знайти не вдасться, що більш вдалого варіанту вже не буде.
В колонії вихованці даного типу виділяються підкресленою охайністю, пу-нктуальністю, зваженістю дій та вчинків. Вони як правило ніколи нікуди не за-пізнюються, виконують все до кінця, люблять у всьому порядок. Режим колонії мало гнітить їх, а іноді й допомагає планувати свою поведінку й в цілому жит-тя.
Після звільнення від покарання рецидив може проявлятись в чіткому пла-нуванні скоєння наступних злочинів. Іноді плани наступних злочинів виношу-ються ними ще в колонії. Запобігти цьому можливо лише шляхом зміни цінніс-них орієнтацій у вихованців даного типу акцентуації.
Високі оцінки за шкалою демонстративного типу акцентуації свідчать про надзвичайну здатність до витіснення, демонстративності поведінки. Дана кате-горія підлітків відрізняється від своїх ровесників тим, що вони керуються у своїх вчинках та діяльності виключно такою стратегією поведінки, яка перед-бачає максимум до них уваги й похвали.
В колонії дана категорія вихованців одна з самих помітних. Акцентуанти демонстративного типу прагнуть виділитись будь-яким чином на фоні інших як в кращу, так й в гіршу сторону. При певних умов вони дійсно здатні пока-зати себе непоганими організаторами, старанними виконавцями. Але якщо їх вчинки не помічаються іншими, не звертається на них належним чином увага - це може змінити їх поведінку на діаметрально протилежну.
Робота практичного психолога з вихованцями демонстративного типу по-лягає в тому, що в першу чергу необхідно виявити основний мотив їх активно-сті. Якщо поведінка даного акцентуанта спричинена потребою самостверджен-ня, тобто є прагнення проявити себе, зарекомендувати з позитивної сторони в очах ровесників та адміністрації, необхідна психологічна підтримка й мораль-не стимулювання. Але серед акцентуантів даного типу характерна й інша стра-тегія поведінки, пов'язана з прагненням завоювати для себе дешевий авторитет серед ровесників та вихователів колонії. З ровесниками вони можуть розігру-вати гру досвідченого, бувалого злочинця, розповідати фантастичні історії та пригоди з свого кримінального життя. Як правило, така категорія акцентуантів схильна до татуювання тіла, використання в розмовному лексиконі слів з кри-мінального жаргону. З вихователями вони можуть поводити викликаюче. Осо-бливо часто це відбувається тоді, коли вони відчувають присутність поблизу ровесників. В такому випадку психолог повинен створити ряд психологічних ситуацій, які б дозволили зняти непотрібний імідж "кримінального злочинця", і разом з тим збереглось почуття власної гідності самого вихованця.
В групі дезадаптантів найчастіше зустрічались акцентуації характеру Цик-лоїдного типу. Підліткам з високими оцінками за даною шкалою відповідає почергова зміна гіпертимного та дистимічного типу акцентуаціїй. Це свідчить про коливання настрою від оптимістично-активного до песимістично-депресивного. Тривалість даних фаз може бути від декількох днів до декількох років.
Перебування в колонії підлітків даної акцентуації залежить від того, в якій фазі емоційного стану вони перебувають на даний момент. Якщо прибуття в колонію співпало з фазою оптимізму та бадьорості, про них складається відпо-відне враження як у вихованців, так й в

 
 

Цікаве

Загрузка...