WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві - Реферат

Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві - Реферат

Засоби масової інформації створюють у суспільній свідомості нові взірці діяльності і соціальної взаємодії і на їх основі консолідують певні форми діяльності. Завдяки своїй поширеності і доступності ЗМІ значною мірою впливають на визначення репертуарів життєвих сценаріїв та поведінкових стилів молодих людей. Але з іншого боку, засоби масової інформації є інструментом поширення масової культури. На думку Л. С. Щенникової, "маскульт" завдає значної шкоди людям, особливо молодим, тому що збіднює духовний світ людини. Масова культура підносить сурогат як справжнє. Це призводить до того, що в молоді плутаються поняття, псується смак.Наприклад, музику Моцарта молода людина вперше чує не у виконанні оркестру, а пародійному виконанні на електрогітарі, а "Джоконду" бачить не на якісній репродукції в художньому альбомі, а на обкладинці компакт-диску, притому знову ж таки в спотвореному вигляді: попрацювала постмодерністська уява оформлювача обкладинки" [10].
Це можна пояснити тим, що становлення інформаційного суспільства тягне за собою і зміну ціннісних орієнтацій в суспільстві, відбувається поширення та трансляція загальнолюдських цінностей на все суспільство загалом. Поряд із ЗМІ великого значення набуває Інтернет - глобальна соціально-комунікаційна комп'ютерна мережа, що призначена для задоволення особистісних і групових комунікаційних потреб за рахунок використання телекомунікаційних технологій.
Переважна більшість всіх респондентів користуються мережею Інтернет (84% опитаних), що свідчить про високий рівень інтегрованості до сучасних інформаційних процесів студентської молоді технічного ВНЗ (див. рис. 5). Це пояснюється насамперед високим рівнем залученості до сучасного інформаційного простору саме студентства технічного спрямування. Інтернет - допоміжний засіб соціалізації і самореалізації особистості та соціальної групи шляхом спілкування. Тому, слід відзначити, що формування ціннісних орієнтацій відбувається також і під впливом інформації, яку студенти отримують із Всесвітньої Мережі Інтернет. Тим паче, процес комп'ютеризації та включення мережі Інтернет у систему формальної освіти відбувається в навчальних закладах та науково-дослідницьких центрах, переважно технічної сфери.
Важливим фактором, що забезпечує успішну соціалізацію є формування молодої людини як активного суб'єкта суспільного життя. Втім, за сучасних умов серед студентської молоді зароджується і поширюється саме активізм як перетворена форма соціальної активності. За словами професора Б. В. Новікова: "активізм є активністю суто формальною, такою, що вона розгортається виключно в діапазоні репродуктивних, а не продуктивних, свободотворчих соціальних процесів. А діапазон цей, в свою чергу, є зовнішньо детермінованим, жорстко заданим та контрольованим, строго регламентованим та зумовленим рамками тих соціальних ролей, що вони в переважній більшості своїй ззовні нав'язані індивідам та закріплені за ними і вихід за які (вихід, що він неодмінно передбачає самодіяльність індивіда) є унеможливленим "істеблішментом" [11]. Тому важливим для авторів стало питання про те, наскільки вкоренилися перетворені форми соціальної активності серед студентів НТУУ "КПІ". Різні дослідники по-різному визначають показники соціальної активності, але, як правило, сходяться на тому, що детермінантами соціальної активності є трудова активність, гуманність, культура поведінки, здоровий спосіб життя, активна участь громадян країни у розв'язанні соціально-економічних проблем суспільства, поліпшенні соціальних умов життя. Показником соціальної активності можна вважати прояв індивідом особистісної творчості з метою перетворення власного життя та соціального середовища, а також розуміння ним суспільної значущості перетворень. Виходячи з того, що соціальна активність студентів є справді складним теоретичним конструктом, автори статті спробували дослідити її через показники, пов'язані з готовністю служити ідеї або зацікавленість подіями, що відбуваються в соціумі. Студентам-політехнікам було запропоновано декілька тверджень, з якими вони повинні були погодитись або, навпаки, не погодитись. Так, зокрема, відповідаючи на запитання "Наскільки Ви згодні з твердженням, що для людини важливіше спокійне, забезпечене життя, а не служіння ідеї?", студенти здивували дослідників своєю "соціальною апатією". Більшість опитаних студентів (39%) зазначили свою цілковиту згоду з твердженням і 24% респондентів більшою мірою згодні з вказаним у твердженні життєвим орієнтиром (див. рис. 6).
Цю ситуацію автори розглядають як закономірну. Адже, з одного боку, для так званого перехідного періоду характерна деідеологізація суспільства - на зміну єдиній комуністичній ідеології (читай: гуманістичній) не прийшла на зміну ні єдина ринкова ідеологія, ні національна, ні будь-яка інша. З іншого боку, саме на основі деідеологізованого соціуму створюється ситуація поліідеологічності, коли за відсутності в суспільстві єдиної загальноприйнятої ідеології функціонують мозаїчні, розірвані ідеологічні системи, побудовані чи то на релігійних, чи то на політичних орієнтаціях громадян. Крім того, на пострадянському просторі взагалі зросла упередженість населення і студентства зокрема до будь-яких ідеологічних систем, що пов'язане з невиправданням соціальних очікувань. Взагалі ж у ситуації соціальної аномії процес соціалізації особистості студента значно відрізняється від усталених норм соціалізації у відносно стабільному суспільстві: соціальні цінності, норми, установки, взірці поведінки, що притаманні суспільству в цілому, значно відрізняються в соціальних спільнотах, групах і можуть мати протилежний зміст. За таких умов рівень активності особистості молодої людини може залежати від декількох факторів: творчого потенціалу суб'єкта, специфіки і рівня освіти молодої людини, найближчого соціального оточення, рівня кризи соціального середовища, характеру діяльності, культивованих суспільством мотивацій досягнення.
Істотним фактором оптимізації розвитку соціальної активності студентства виступає характер міжособистісного спілкування не тільки в студентському середовищі, але й між викладачами і студентами, що впливає на інтелектуальне й емоційне збагачення особистості.
Для нашої країни, у часи економічної, соціальної та політичної нестабільності є дуже важливим виховання у студентської молоді почуття патріотизму та національної гідності. Зазначимо, що почуття патріотизму - це особливе ставлення до країни, в якій народилася людина або в якій пройшла значна частина її життя; це ставлення, яке характеризується комплексом позитивних почуттів, що ґрунтуються на ідентифікації з образом цієї країни, з її народом, її

 
 

Цікаве

Загрузка...