WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Феномен вибору в контексті соціальної поведінки - Реферат

Феномен вибору в контексті соціальної поведінки - Реферат

суб'єктові бракує часу на віднайдення нестандартних розв'язків, й отже він частіше змушений обмежуватися вибором з відомих альтернатив. А бракує часу, зокрема, тому, що, не втрутившись активно у перебіг подій, суб'єкт фактично (хоч, може, і всупереч своєму бажанню) зробить вибір на користь такого перебігу, який відбувається поза його участю, а це може призвести до прикрих (навіть трагічних) наслідків - котрим суб'єкт міг запобігти, але не запобіг! Наприклад, як писав Б. Теплов, характеризуючи розум полководця, для останнього "миттєве розв'язання проблеми є іноді необхідністю; його не можна замінити тривалим, поступовим розв'язанням" [18, с. 295].
По-друге, у просторі реального життя кожний акт вибору є більш відповідальним - адже "переграти" його тут, строго кажучи, неможливо (за стародавнім висловом, не можна двічі увійти у той самий потік); у кращому разі вдається (про що вже згадувалося), витративши додаткові ресурси, виправити більшою чи меншою мірою негативні наслідки вказаного акту.
Підбиваючи підсумок здійсненому аналізу, зафіксую такі висновки.
1. Не погоджуючись із надмірною універсалізацією поняття "вибір", слід водночас посилити увагу: а) до конкретно-психологічного дослідження ситуацій і актів вибору як важливих специфічних складників людського життя й діяльності; б) до надання психологічної допомоги людям, які зазнають труднощів у ситуаціях вибору; в) до сприяння оволодінню найширшим контингентом осіб психологічною готовністю до вправної поведінки в таких ситуаціях як складником психологічної культури.
2. У найширшому сенсі акт вибору можна визначити як такий фрагмент функціонування активної системи S (зокрема, людського індивіда) у певній ситуації, за якого: а) у цій ситуації є фізично можливими n (n і 2) альтернативних варіантів функціонування системи S; б) із вказаних варіантів здійснюється один і лише один; в) у детермінації цього здійснення бере участь модель вказаної ситуації, заздалегідь наявна у складі системи S. Функціонування системи S включає в себе, крім зовнішньої поведінки, також події, що відбуваються всередині системи та при цьому, зокрема, готують подальшу зовнішню поведінку. З огляду на це, поряд із зовнішніми, розглядаються внутрішні вибори.
3. Здійснюваний особою акт вибору психологічно може виступати як: а) операція; б) свідома цілеспрямована дія, що не має, однак, виразних властивостей вчинку; в) вчинок (у цьому випадку йдеться про особистісний вибір). Слід розрізняти також тактичні і стратегічні особистісні вибори.
4. Втілене у життя стратегічне життєве рішення (яке зводиться або не зводиться до стратегічного особистісного вибору) становить вузловий момент життєвого шляху особи - але тільки момент. Воно якісно змінює життєву ситуацію, але і в новій ситуації необхідна активна поведінка особи (а, можливо, й нові стратегічні рішення). Важлива, хоч і не вичерпна, роль актів вибору у процесі прийняття й реалізації особою її рішень (зокрема, стратегічних життєвих рішень) великою мірою зумовлена тим, що соціальні норми, які регулюють людську поведінку, прив'язані, як правило, до "решіток" з дискретних альтернатив, між якими треба робити вибір.
5. Роль і значущість актів вибору, відповідальність, яку має виявити суб'єкт при їх здійсненні, істотно залежать від типу виконуваної діяльності. Якщо предмет діяльності перебуває у просторі моделей (побудованих чи то в ідеальному плані, чи в рамках добре контрольованої ділянки матеріального буття), - умови для трансцендування вибору є сприятливішими; крім того, суб'єкт часто у змозі повернутися до вибору, який виявився хибним, і замінити його на кращий. Якщо ж предмет діяльності занурений у простір реального життя, питома вага актів вибору є вищою, оскільки: а) доводиться більше рахуватися з нормативною "решіткою"; б) суб'єктові бракує часу на віднайдення нестандартних розв'язків, й тому він частіше змушений обмежуватися вибором з відомих альтернатив. У просторі реального життя кожний акт вибору є більш відповідальним, бо "переграти" його тут неможливо. У кращому випадку вдається виправити більшою чи меншою мірою його негативні наслідки.
Література:
1. Ахиезер А. С. Между циклами мышления и циклами истории // Обществ. науки и современность. - 2002. - № 3. - С. 122 - 132.
2. Балл Г. О. До аналізу сутнісного змісту внутрішньої свободи особи // Актуальні проблеми сучасної української психології: Наук. записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - Вип. 23. - К.: Нора-Друк, 2003. - С. 35 - 47.
3. Василюк Ф. Е. Психология переживания: Анализ преодоления критических ситуаций. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 200 с.
4. Василюк Ф. Е. Психотехника выбора // Психология с человеческим лицом: Гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / Под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. - М.: Смысл, 1997. - С. 284 - 314.
5. Горностай П. П. Ролевой конфликт и проблема выбора // Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наукових праць учасників П'ятих Костюківських читань. - К., 1998. - Т. 1. - С. 319 - 325.
6. Жадан С. Провінція Лімонова // Газ. "Столичные новости". - 2003. - № 30. - С. 18.
7. Коломинский Я. Л. Психологическая культура - условие и цель деятельности психолога // Псіхалогія (Мінськ). - 2000. - № 2. - С. 4 - 19.
8. Кудрявцев В. Т. Выбор и надситуативность в творческом процессе: опыт логико-психологическогоанализа проблемы // Психол. журн. - 1997. - Т. 18. - № 1. - С. 16 - 30.
9. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. - М.: Смысл, 1999. - 425 с.
10. Могильнер М. Б. Трансформация социальной нормы в переходный период и психические расстройства // Обществ. науки и современность. - 1997. - № 2. - С. 70 - 79.
11. Носков В. І. Основи психогігієнічного забезпечення гуманістично орієнтованої професійної підготовки студентів: Автореферат дис. … доктора психол. наук. - К.: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2002. - 30 с.
12. Парачев А. М. Организация поведения // Программированное обучение и обучающие машины. - К.: Научный совет по кибернетике АН УССР, 1969. - Вып. 1. - С. 3 - 64.
13. Петровский В. А. Очерк теории свободной причинности // Психология с человеческим лицом: Гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / Под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. - М.: Смысл, 1997. - С. 124 - 144.
14. Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології (досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату). - К.: Ніка-Центр, 2003. - 204 с.
15. Роменець В. А. Історія психології ХІХ - початку ХХ століття. - К.: Вища школа, 1995. - 614 с.
16. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - М.: Учпедгиз, 1946. - 704 с.
17. Семиченко В. А. Пути повышения эффективности изучения психологии. - К.: "Магистр-S", 1997. - 124 с.
18. Теплов Б. М. Избр. труды: В 2 т. - М.: Педагогика, 1985. - Т. І. - 328 с.
19. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності. - К.: Либідь, 2003. - 376 с.
20. Ткаченко О. М. Поняття особистості в науково-категоріальному апараті психології // Філософська думка. - 1976. - № 6. - С. 55 - 63.
21. Шаповалов В. Ф. Творчество. Борьба. Духовное одиночество // Вестник Моск. ун-та. Философия. - 1992. - № 6. - С. 71 - 78.
22. Школа диалога культур: Идеи. Опыт. Проблемы / Под общ. ред. В. С. Библера. - Кемерово: Алеф, 1993. - 416 с.
23. Балл Г. Феномен вибору в контексті соціальної поведінки // Соціальна психологія. - 2005. - № 1 (9). - C.3-13
24. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...