WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Феномен відповідальності менеджера - Реферат

Феномен відповідальності менеджера - Реферат

дослідженнях вона розглядається як морально-етична відповідальність, що підкреслює її внутрішню усвідомлену сутність. Саме відповідальність є інтегральною якістю, яка "визначає поведінку та діяльність людини передусім на основі усвідомленості прийняття нею об'єктивного факту залежності індивіда від суспільних цілей та цінностей. Сформованість внутрішньої відповідальності є головним критерієм оцінки рівня моральної зрілості особистості в цілому" [10, с. 61].
Відповідальність проявляється не тільки в характері, але й у почуттях (почуття відповідальності), сприйнятті, свідомості, світогляді, в різних формах поведінки. Отже вона має інтегральний характер. М. Савчин визначає відповідальність як "найбільш загальну властивість особистості, яка об'єднує в собі компоненти афективно-мотиваційної, інтелектуальної та діяльно-поведінкової сфер людини як тілесно-душевно-духовної цілісності" [10, с. 8]. К. Муздибаєв розглядає три вектори поступального розвитку відповідальності: відколективної до індивідуальної, від зовнішньої до внутрішньої, від відповідальності за минуле до відповідальності за майбутнє [11, с. 14].
Серед загальних для будь-якого виду відповідальності структурних елементів більшість психологів виокремлює суб'єкт відповідальності (хто відповідає), об'єкт відповідальності (за що відповідає суб'єкт) та інстанцію відповідальності (що або хто оцінює діяльність суб'єкта відповідальності). Деякі вчені пропонують ввести також час і простір відповідальності, а також її зміст та обсяг.
Сукупність юридичної, соціальної та морально-етичної відповідальності становлять професійну відповідальність менеджера (див. малюнок 2), яка є "мірою усвідомлення особистістю своїх професійних обов'язків і добровільного їх виконання, а також мірою її провини за невиконання професійних обов'язків" [12, с. 266].
Малюнок 2. Структура відповідальності менеджера
Високий рівень професійної відповідальності менеджерів у її правовому, соціальному та морально-етичному аспектах є визначальним чинником забезпечення ефективності роботи організацій в цілому та адекватності управління вимогам соціуму. За словами В. Буреги, соціально-адекватний менеджмент - "це інтегральна характеристика високоефективної моделі управління на основі її адаптованості для функціонування в суспільній системі, з найвищою мірою соціальної відповідальності, врахуванням провідних інтересів суспільного розвитку та найбільш значимих ментальних установок соціуму в цілому та його регіональних складових" [13, с. 60]. Останні дослідження психології менеджерів засвідчили, що лише 38,7 % респондентів назвали відповідальність серед найбільш значущих якостей особистості керівника [14, с. 69]. У зв'язку з цим відзначимо, що у Гарвардській школі бізнесу, яка є найавторитетнішим навчальним закладом з підготовки менеджерів вищої ланки, центральним завданням базової професійної дисципліни "менеджмент" є саме виховання відповідальності за прийняте рішення [15].
Отже, аналіз дозволяє зробити такі висновки:
1. В умовах трансформації суспільства та системної кризи управління на всіх рівнях актуалізується вплив відповідальності менеджера за результати своєї професійної діяльності .
2. Професійна відповідальність менеджера як фахово підготовленого керівника - інтегруюча, регулююча та контролююча складова, що виявляє придатність особистості до професії менеджера, визначає суспільну цінність його діяльності.
3. Структура професійної відповідальності менеджера є сукупністю юридичної та соціальної відповідальності (як зовнішньої складової) та морально-етичної відповідальності (як внутрішньої особистісної характеристики).
4. Внутрішня відповідальність менеджера як стійка риса характеру є визначальним чинником ефективності виконання ним своїх професійних обов'язків.
5. Структурні компоненти відповідальності включають суб'єкт, об'єкт, інстанцію, час, простір, обсяг та зміст відповідальності.
6. Поступальний розвиток відповідальності відбувається у трьох напрямках: від колективної до індивідуальної, від зовнішньої до внутрішньої, від ретроспективної (за минуле) до проспективної (за майбутнє).
7. Центральним завданням професійної підготовки майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах має стати виховання відповідальності за прийняті рішення.
Ці теоретичні положення вимагають подальшого експериментального дослідження феномена професійної відповідальності менеджерів, визначення чинників, що обумовлюють високий рівень цієї особистісної риси та обґрунтування найефективніших шляхів формування та розвитку цієї інтегральної якості у майбутніх та сучасних управлінців.
Література:
1. Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навчальний посібник /За ред. П. С. Перепелиці, В. В. Рибалки. - Хмельницький: ТУП, 2001. - 330с.
2. Друкер, Питер, Ф. Практика менеджмента: Пер. с англ. : - М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. - 398 с.
3. Drucker P. F. Management: Tasks, Responsibilities, Practices. - N. Y.: Harper&Row, 1974. - 840 p.
4. В. Денисов. В начале был менеджер. - http://www.cfin.ru/management/people/denisov-02.shtml
5. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 216 с. http://www.amr.ru/eventsdoc_202.html
6. Фиглин Л. Модель управления качеством социальной ответственности организации //Проблемы теории и практики управления. - 2003. - №2. - с. 86 - 90.
8. S. L. Holmes. Executive Perceptions of Corporate Social Responsibility //Business Horizons. - 1976. - vol. 19, p. 34 - 40.
9. Белбелян С. С. Стандарт SA 8000. Сертификация на соответствие социально-этическим нормам //Сертификация. - 1998. - №3. - с. 29 - 30.
10. Савчин М. В. Психологічні основи розвитку відповідальної поведінки особистості: Дис. д-ра психол. наук: 19.00.07. - К., 1997. - 410 л.
11. Муздыбаев К. Психология ответственности. - Л.: Наука, 1983.
12. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 568 с.
13. Бурега В. В. Социально-адекватный менеджмент /В поисках новой парадигмы. Монография - К.: Издательский центр "Академия", 2001. - 272 с.
14. Юркевич Г. Й. Психологічні детермінанти розвитку особистості менеджера: Дис. канд. психол. наук: 19.00.05. - Івано-Франківськ, 1999. - 173 л.
15. Влахучикос Х. Гарвардская школа бизнеса - гарантия высокого профессионализма //Проблемы теории и практики управления. - 1990. - №4. - с. 29 - 34.
16. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...