WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Феномен відповідальності менеджера - Реферат

Феномен відповідальності менеджера - Реферат


Реферат на тему:
Феномен відповідальності менеджера
Сучасне українське суспільство характеризується доленосними трансформаціями у всіх його сферах: у політиці - це перехід від тоталітаризму до демократії, в економіці - від адміністративно-командної системи до ринкових відносин, у житті кожної окремої людини - перетворення її з "гвинтика" на самостійний суб'єкт господарської діяльності, вільного та свідомого громадянина. Ці зміни супроводжуються системною кризою та нестабільністю. Багато вчених, політиків, діячів культури підкреслюють, що найгострішою сьогодні є проблема кризи системи управління - вона охоплює всі сфери сучасного життя.
Взагалі професія управлінця, або менеджера, є "найбільш складною, універсальною та відповідальною серед існуючих" [1, с. 215]. З приходом кожного нового покоління посилюються вимоги до рівня кваліфікації, системи знань, порядності та відповідальності менеджерів - професійних управлінців, від ефективної діяльності яких багато в чому залежить успішність демократичних перетворень в країні. За словами класика наукового менеджменту П. Друкера, сама тільки інтелектуальна та концептуальна освіта ще не робить менеджера професіоналом. "Вирішальним фактором цієї професії є не освіта і не кваліфікація, а гідна особистість" [2, с. 381]. Відтак актуалізується ретельне вивчення соціально-психологічних аспектів розвитку особистості менеджера.
В умовах посилення загальної технологізації виробництва підвищується й відповідальність менеджера перед суспільством. Необхідно, щоб менеджер співвідносив кожне своє рішення та дію з загальнолюдськими цінностями і принципами, а не керувався лише власними інтересами чи амбіціями.
Таким чином, метою нашого дослідження є визначення поняття відповідальності менеджера у соціально-психологічному дискурсі, окреслення його ролі у забезпеченні ефективної та соціально адекватної професійної діяльності в умовах трансформації суспільства.
Аналіз літературних джерел свідчить, що така особистісна категорія, як відповідальність менеджера, у соціально-психологічному вимірі не була предметом спеціального вивчення, хоча й згадувалася у працях, присвячених психології та практиці менеджменту. Так, велике значення відповідальності у діяльності управлінця підкреслюється в працях П. Друкера [2, с. 13], М. Мескона, У. Дункана та інших вчених. Але у цих роботах не спостерігається єдності у поглядах на сутність відповідальності менеджера, її структури та значення у професійній діяльності управлінця. Дослідження з проблем відповідальності взагалі дуже неоднозначні. В них найбільше уваги приділяється таким видам відповідальності, як юридична і соціальна. Психологічні ж аспекти відповідальності як стійкої особистісної характеристики найретельніше висвітлені у працях К. Муздибаєва, Л. Растигеєва, М. Савчина, В. Третьяченко, Л. Татомир, М. Дригус, В. Сафіна, Л. Орбан-Лембрик, В. Денисова.
Більшість дослідників розглядають проблему відповідальності відносно певних соціальних груп чи утворень: відповідальність у науці, відповідальність влади, відповідальність підлітків, відповідальність військових і т. д. Ця тенденція цілком відповідає традиційній "об'єктній" класифікації науки, яка, з огляду на посилення "нелінійності" всіх сучасних цивілізаційних процесів, вимагає негайного перегляду. Підтвердженням цього висновку є виникнення нових наукових напрямів, які намагаються досліджувати певні явища соціального життя людини з точки зору інтеграції онтологічного, гносеологічного та аксіологічного аспектів, застосовуючи системний підхід та синергетичні принципи.
В сучасних умовах посилюється орієнтація на людину як найвищу цінність процесу управління. Тому дослідження відповідальності менеджерів будуть кроком вперед у цьому напрямку з огляду на те, що саме ця професія, пов'язана з управлінням людьми та організацією їх цілеспрямованої спільної діяльності, має всеохоплюючий характер. Рівень її ефективності позначається практично на функціонуванні кожної ланки нашого суспільства незалежно від її розмірів, сфери діяльності чи значимості в соціумі.
Менеджмент, або керівництво чи управління, - це особливий вид професійної діяльності. Головна мета управління - забезпечити цілеспрямовану, скоординовану роботу керованого колективу задля вирішення певних завдань. Відповідальність, на нашу думку, є однією з визначальних ознак менеджерської діяльності. Так, В. Денисов справедливо підкреслює, що діяльність менеджера починається з "прийняття на себе відповідальності за результати управління. Оскільки завчасно неможливо у повній мірі оцінити обсяг та форми цієї відповідальності, то менеджер декларує прийняття повної відповідальності" [4, с. 27]. Відповідальність декларується менеджером у відповідь на надання йому певних повноважень з боку роботодавців чи безпосередніх власників, що наймають менеджера. Обсяги повноважень та відповідальності повинні бути оптимально збалансовані. Таким чином, діяльність менеджера розпочинається з того, що він приймає на себе відповідальність за якість та результати власного управління (див. малюнок 1).
Отже, головними, визначальними ознаками ідентифікації будь-якого менеджера є:
· повноваження щодо управління людьми, тобто право керувати;
· декларована особиста відповідальність за результати керування.
Малюнок 1. Схема передачі повноважень та декларування відповідальності менеджера.
Слід відзначити, що ця відповідальність відображає правовий аспект відповідальності менеджера, тому що регулюється певними правовими нормами та низкою обов'язків, які часто безпосередньо вказуються у кваліфікаційних характеристиках цієї професії. В. Денисов взагалі вважає, що "права та відповідальність менеджера можна вважати більш універсальними ознаками кар'єри, ніж посада. Рухаючись у ході кар'єри від однієї посади до іншої, менеджер фактично рухається від одного обсягу прав та відповідальності до іншого. У випадку успішної кар'єри, новий обсяг прав буде більшим, ніж попередній" [4, с. 29].
Водночас юридична відповідальність менеджера не обмежується лише декларуванням відповідальності за результати керування. Керівник, як і всі громадяни, не звільнений від кримінальної та цивільної відповідальності на загальних підставах.
В останні роки спостерігається стійка тенденція до розширення сфери цивільно-правової відповідальності. Так, у зв'язку з перенасиченням ринку товарами завдяки розвитку технологій, у цивілізованому суспільстві виникає відповідальність за продукт як вид

 
 

Цікаве

Загрузка...