WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Структура прогностичного компонента та його роль в управлінській діяльності - Реферат

Структура прогностичного компонента та його роль в управлінській діяльності - Реферат

оскільки очікування людини є пророцтвами, що самосправджуються" [13, с. 84 - 85]. Продовжуючи думку майстрів-НЛПерів, хочемо зазначити, що добре сплановані та спроектовані очікування мають більшу тенденцію до реалізації, ніж коли менеджер нехтує створенням моделі майбутніх результатів. Уявна розумова репетиція - це виконання задуманого в уяві.
На думку Р. Ділтса, яку ми підтримуємо, моделювання включає в себе "опис явища (чи процесу), яке б містило в собі відомі якості даного явища (чи процесу) і могло б слугувати основою для створення кінцевого продукту чи послуги" [5, с. 108].
Розробка моделі прогнозу (моделі майбутніх результатів), на думку М. Переверзєва, Н. Шайденко і Л. Басовського, ґрунтується на використанні таких елементіввизначення системи: час та обмеження часу, мета та оцінка мети, ймовірність досягнення мети, міра мети, сфера суспільно корисних цілей, ресурси, ймовірність підтримки цілей, послідовність дій, шляхи досягнення мети, стан зовнішнього середовища.
У свою чергу, з акцептором результатів діяльності тісно пов'язаний часовий фактор, або лінія часу (НЛП) людини, який, по суті, є її психологічним особистісним часом. О. Єлисеєв відзначає, що "за часом фізичним і у межах використання механіки Ньютона - абсолютним, завжди присутній, хоча і неявно, час психологічний і відносний" [6, с. 437]. Фізичний час є одномірним, асиметричним та незворотним, тоді як час психологічний має істотні відмінності: хоча ми й не можемо бути в жодному іншому стані, крім стану "зараз", "у кожного з нас у мозку ніби є машина часу" [13, с. 160], завдяки якій можемо переноситися у своє минуле чи майбутнє. Психологічний час є "суб'єктивним визначенням часових відносин між подіями, які є значимими для особистості" [2, с. 497].
Ми погоджуємося з думкою Т. Джеймса щодо двох основних типів ліній часу, від яких залежить сприйняття та взаємодія людини, зокрема й менеджера, з оточуючим середовищем, суспільством. Першу вчений назвав "поруч з часом": лінія часу йде зліва направо - минуле, з одного боку, а майбутнє, з іншого, перебувають у полі зору людини прямо перед нею. Люди цього типу мають послідовне, лінійне уявлення про час. Вони дисципліновані, все прагнуть зробити своєчасно і вимагають такої ж точності від інших. Ця лінія часу зазвичай превалює в управлінській діяльності. Другий тип Т. Джеймс назвав "крізь час": лінія часу витягується, ніби простромлюючи людину наскрізь так, що одна її частина (переважно - минуле) виявляється за нею, вона невидима. Люди цього типу не можуть отримувати вигоду з минулого чи майбутнього, розкладеного перед ними, оскільки постійно перебувають у теперішньому моменті, так що крайні терміни, домовлені зустрічі та хронометраж не мають для них великого значення [13, с. 162 - 164].
Як бачимо, лінія часу людини є важливою складовою почуття реальності та істотно впливає на її прогностичні здатності.
Додатково до згаданих складових елементів прогнозування в освіті ми ввели емпатійні здібності (розуміння емоційного стану інших людей) та здатність до рефлексії (розуміння власних думок, настанов та думок і настанов інших людей) керівника освітнього закладу, оскільки вважаємо, що високий рівень розвитку емпатійних здібностей та рефлексії у менеджера освіти позитивно впливатиме на його здатність прогнозувати реакції підлеглих, що вкрай необхідно для менеджерів освіти, оскільки вони працюють у галузі, де невміння спрогнозувати реакцію та дії інших значно знижує ефективність їхньої роботи. Д. Майерс, до речі, стверджує, що "часто люди помиляються, не лише даючи прогноз стороннім людям чи подіям, але й коли прогнозують власну поведінку" [9, с. 64]. Такі психологічні якості дозволять директорові школи отримати апріорні знання і провести превентивні дії стосовно дій інших людей. Зокрема, психологічне обстеження директорів шкіл Миколаєва показало, що у 71 % опитаних високий рівень емпатійних здібностей, у 21 % - середній і лише у 3 % - низький. Це підтверджує взаємозв'язок емпатії та рефлексії зі здатністю директора школи до ефективного прогнозування, зокрема - прогнозування поведінки інших людей.
Отже, ми виокремили й охарактеризували основні психологічні чинники, які, на нашу думку, відіграють значну роль при виконанні менеджером освіти прогностичного компонента управління. Вважаємо за доцільне і в подальшому досліджувати цю проблематику для поглиблення знань щодо психологічних чинників, які істотно впливають на прогностичні здібності менеджерів освіти. Це дасть можливість у майбутньому, на підставі отриманих результатів, розробити для закладів післядипломної освіти комплекс теоретичних лекцій та серію тренінгових занять, спрямованих на підвищення рівня підготовки менеджерів освіти щодо виконання прогностичної функції управління.
Література:
1. Алдер Г. НЛП в действии. - С-Пб.: Питер, 2001. - 192 с.
2. Андрущенко В. П. Соціальна робота: короткий енциклопедичний словник. - Київ: ДЦССМ, 2002. - 536 с.
3. Антонюк В. И. Психологические аспекты управления. - Москва: Экономика, 1984. - 311 с.
4. Бандурка С. П., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управления. - Харьков: Фортуна-пресс, 1998. - 464 с.
5. Дилтс Р. Моделирование с помощью НЛП. - СПб.: Питер, 2001. - 288 с.
6. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 512 с.
7. Ершов А. Н. Качество жизни и местное самоуправление в условиях социальной модернизации // Социальные исследования, № 8, 2004. С. 63 - 70
8. Ломов Б. Ф., Сурков Е. Н. Антиципация в структуре деятельности. - Москва: Изд-во "Наука", 1980. - 280 с.
9. Майерс Д. Социальная психология. Интенсивный курс. - СПб.: Питер, 2000. - 512 с.
10. Миллер Д., Галантер Е., Прибрам К. Программы и структура поведения. - Москва: Центр НЛП-тренинга, 2000. - 228 с.
11. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. - Київ: МАУП, 1996. - 176 с.
12. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті. - Київ: МАУП, 2000, 286 с.
13. О'Коннор Дж., Сеймор Дж. Введение в нейролингвистическое программирование. 2-е изд. - Челябинск: "Библиотека А. Миллера", 1998. - 272 с.
14. Перверзев М. П., Шайденко Н. А., Басовский Л. Е. Менеджмент: Учебник. - Москва: ИНФРА-М, 2004. - 288 с.
15. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. - Москва: Просвещение, 1969. - 312 с.
16. Попова Е. П. Проблемы критериев организационного развития: выживание или эффективность // Социальные исследования, № 9, 2004. С. 108 - 117.
17. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент. - Київ: Академвидав, 2003. - 464 с.
18. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...