WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Спілкування і взаємодія: алогічний підхід - Реферат

Спілкування і взаємодія: алогічний підхід - Реферат

"Я" і "Ти" як подією глибинного взаємопроникнення, у якому - незбагненно! - осягається таємна сутність "Я" і "Ти".
Віднайдення себе через взаємо-одкровення відбувається в будь-який момент спілкування "Я" і "Ти" і ніколи не завершується, не вичерпується. У спілкуванні з "Ти" моє безпосереднє самобуття зустрічається зі своєю сутністю за межами власних меж і пізнає щось сутнісно подібне собі за межами самого себе. З іншого боку, виходячи за свої межі, моє "Я" відчуває і переживає як щось, а вірніше хтось, сутнісно подібний мені, зустрічається зі мною і входить, проникає в мою істоту.
Отже, зрозуміло, що філософсько-онтологічні концепції М. Бубера, М. Бахтіна і С. Франка про діалог та взаємини "Я" і "Ти" є самобутніми й оригінальними. Однак спільне в них те, що вони виходять з екзистенційно-онтологічного, інтенційно-трансцендентного, антиномічно-парадоксального розуміння природи людини та її спілкування і взаємодії з іншими людьми. Такий підхід відкриває можливість вивчення й дослідження багатьох глибинних особливостей і нетрадиційних закономірностей людського буття та міжлюдської взаємодії: позаперебувальності, двоголосся, амбівалентності, поліфонічності, холістичності, процесуальності, недиз'юнктивності, парадоксальності тощо.
Ми бачимо, що науково-теоретичний аналіз співвідношення спілкуваннята взаємодії відкриває значні потенціали й перспективи розуміння й дослідження психології спілкування, діяння та взаємодії з точки зору інтерсуб'єктно-діалогічних, антиномічно-парадоксальних, двоголосо-недиз'юнктивних концепцій та уявлень. Це переконує в тому, що подальший розвиток науково-психологічних досліджень сутності і природи діяння і взаємодії потребує не тільки розробки суб'єктно-діяльнісних і структурно-функціональних схем аналізу спілкування та взаємодії, але й створення теоретичних підходів і практичних методів дослідження спілкування і взаємодії, що виходять з інтерсуб'єктно-діалогічної парадигми, з інтерсуб'єктно-діалогічної перспективи у розумінні й дослідженні спілкування та взаємодії.
Література:
1. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. - М.: Советская Россия, 1979. - 320 с.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1979. - 424 с.
3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. : Пер. с англ. ( Общ. ред. М. С. Мацковского). - М.: Педагогика, 1988. - 400 с.
4. Берн Э. Трансактный анализ и психотерапия: Пер. с англ. - СПб.: Изд-во "Братство", 1992. - 224 с.
5. Библер В. С. От наукоучения - к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. - М.:Изд. полит. литературы, 1991. - 413 с.
6. Бубер М. Два образа веры. - М.: Республика, 1995. - 468 с.
7. Дьяконов Г. В. Психологія духовності і діалог //Діалог. Збірник наукових праць. Психологія і педагогіка. За ред. С. Д. Максименка. - Київ-Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001, Вип. 2. - с. 173 -186.
8. Дьяконов Г. В. Экзистенциально-онтологическая концепция диалога. // Психология общения: социокультурный анализ. Материалы Международной конференции ( Ростов-на-Дону, 30 октября - 1 ноября 2003 г.). / Под ред. А. А. Бодалева, П. Н. Ермакова, В. А. Лабунской. - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского госуниверситета, 2003. - с. 114 - 116.
9. Журавлев А. Л. Совместная деятельность как объект социально-психологического исследования. //Совместная деятельность: Методология, теория, практика. - М.: Наука, 1988. - с. 19 - 36.
10. Казаринова Н. В. Теория межличностного общения как междисциплинарное знание//Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение. Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2001. - с. 12 - 29.
11. Ковалев Г. А. Три парадигмы в психологии - три стратегии психологического воздействия.// Вопросы психологии, 1987, № 2. - с. 41- 49.
12. Ковалев Г. А. Психология воздействия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук. - М. : Изд-во НИИ ОПП АПН СССР, 1991. - 56 с.
13. Ковалев Г. А. О системе психологического воздействия. (К определению понятия). // Психология воздействия (проблемы теории и практики): Сб. науч. трудов / АПН СССР, НИИ общей и педагогической психологии. / Ред. Бодалев А. А. - М., 1989 - 153 с.
14. Копьев А. Ф. Психологическое консультирование: опыт диалогической интерпретации // Вопросы психологии, 1990. - № 3 - с. 17 - 25.
15. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975. - 304 с.
16. Леонтьев А. А. Общение как объект психологического исследования. //Методологические проблемы социальной психологии. - М.: Наука, 1975. - с. 106 - 123.
17. Ломов Б. Ф. Психические процессы и общение // Методологические проблемы социальной психологии. - М.: Наука, 1975. - с. 106 - 123.
18. Ломов Б. Ф. К проблеме деятельности в психологии // Психологический журнал, 1981.- Т. 2, №5. - с. 3 - 22.
19. Межличностное восприятие в группе. // Под ред. Г. М. Андреевой, А. И. Донцова. - М.: Изд-во МГУ, 1981.
20. Обозов Н. Н. Модель регуляции совместной деятельности // Социальная психология. - Л.: 1979.- с. 125 - 139.
21. Общение и оптимизация совместной деятельности / Под ред. Г. М. Андреевой, Я. Яноушека. - М.: Изд-во МГУ, 1987 - 302 с.
22. Орлов А. Б. Триалогический подход в психологическом консультировании. //Вопросы психологии, 2002, № 2, с. 3-21.
23. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. - М.: Политиздат, 1982. - 255 с.
24. Петровский В. А. К пониманию личности в психологии // Вопросы психологии, 1981, № 2. - с. 40 - 46.
25. Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности. - Ростов-на-Дону: Изд-во " Феникс", 1996.- 512 с.
26. Психологическая теория коллектива. Под ред. А. В. Петровского. - М.: Педагогика. - 240 с.
27. Совместная деятельность: Методология, теория, практика. - М.: Наука, 1988. - 230 с.
28. Уманский Л. И. Методы экспериментального исследования социально-психологических феноменов.// Методология и методы социальной психологии. Под ред. Е. В. Шороховой. - М.: Изд-во "Наука", 1977. - с. 54 - 71.
29. Флоренская Т. А. Диалог в практической психологии. - М.: Институт психологии АН СССР, 1991. - 244 с.
30. Франк С. Л. Сочинения. - М.: Правда, "Вопросы философии", 1990. - 607 с.
31. Франк С. Л. Реальность и человек. - М.: Республика, 1997. - 479 с.
32. R. Hуkner, L. Jakobs. The healing relations. Dialog-gestalt approach. - San-Diego: Gestalt journal press, 1995. - 255 p.
33. Дьяконов Г. Спілкування і взаємодія: діалогічний підхід // Соціальна психологія. - 2004. - № 3 (5). - C.82-96
34. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...