WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціокультурні особливості мовної особистості - Реферат

Соціокультурні особливості мовної особистості - Реферат

студентства в 1993 - 1998 роках. За результатами соціологічних досліджень, 17 % спілкуються з друзями в однаковій мірі російською і українською мовами, 51 % - тільки російською, 31 % - тільки українською. Однак впродовж навчання у виші відбуваються суттєві зміни в освоєнні української мови, бо тільки 9 % визначили, що вони не володіють українською мовою, а 10 % нею володіють, але часто користуються словником.
Проблеми освоєння української мови пов'язані значною мірою з мовною ситуацією, яка склалась у молодих людей за місцем їх проживання, бо лише у 35 % українська мова була там основною, а у 17 % українська і російська були однаково вживаними.
При достатньому володінні українською мовою студенти зберегли установку на російськомовність свого попереднього становища, бо більшість (58 %) із них хотіли б викладати свій предмет російською мовою, 31 % - українською, і тільки 6 % бажають суміщувати викладання тією й іншою мовами.
Ще складніша мовна ситуація склалась у Придунав'ї (м. Ізмаїл), де українці перебувають в оточенні представників інших національностей, які тут становлять більшість. Відтак серед студентів Ізмаїльського педінституту тільки 12 % спілкується у сім'ї українською мовою, тільки російською - 40 %, іншими мовами - 30 %. Виділяється окрема группа (9 %), яка спілкується в сім'ї двома та більше мовами.
Найважливіша причина браку навичок у володінні українською мовою одна - "погана підготовка або взагалі відсутність такої" (78%), а також "погане знання спеціальних термінів" (17 %) [10] .
Отже, мовні диференціації значною мірою залежать від комплексу соціально-демографічних, історичних та етнічних умов. І вони, в свою чергу, впливають на соціальні адаптаційні процеси в суспільстві, соціальну структуру, бо певні вакантні місця заповнюються також із врахуванням мови і специфіки культури.
За роки незалежності змінилося саме розуміння населенням необхідності знання української мови і якості її викладання на всіх рівнях системи освіти. За результатами емпіричних досліджень формування соціальної ідентичності в Південному і Східному регіонах України, нормою тут стає знання трьох мов. Це варіанти української, російської та іноземної мови як мови, що забезпечує зв'язок із західним світом.
Соціологічні дослідження останніх п'яти років у Східному та Південному регіонах, проведені під керівництвом Н. Побєди, показують, що в масі населення немає прибічників радикальних методів вирішення мовних проблем. У громадській думці сформувалось уявлення про м'яку модель її реалізації [12]. Водночас, за даними нашого експертного дослідження, "рівень поширеності російської культури" набув катастрофічного для існування української культури характеру, складаючи 3,56 бала з оцінками "4" і "5" в 55,9 %, що виводить українську культуру в стан виживання, бо "рівень освоєння української культури" складає 2,62 бала (майже третина експертів оцінює його як низький).
Освоєння мови складає визначальну серцевину культурного процесу. За даними всеукраїнського дослідження, проведеного 1998 року Інститутом соціології НАН України, 80 % росіян, відповідаючи на запитання "Що, на вашу думку, визначає етнічну належність людини?", назвали таким визначальним фактором мову [18, с. 130].
Тому, при всій м'якості моделі залучення населення до державної мови, установку на яку мають жителі Східного і Південного регіонів, реальні зміни носять в цілому формальний характер, бо мова надто повільно стає елементом культури повсякденного життя. Виникає суперечність між її формальним офіційним високим статусом і реальним життєвим функціонуванням. А це вимагає формування особливої мовної політики не тільки на всеукраїнському, але й на регіональному рівні.
Висновки
1. Як суспільство впливає на мову через особистість, так і мова завжди впливає на суспільство через особистість, сприяє налагодженню соціальних зв'язків.
Реально постійно відбувається процес інтеграції, адаптації особистості і мови. Тому є підстави розглядати цю взаємодію шляхом акцентуації мовного в особистості, а саму особистість розглядати як мовну особистість.
Мовна особистість - це система, яка виникає в суспільстві та розвивається, заснована на здатності виражати і закріплювати соціальні відносини і взаємодії.
2. Пропоноване для введення в науковий обіг поняття "мовна особистість" передбачає розгляд її мовної складової як системно-культурного "фермента" і механізму її особистісно-формуючого ансамблю, адже характер освоєння мовної культури впливає на особистісні та соціальні якості людини.
На процес соціально-культурної трансформації спроможніпозитивно впливати такі якості-характеристики мовної особистості: мовна відкритість і доступність; соціально-діяльнісна спрямованість; адаптивно-акумулююча характеристика; соціально-культурна пізнавальна мотивація; мисленнєва індивідуалізація світу; культурно-репрезентативна якісна визначеність; естетико-мовний профіль особистості.
3. В умовах соціокультурної трансформації суспільства необхідно приділяти особливу увагу специфіці тезаурусу і мовної практики нових соціальних груп, їх перетворенням на традиційні класи та групи з врахуванням флуктуації мовного середовища, його інтегруючих та дезінтегруючих тенденцій.
Прийнято характеризувати мовне середовище таким "набором факторів": а) спільність території; б) соціальні і мовні особливості, притаманні народу чи народам, які живуть на даній території.
У контексті соціокультурних трансформацій доцільно вживати поняття "соціокультурне поліваріантне середовище", що адекватніше соціокультурним мовним змінам, які відбуваються в українському суспільстві.
4. Адаптація мовної особистості до змін мовного середовища може бути швидше досягнута, коли: а) береться до уваги ментальність нації та національностей, які входять до складу населення країни; б) поєднуються громадські і приватні інтереси; в) враховується єдність соціальної, індивідуальної та мовної характеристики.
Література:
1. Белл Р. Социолингвистика: Цели, методы и проблемы.- М., 1980.
2. Блакар Р. М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия.- М., 1987,
3. Боринштейн Е. Р., Кавалеров А. А. Личность: ее языковые ценностные ориентации.- Одесса, 2001.
4. Гаспаров В. М. Система языковых ареалов и ее значение для типологии культуры // Ученые зап. Тарт. ун-та. Вып. 463. Тр. по знаковым системам. Вып. 10 // Семиотика культуры.
5. Головаха Є. І. Суспільство, що трансформується. Досвід соціологічного моніторінгу в Україні.- К., 1997.
6. Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества (1830 - 1835) // Избранные труды по языкознанию.- М., 1984.
7. Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация.- М., 1989.
8. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація.- Дрогобич, 1994.
9. Карпенко Ю. А. Потебня А. - зачинатель українського народознавства // Філософська і соціологічна думка.- 1995.- №1 - 2.
10. Колесников А. А., Берестецкая Е. П., Кольцун Н. М., Топчий Л. Н. Языковая ситуация в Придунайском крае Одесской области Украины: 1993 - 1994 годы.- Измаил, 1994.
11. Макеев С. А., Прибыткова И. М., Симончук Е. В. и др. Подвижность структуры. Современные процессы социальной мобильности.- К., 1999.
12. Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наук. Праць.- Х., 2002.
13. Потебня А. А. Эстетика и поэтика.- М., 1976.
14. Сепир Э. Коммуникация // Избранные труды по языкознанию и культурологии.- М., 1993.
15. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.- М., 1992.
16. Соссюр Ф. Труды по языкознанию.- М., 1977.
17. Українське суспільство 1992 - 2002 (соціологічний моніторінг) / За ред. Н. В. Паніної.- К., 2003.
18. Українське суспільство на порозі третього тисячоліття.- К., 1999.
19. Швейцер А. Д., Никольский Л. Б. Введение в социолингвистику.- М., 1989.
20. Hagege Cl. L'homme de paroles.- Paris, 1985.
21. Боринштейн Є. Соціокультурні особливості мовної особистості // Соціальна психологія. - 2004. - № 5 (7). - C.63-72
22. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...