WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціально-психологічний клімат театрального колективу - Реферат

Соціально-психологічний клімат театрального колективу - Реферат

колективу.
Модель діяльності психолога в організації сфери культури з оптимізації соціально-психологічного клімату колективу
Консультативна робота психолога з оптимізації соціально-психологічного клімату Гармонізація ділових та особистісних стосунків Психопрофілактична робота з окремими співробітниками Діяльність психолога з попередження та розв'язання конфліктів
Діагностування соціально-психологічного клімату
Модель має такі складові:
· діагностування соціально-психологічного клімату як інформаційна база для діяльності психолога з його оптимізації;
· консультативна робота з керівником і співробітниками театру щодо врахування психологічних особливостей артистів у процесі розподілу ролей, режисури вистав тощо;
· гармонізація ділових і особистісних стосунків на основі даних соціометричного дослідження тощо;
· психопрофілактична та психокорекційна робота психолога з окремими співробітниками (тренінги, психотерапевтичні бесіди тощо);
· діяльність із запобігання та розв'язання конфліктів.
Керівники такого складного колективу, як театральний, у роботі з людьми, де кожен якщо не геній, то високий талант, мають володіти глибокими знаннями з психології творчості та психології управління. Адже на функціонуванні театрального колективу неодмінно позначаються складні міжособистісні стосунки. А, попри все, тут має панувати сприятливий для розкриття здібностей кожної особистості соціально-психологічний клімат.
На жаль, необхідних знань з психології керівники театральних колективів, як правило, не мають. Вони працюють, використовуючи лише життєвий і професійний досвід та інтуїцію. І нічого дивного в цьому немає. Як ми вже зазначали, соціально-психологічні проблеми життя театру, особливості управління ним ще не знайшли наукового осмислення. Зацікавлені фахівці можуть скористатися хіба що працями К. Станіславського, присвяченими характеристиці професійно-психологічних особливостей діяльності актора.
Керівник сфери культури, який прагне до встановлення у своєму колективі здорового соціально-психологічного клімату, має виходити з того, що:
· поліпшення матеріальної бази є соціально-психологічним питанням, успішність його вирішення впливає на мікроклімат у колективі;
· дбаючи про поліпшення умов праці і побуту кожного співробітника, керівник не тільки реалізує гуманістичний підхід до нього, але й створює передумови сприятливого морально-психологічного клімату, що позитивно впливає на досягнення мети;
· невтручання в сімейне життя співробітників, але врахування його особливостей та застосування етично прийнятних засобів для його поліпшення - одна з важливих турбот керівника, адже це впливає на психічний стан людини та її ставлення до інших людей, а відтак і на психологічну атмосферу в колективі.
Висновки
Соціально-психологічний клімат колективу є продуктом всієї системи соціальних відносин у суспільстві, тенденцій сучасного науково-технічного прогресу і специфічного мікросередовища того чи іншого колективу. Глибокі соціальні і соціально-психологічні корені психологічного клімату будь-якого колективу зачаєні в багатогранній життєдіяльності суспільства - це істотна передумова розвитку духовної атмосфери. Водночас соціально-психологічний клімат не є простим наслідком соціального чи науково-технічного прогресу. Він формується за власними, ще не зовсім дослідженими законами.
Це пояснюється кількома обставинами, зокрема: соціально-психологічний клімат колективу в усіх його формах має досить складний, багаторазово опосередкований, в тому числі й структурою внутрішньоколективних відносин, характер; соціальний і науково-технічний прогрес дають досить суперечливі за своїм характером соціально-психологічні наслідки.
Останнє обумовлюється, зокрема, зростанням складності, темпу та ритму та, відповідно, і психологічної напруги праці.
У своєму дослідженні ми проаналізували ступінь розроблення проблеми психологічної теорії на практиці. В результаті дійшли таких висновків:
1. Міжособистісні стосунки в колективі сфери культури є надто важливими як для керівників, так і для співробітників. Вони визначально позначаються на формуванні мікроклімату в колективі. Провідними чинниками, які впливають на соціально-психологічний клімат в колективі театру, є особливості творчого процесу, специфічні особливості самооцінки та рівня домагань артистів, аспектна структура міжособистісної взаємодії: керівник - артист, артист - артист, артист - глядачі.
2. Нами були визначені психологічні особливості діяльності психолога та методи діагностування взаємин в колективі: бесіда, спостереження, анкетування, соціометрія, тестування. Методики спрямовувалися на виявлення того, в силу яких чинниківскладаються взаємовідносини працівників театру. Це допомогло з'ясувати психологічні особливості взаємостосунків, від чого залежить психокорекція.
3. Аналіз та узагальнення емпіричних даних включали в себе комплексне поєднання висновків, зроблених на всіх етапах підготовки та проведення діагностики соціально-психологічного клімату колективу оперного театру.
Серед змін, які відбулися останнім часом, помічається підвищення взаєморозуміння. На думку більшості опитаних, ефективність праці знижують такі фактори: несумлінність колег - 28 %; брак моральної підтримки з боку колег - 32 %.
Серед показників, що характеризують задоволеність солістів різними сторонами діяльності, респонденти називають: організацію праці - 14 %; стиль керівництва - 12 %; ставлення колег до роботи - 16 %; стосунки з колегами - 13 %; задоволеність виконаною роботою - 30 %; стосунки з керівниками - 15 %.
Найбільше невдоволення викликають: побутові умови праці; розмір заробітної платні.
Основна причина конфліктів - особливості кожного з колег, часто завищена (або, навпаки, знижена) самооцінка власних можливостей. Конфлікти виникають також через незадовільну організацію праці.
Діагностування соціально-психологічного клімату театру показало, що в цілому він має позитивні риси, а саме: співробітники задоволені змістом праці; задоволені стилем керівництва з боку директора, головного режисера, головного диригента, насиченістю репертуару, достатньою кількістю вистав.
Водночас дослідження дозволило виявити деякі проблеми соціально-психологічного характеру. Це насамперед: незадоволеність артистів характером міжособистісних взаємин (заздрість, взаємонерозуміння, прояви негуманного ставлення деяких співробітників до колег); певна незадоволеність умовами праці (недостатня кількість приміщень для гримування, незадовільний гігієнічний стан сцени в антрактах, низький рівень заробітної платні у порівняні з естрадними співаками тощо).
Ці недоліки обумовили відповідну спрямованість діяльності психолога з оптимізації соціально-психологічного клімату театру.
Оптимізація роботи театру потребує вдосконалення керівництва у всіх ланках у напрямі його гуманізації та демократизації. Одним з істотних важелів підвищення професійної культури управління театром є забезпечення високого рівня психологічної компетентності керівництва колективу. Керівник театру повинен уміло використовувати психологічні резерви, закладені в його особистості, та свої посадово-управлінські функції.
Література:
1. Ананьев Б. Г. Задачи психологии искусства. - Ленинград, 1982.
2. Вильсон Г. Психология артистической деятельности. Таланты и поклонники. - Москва, 2001.
3. Гройсман А. Л. Основы психологии художественного творчества. - Москва, 2003.
4. Клименко Ю. Г. Театр как практическая психология. Альманах. - Москва, 1994.
5. Коломинский Н. Л. Этика служебных отношений руководителя с подчиненными. Метод. разработка диспута. - Киев, 1986
6. Коломінський Н. Л. Проблеми оптимізації соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі. - Київ, 1999.
7. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті. Соціально-психологічний аспект. - Київ, 2000.
8. Орбан-Лембрик Л. Э. Социальная психология. Киев, 2003.
9. Психология художественного творчества. Хрестоматия. / Сост. Сельченок К. В. - Минск, 2003.
10. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...