WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціально-психологічні фактори формування cамооцінки майбутніх керівників підрозділів МВС - Реферат

Соціально-психологічні фактори формування cамооцінки майбутніх керівників підрозділів МВС - Реферат

дає курсантам можливості віддати перевагу товариству тих, хто підтримує їхній "Я-образ". Тим більше, що курсанти першого року навчання живуть у казармах. Це може несприятливо вплинути на можливість гармонійного, творчого розвитку особистості.
Аналіз тестування цінніснихорієнтацій груп курсантів і студентських груп дав такі результати:
· спрямованість цінностей курсантів першого і другого курсів змінюється з орієнтації на спілкування і на себе до орієнтації на справу і професійну діяльність. Змінюється спрямованість цінностей групи вбік професійної діяльності (до категорії цінностей з високою значимістю увійшли "цікава робота", "активне життя", "чесність"). Але турбує низька значимість в ієрархії цінностей таких якостей, як "терпимість до поглядів і думок інших", "чуйність" і "альтруїзм";
· у студентських "чоловічих" групах до складу цінностей, що мають важливе значення, входять, поряд із "здоров'ям" (однаково важливо для всіх груп без винятку) та "наявністю хороших і вірних друзів", ще й "матеріально забезпечене життя", "життєва мудрість" та "активне, діяльне життя". Низьку значимість мають цінності, зорієнтовані на щастя інших, творчість, розвиток, пізнання. Цінності "чесність", "терпимість до поглядів інших" мають середній рівень значимості;
· у студентських "змішаних" групах високу значимість, поряд із "здоров'ям" та "наявністю хороших і вірних друзів", мають такі ціннісні орієнтації, як "любов", "щасливе сімейне життя" і "впевненість у собі". Отже, можна відзначити вплив присутності у складі груп дівчат на спрямованість групи взагалі на життєві та сімейні цінності, а не на професійну діяльність, як у випадку із групами курсантів.
Підбиваючи підсумки, можна зробити висновок, що проблему самооцінки, самоставлення і спрямованості людини слід розглядати в контексті дослідження особистості в цілому. Предметом такого дослідження має бути вивчення психологічної структури особистості. Окремі її складові в узагальненій формі характеризують та оцінюють цілісний її досвід.
Цінність взагалі та ціннісні орієнтації зокрема характеризують сферу дійсності, що є найважливішою для суб'єкта: через неї він визначає уявлення про своє "Я". Тобто, цінності та ціннісні орієнтації, як складові самоставлення і самооцінки, характеризують, з одного боку, сферу дійсності, яка є найважливішою для суб'єкта, а з іншого - особливості уявлення особистості про себе, що є складовою образу "Я".
На формування самооцінки, самоставлення, спрямованості впливають різні соціально-психологічні фактори. З метою запобігання створення умов для деструктивного розвитку особистості курсантів та формування високої адекватної самооцінки, розвитку у них точності міжособистісного сприймання вважаємо за доцільне розробити та запровадити психолого-виховні заходи з урахуванням специфіки навчального закладу. Адекватність самооцінки курсантів має зростати внаслідок подальшого розвитку критичності і самокритичності, уміння аналізувати вчинки, правильно оцінювати результати навчальної діяльності та критичного оцінювального ставлення до своєї позиції в системі міжособистісних стосунків у колективі.
Література:
1. Андронов В. П. Психологические основы формирования профессионального мышления. - Саранск: Изд-во Мордовского ГУ, 1991. - 82 с.
2. Безносов С. П. Особенности деятельности сотрудников органов внутренних дел // Психологическое обеспечение трудовой деятельности. / Под ред. А. А. Крылова, Л., 1987. С. 69 - 74.
3. Вайсман Р. С. Феномен "социальной апперцепции" в групповой деятельности // Cб.: Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга. - М., 1979.
4. Васильев В. Л. Юридическая психология. - М.: Юридическая литература, 1991, Гл. III, с. 104 - 109.
5. Джемс У. Психологія. - М., 1991. - 412 с.
6. Захарова А. В. Структурно-динамическая модель самооценки // Вопросы психологии, №1, 1989. С. 5 - 14.
7. Зотова О. И., Бобнева М. И. Ценностные ориентации и механизм социальной регуляции поведения // Методологические проблемы социальной психологии. - М.: Наука, 1975. - С. 241 - 255.
8. Іванова О. В. Про дослідження соціально-психологічної адаптації курсантів у ВЗО МВС України // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. - К.: РВВ КІВС, 1999. - № 4. - С. 154 - 158.
9. Коломинский Н. Л. Развитие личности учащихся вспомогательной школы. - К.: Радянська школа., 1978. - 87 с.
10. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах. - Минск, 1976. - 350 с.
11. Кондратьев М. Ю. Особенности межличностных отношений в профессионально специализированных интернатах // Вопросы психологии, 1995, №6. С. 33 - 42.
12. Липкина А. И. Психология самооценки школьника: Автореферат дисс. …докт. пс. наук. - М., 1968. - 35 с.
13. Майерс Д. Социальная психология. Питер, Ст.-Петербург, 1997. - 682 с.
14. Мясищев В. Н. Понятие личности в аспектах нормы и патологии / Психология личности. Т. 2. Самара, 1999. - С. 224 - 225.
15. Налчаджян А. А. Психологические защитные механизмы. / Самосознание и защитные механизмы личности. Самара, 2000. - С. 395 - 481.
16. Неймарк М. С. Направленность личности и аффект неадекватности у подростков / Изучение мотивации поведения детей и подростков. М., 1972. - С. 87.
17. Обозов Н. Н. Межличностные отношения. Л., 1979. - 151 с.
18. Попова Г. В. Професійна комунікативна компетенція працівників ОВС.: Автореф. дис. … канд. пс. наук. - Харків, 1997. - 20 с.
19. Сарджвеладзе Н. И. Самоотношение личности / Психология самосознания. Хрестоматия. - Самара: "БАХРАХ", 2000. - С. 194 - 196.
20. Столин В. В. Самосознание личности. - М., 1983. - 285 с.
21. Федоренко А. Б. Особенности межличностных отношений в учебных группах военизированного ВУЗа МВД // Теоретико-методичні проблеми удосконалення психологічної підготовки менеджерів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - К., 1999. С. 149 - 151.
22. Федоренко О. Б. Особливості міжособистісного сприймання в учбових групах воєнізованого ВУЗу / Вісник Харківського державного університету. №483. Серія психологія, 2000. - С. 162 - 166.
23. Федоренко О. Б. Особливості самооцінок курсантів воєнізованого вищого учбового закладу / Метода. Збірник наукових праць. Вип. "Наука", - К., 1999. - С. 52 - 59.
24. Федоренко А. Б. Ценностные ориентации студентов Университета МВД и Национальной юридической академии // Персонал, №1, 1998. - С. 67 - 70.
25. Ценность как центральный компонент личности. В. И. Непомнящая, М. Е. Каневская, О. Н. Пахомова, В. В. Барцалкина, С. Н. Рубцова, Э. Н. Музе. НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР, Москва. // Вопросы психологии, №1, 1980. - С. 22 - 30.
26. Sekord P. F. and Backman C. W. Social Psychology. New York, 1974.
27. Wylie R. The self-concept. Lincoln, 1974. Vol. 1.
28. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...