WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціалізація дитини за межами сім'ї. - Реферат

Соціалізація дитини за межами сім'ї. - Реферат

активний
дiалог ведеться навколо проблем оцiнки минулого, теперiшнього, вибору
майбутнього. Складнiсть i серйознiсть проблеми, що обговорюється з
усiєю гостротою, виявляє потребу полiпшеня якостi спiлкування,
виховання, культури дiалогу.
Сучасна соцiологiя дослiджує фактори, якi сприяють i суперечать
дiалогу мiж пiдлiтками i дорослими в областi соцiальних орiєнтирiв
неповнолiтнiх.
На вiдмiну вiд дорослих пiдлiтки живуть у подвiйному свiтi.
Насамперед - у власному свiтi (школа, дозвiлля, спорт, дружнi
спiлкування) особливої субкультури.
Але це не заважає їм рватися в свiт дорослих, що формує життєвi
перспективи, iдеали, цiлi та засоби їх досягнення. Цей свiт вабить
багатьма принадами. Однак увiйти пiдлiтку до дорослого свiту не
легко, так само як дорослим збагнути свiт пiдлiткiв. Адже вони давно
пройшли свiй перехiдний вiк, до того ж - за iнших обставин. Так
об'єктивно виникає певна розбiжнiсть мiж поколiннями.
У свiтi пiдлiткiв є все те, що є у свiтi дорослих: бiднiсть i
багатство, жорстокiсть i доброта, добро i зло, справедливiсть i не
справедливiсть. Його рiзноманiтнiсть примушує неповнолiтнiх по
рiзному поводитися в ньому. Тому активнiсть одних - старанне
навчання, праця, спорт, музика i лiтература. Активнiсть iнших -
коробки спалених цигарок, фанатичне галасування на стадiонах, бiйки,
пиятство, наркотики. Активнiсть третiх - розбiй, крадiжки,
гвалтавання. Дзеркально вiдбивається свiт дорослих у поведiнцi дiтей,
модифiкуючись лише у часi.
Одна з таких модифiкацiй - криза вiри i сприяння демократiї як
вседозволеностi. Демократiя Украiни молода, механiзми її дiї ще
невiдпрацьованi, вони лише формуються. Вiдсутнi також i належний
рiвень загальної культури, i терпимiсть до супротивних позицiй,
думок, поглядiв, не має досвiду жити без конфонтацiї з їх носiями.
Вiдсутнiсть стабiльного порядку провокує вседозволенiсть. Хвиля
пiдлiткової агресивностi прокотилася мiстами країни i вилилася у так
званий "казанський феномен", коли неповнолiтнi зав'язували масовi
вуличнi бiйки мiсяцями тримали мiстот в напрузi.
Демократiя справила i позитивний вплив на неповнолiтнiх. Вона
активiзувала їх, виявила риси, факти, якi ранiше були приглушеними.
Наприклад, прагнення до незалежностi, природнiсть поведiнки,
неприйняття формалiзму, казенщини у ставленi до людей, повалення
сумнiвних авторитетiв, спроби вiдкритої критики батькiв i вчителiв,
взагалi дорослих.
Криза вiри - наслiдок переоцiнки цiнностей, що проходить у
суспiльствi. ¤ї витоки - у розвiнчанi iдеалiв, за якими виховувалися
попереднi поколiння.
Комунiстичний iдеал, який мiг бути лише безмежно вiддаленою
перспективою, тлумачився як реальна мета, якої мала досягти якась
мiфiчна " нова людина". Тому завдання формування такої людини -
"борця за свiтле майбутнє" ставилося перед усiєю системою суспiльного
виховання.
Але виявилося, що мiж таким "iдеалом" i реальнiстю велика
дистанцiя. Нинi, за умов полiтичного плюралiзму, ситуацiя
моноiдеологiї змiнюється у нас ситуацаєю полiiдеологiї, що i
приводить до утворення нових iдеалiв.
Рiзноголосся iдеологiї виявляє себе, зокрема, у пiдходах оцiнки
нашого минулого. Однi вдаються до "перемивання кiсток", iншi бачать у
ньому лише злочини i трагедiї, третi пересмикують факти, четвертi
прагнуть повнiстю перефарбувати iсторiю.
Така ж неоднозначнiсть й у соцiально - полiтичних орiєнтацiях на
майбутнє. Ось, наприклад, результати опитування 958 старшокласникiв i
учнiв СПТУ чотирьох мiст України (Києва, Луганська, Миколаєва, Iвано
- Франкiвська), здiйсненого науково - дослiдним центром проблем
молодi ЦК МДС за проектом "Ми i свiт полiтики" у груднi 1998 року.
Вивчалося, зокрема ставлення респондентiв до суспiльних iдей.
Виявилося, що симпатiї двох третин опитаних (прив'язанi), причому
приблизно рiвною мiрою, до iдеалiв гуманного, демократичного
соцiалiзму i демократичного капiталiзму. Iншi ж iдеали не мають
достатньої притягальної сили, на них орiєнтується лише 2 - 7% опитаних.
Слiдуючим соцiальним орiєнтиром молодi є субкультура, яка привертає
до себе значну увагу преси, радiо, телебачення.
Молодi (особливо пiдлiткового та юнацького вiку) притаманна своя
культура. Отже, йдеться про часткове явище, носiєм якого є пiдлiтковi
та юнацькiоб'єднання, групи з рiзною соцiальною спрямованiстю,
набором спiльних цiнностей, стилем дозвiлля тощо. Через субкультуру
може виявлятися активнiсть чи пасивнiсть, соцiальна iнiцiативнiсть чи
байдужiсть, протест чи схвалення пiдлiткiв.
Де в кого субкультура молодi викликає непорозумiння, а також
звинувачення у наслiдуваннi Закону.
А соцiологiчнi дослiдження показують, що молодiжна субкультура
закономiрно виникає за певних умов. Нинi це явище так чи iнакше
притаманне всiм iндусрiально розвинутим країнам. Отже, йдеться про
механiчне наслiдування нашими неповнолiтнiми закордонних зразкiв, а
про закономiрнiсть.
Звичайно, молодiжна субкультура складне явище. Вона є продуктом
змiн, у рiзних сферах суспiльства, у взаєминах мiж поколiннями.
Дослiдження показують, що глибина цiнносної свiдомостi пiдлiткiв
формуються пiд переживаючим впливом соцiального макросередовищем.
Економiка, мораль, iдеологiя, полiтка - це макросвiт, який, i
визначає структуру свiдомостi. Зокрема, хiба не економiка, яка не
здатна пiдняти народне господарство, вина в тому, що на вершинi
цiннiсної пiрамiди у свiдомостi неповнолiтнiх стоїть не духовнi, а
моральнi потреби.
Що ж до задоволення духовних потреб, то воно пов'язане з вiльним
часом. Оскiльки вони в основному вчаться, то вiльного часу у робочий
день у них не багато - 3 - 3,5 години. Його значно бiльше у вихiднi
та святковi днi. Як вiн витрачається? Не менш нiж 70% його у
старшокласникiв "з'їдає" телевiзор, 30% - прослуховування записiв,
читання художньої лiтератури, вiдвiдування занять у спортивних
секцiях, шкiльних факультетiв. Що правда, є певнi вiдмiнностi. Так,
дiвчата бiльше читають i сидять бiля телевiзора, частiше здiйснюють
прогулянки, ходять у кафе та бiльше спiлкуються з друзями. Хлопцi
частiше вiдвiдують гуртки, спортивнi секцiї, факультативи, бiльше
захоплюються музикою.
Отже, яким є свiт сучасного пiдлiтка? Складним, суперечливим i
нестiйким. Неповнолiтнiй хоче дiяти, прагне до самостiйностi, шукає
можливiсть самоутвердитись. Однак справжнього дiла йому не вистачає.
Разом з тим вiн живе у свiтi майбутнє якого для нього не виразне - i
з погляду iдеалiв, i з погляду реалiй. Нарештi, багато що у своєму
свiтi вiн хотiв би змiнити, до того ж власноручно.
Юних громадян суспiльства виховують: сiм'я, школа, комiсiї у
справах неповнолiтнiх, вiдео i телебачення, багатоманiтнi засоби
масової iнформацiї, релiгiя i церква. А результати такi ж не
однозначнi як i впливи. В областi шкiльної освiти i виховання
прийнята i дiє комплексна державна програма "Освiта", яка ставить за
мету виховання всебiчно розвинутої особистостi, а також вказує важелi
i методи виховання розвинутої особистостi. Таким чином, всi дiї, якi
спрямованi на допомогу у соцiальномi становленi пiдлiткiв i молодi
повиннi мати пiд собою не тiльки особисту, а й серйозну державну
основу.
Л I Т Е Р А Т У Р А:
1. Людина i суспiльство : Експериментальний пiдручник для 11 класу.
- т.I.- К.:Компас, 1992 р. - ст.227.
2. Петровський А.В." Бути особистiстю."- М. : Педагогiка. 1990р. -
112ст.
3. " Дiалоги про виховання" (Книга для батькiв) пiдг.О.Г.Свердлова. -
Книга "Радянська школа", 1985р. - 304 ст.
4. Кириленко Т.С. "Виховання почуттiв" - К.; Полiтвидавництво
України, 1989р. ст. 31.
5. Сухомлинський В.А. "Вибранi педагогiчнi твори" в 3-х т.,т.I (пiдг.
О.С.Богданова). - М. Педагогiка, 1981р. ст. 245.
6. Ярмаченко Н.Д. "Педагогiчна дiяльнiсть та творчiсть А.С.Макаренка.
Книга для вчителя. - К.: Радянська школа 1989р.

 
 

Цікаве

Загрузка...