WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціально-діалогічне дослідження моральних почуттів молоді - Реферат

Соціально-діалогічне дослідження моральних почуттів молоді - Реферат

зростання і єднання людини з світом і людьми.
Вивчення совісті посідає центральне місце в нашому дослідженні психології моральних почуттів, оскільки воно найглибше і найповніше втілює в собі духовно-діалогічний, недиз'юнктивно-процесуальний зміст етико-моральних почуттів. Емпіричні дані, що розкривають зміст "мозаїки" совісті, красномовно свідчать, що домінуючу роль в поліфонічно-феноменологічній структурі почуття совісті відіграють духовно-екзистенційні почуття й цінності: людяність, справедливість, чесність, гідність, одухотворення, доброта, милосердя, вихованість, душевність, вірність тощо. Показники інтерсуб'єктно-діалогічного блоку структури "мозаїки" совісті майже удвічі перевищують дані за суб'єктним блоком і в три - шість разів перевищують показники об'єктного блоку структури совісті. Якщо в структурі почуття сорому диференційно-афективний "квазібазис" посідав другорядне місце й другорядне-третьорядне місце в структурі провини, то в спектрі духовно-етичної поліфонії совісті він пересувається на четверте - п'яте місце, тобто перетворюється на "фоновий" чинник феноменології совісті.
Відтак результати емпіричного, діалого-феноменологічного дослідження підтверджують головну гіпотезу дослідження "мозаїчної" поліфонії совісті і доводять, що відчуття совісті є за своєю природою духовно-екзистенційним та інтерсуб'єктно-діалогічним виявом вищих етико-моральних почуттів, переживань і ціннісних відносин людини.
Узагальнюючи основні дані нашого дослідження, ще раз підкреслимо, що для більшості випробовуваних (150 студентів кіровоградських вузів) домінуючою цінністю й імперативом морально-етичної сфери є почуття совісті. З погляду крос-культурної психології, цей фундаментальний факт дозволяє розглядати й розуміти вітчизняну психокультуру і соціоморальну ментальність не як східну "культуру сорому" і не як західну "культуру провини", а як традиційну і сучасну вітчизняну "культуру совісті", яка лишається маловивченою в світовій психології.
Для вивчення історико-культурного змісту соціоморальних відчуттів випробовуваним було запропоновано запитання: "Які почуття стали більше виявлятися у наш час порівняно з тим, як це було 10 - 15 років тому?" До переліку варіантів відповіді ми ввели 42 найменування почуттів: 21 позитивне, 11 негативних і 10 амбівалентних. В результаті експерименту виявилося, що нашівипробовувані здебільш обирали негативні й амбівалентні почуття та характеристики (даються середні показники): беззаконня - 57, байдужість - 56, агресія - 48, егоїзм - 42, заздрість - 38, брехня та обман - 35, злість - 34, "балдеж" - 34, діловитість - 34, тривожність - 33, ризик - 27, пасивність - 25, залежність - 23, депресія - 20, розгубленість - 16.
Як бачимо, серед перших 15 характеристик соціоморальних почуттів сучасного життя зовсім немає гуманістичних цінностей (духовність, щирість, культура, совість, добро тощо), а домінують радикально негативні або "важкі" амбівалентні почуття. Слід додати, що хоча в переліку почуттів і якостей кількість позитивних моральних відчуттів та гуманістичних цінностей удвічі перевищувала кількість негативних та асоціальних характеристик, переважний вибір було зроблено на користь останніх. Це свідчить, що такий вибір далеко не випадковий, а глибоко усвідомлений; він красномовно відображає справжнє бачення й розуміння нашими респондентами сучасної соціоморальної дійсності.
Респонденти оцінюють соціоморальну атмосферу нашого часу як однозначно негативну порівняно з тією, яка панувала в суспільстві 10 - 15 років тому. Цей важкий стан етико-моральної свідомості молоді свідчить про "граничну" кризу (на межі "беспредела") сучасної соціоморальної дійсності, про хворобливе неприйняття агресивно-егоїстичної психокультури, що поширюється, і яка суперечить традиційній моральній культурі нашого народу.
Сприйняття респондентами - молоддю, студентами - сучасних соціоморальних процесів свідчить, що вони дуже чутливі до того, як руйнуються національно-культурні традиції народу, незворотно деформується етико-генетичний лад вітчизняної моральної культури. Звичайно, ці емпіричні дані носять попередній, сигналізуючий характер. Але цілком зрозуміло, що глибоке дослідження сучасної психології моральних почуттів повинне стати однією з актуальних проблем психології і соціально-гуманітарної науки.
Література:
1. Бахтин М. М. Поэтика творчества Достоевского. - М.: Советская Россия, 1979. - 320 с.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1979. - 424 с.
3. Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность. - М.: Знание, 1990.- 64 с.
4. Бубер М. Два образа веры. Под ред. П. С. Гуревича и др. - М.: Республика, 1995. - С. 93 - 124.
5. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. - М.: Изд-во АПН СССР. - 1960.
6. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти т. - М.: Педагогика, 1983. - 368 с.
7. Дьяконов Г. В. О диалогическом исследоваиии конфликта // Бюллетень клуба конфликтологов. Вып.1. - Красноярск, 1991. - С. 42 - 55.
8. Дьяконов Г. В. Психология педагогического общения. - Кировоград: Изд-во КГПИ, 1992. - 213 с.
9. Зеньковский В. В. История русской философии. - В 2-х томах. - Ленинград.: Эго, 1991.
10. Изард К. Эмоции человека. - М.: Изд-во МГУ, 1980. - 440 с.
11. Изард К. Эмоции человека. - СПб.: Питер, 2000. - 464 с.
12. Ковалев Г. А. Три парадигмы в психологии - три стратегии психологического воздействия // Вопросы психологии, 1987, № 3, с. 41 - 49.
13. Ковалев Г. А. Психология воздействия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук. - М. : Изд- во НИИ ОПП АПН СССР, 1991. - 56 с.
14. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1976. - 416 с.
15. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека. Введение в психологию субъективности. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 384 с.
16. Флоренская Т. А. Проблема психологии катарсиса как преобразования личности // Психологические механизмы регуляции социального поведения. Отв. ред. М. И. Бобнева, Е. В. Шорохова. - М.: Наука, 1979. - С. 151 - 175.
17. Флоренская Т. А. Диалог в практической психологии. - М. : Институт психологии АН СССР, 1991. - 244 с.
18. Дьяконов Г. Соціально-діалогічне дослідження моральних почуттів молоді // Соціальна психологія. - 2005. - № 1 (9). - C.50-61
19. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...