WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціальна перцепція в управлінні середньою загальноосвітньою школою - Реферат

Соціальна перцепція в управлінні середньою загальноосвітньою школою - Реферат

підлеглого в залежності від особливостей його сприймання. При цьому, розуміння керівником цінності підлеглого як неповторної особистості, індивідуальності, і, відповідно, прийняття керівником підлеглого під час особистісно значимого об'єктно-суб'єктного сприймання, як правило, призводить до поглиблення особистісного взаєморозуміння та оптимізації взаємодії з ним.
Зазначимо, що керівник середньої загальноосвітньої школи посідає в ієрархічній системі управління освітою маргінальне (проміжне, двоїсте) становище, що пов'язується з різними експектаціями вищих керівників і підлеглих. Маргінальний статус керівника обумовлює розвиток уміння поєднувати в собі якості управлінця - представника адміністрації у педагогічному колективі і в якості члена колективу, здатного репрезентувати інтереси школи на рівні вищого керівництва, і, відповідно, уміння зорієнтуватися в ситуації. Тобто, соціальна перцепція виконує також орієнтувальну функцію ворганізації управлінської взаємодії керівника закладу освіти.
Як зазначає О. Бодальов, взагалі сприймання для людини набуває статусу орієнтувальної основи поведінки. Соціальне сприймання опосередковує діяльність і спілкування особистості в соціальному оточенні. Людина набуває соціального досвіду, на основі її знань формується ставлення та ціннісні орієнтири [5].
При цьому, цінності, що фіксують ставлення до інших людей, модифікують сприймання останніх, змінюють його. Отже, соціальна перцепція виконує модифікаційну функцію.
Соціальна перцепція є також носієм перцептивно-діагностичної функції: вибір тієї чи іншої лінії поведінки керівником у кожній ситуації управлінської взаємодії має на меті сприймання - оцінку її елементів, тобто, підлеглих і самого себе, а також ситуаційного контексту в цілому. Ця правильна діагностика ситуації, як оцінка стану її основних елементів, є найсуттєвішим результатом соціальної перцепції з точки зору її внеску в розвиток спілкування і управлінської взаємодії в цілому [17].
Всю інформацію, яку використовує керівник у процесі взаємодії з підлеглим, можна поділити на певні групи в залежності від її змісту, способів зберігання і мети використання. Це, перш за все, інформація про зовнішні і внутрішні стійкі особливості підлеглого, які нагромаджуються і зберігаються довго. Ця інформація використовується під час загальної оцінки актуальних і потенціальних можливостей цієї людини і впливає на вироблення загального підходу до неї. Потім керівник може одержувати більш обмежену і конкретну інформацію, яка демонструє йому готовність підлеглого до певної діяльності і свідчить про характерні для його поведінки умови цієї діяльності. Є ще поточна оперативна інформація про поведінку, стан і можливості підлеглого, яка постійно надходить під час взаємодії в певний момент в конкретних умовах під час виконання певного завдання. Ця інформація використовується відразу. Обсяг і значення кожної з них, залежно від характеру і терміну спільної діяльності, можуть зменшуватися або збільшуватися. Звідси випливає, що соціальна перцепція виконує інформативно-гностичну і порівняльно-оціночну функції.
На основі того, як керівник відображає та інтерпретує зовнішність і поведінку, оцінює можливості підлеглих, він будує свою взаємодію з ними, регулює ці стосунки, а також результати, до яких вони приходять у спільній діяльності. Це означає, що соціальна перцепція виконує регулятивну функцію.
Отже, соціальна перцепція, як процес пізнання і оцінки керівником підлеглого в процесі їх спільної діяльності, є носієм низки важливих функцій, особливості реалізації яких в управлінській взаємодії керівника з підлеглими суттєво позначаються на її ефективності.
Значущість соціальної перцепції в управлінській діяльності керівника загальноосвітньої школи актуалізує необхідність розвитку соціально-перцептивних характеристик керівника.
Література:
1. Агеев В. С. Межгруповое взаимодействие: Социальные психологические проблемы. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 240 с.
2. Андреева Г. М. К построению теоретической схемы исследования социальной перцепции // Вопросы психологии. - 1977. - № 2. - С - 3 - 14.
3. Андреева Г. М. Психология социального познания: Учеб. пособие для студентов психол. и пед. спец. вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 288 с.
4. Андреева Г. М. Яноушек Я. Общение и оптимизация совместной деятельности - М.: Изд. Моск. ун-та, 1987. - 302 с.
5. Бодалёв А. А. Восприятие и понимание человека человеком - М.: Педагогика, 1983. - 271 с
6. Выготский Л. С. Проблемы развития психики // Соб. соч. в 6 томах. - М.: Педагогика, 1983. - 368 с.
7. Данилин К. Е. Восприятие межличностных предпочтений в группе: Автореферат дис…канд. психол. наук. - М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1984. - 21 с.
8. Донцов А. Ч. Симпозиум по проблемам межличностного восприятия в группе // Вопросы психологии, 1981. - №2. С. - 182 - 184.
9. Карамушка Л. М. Психологічні основи управління в системі середньої освіти.: Навч. посібник. - К.: Інститут змісту і методів навчання, 1997. - 180 с.
10. Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1996. - 175 с.
11. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. Підручник. - К.: Вид-во Київського у-ту ім. Т. Шевченка, 1995. - 304 с.
12. Леонтьев А. Н. Психология образа. // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология, М., 1979. - С. 24 - 27.
13. Найсер У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии. Пер. с англ. В. Лучкова. Вступ. статья и общ. ред. Б. Величковского. - М.: Прогресс, 1981. - 230 с.
14. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Логика и психология. - М.: Международная педагогическая академия, 1994. - 680 с.
15. Психологический словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского, 2-е изд. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.
16. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973. - С. 336 - 385.
17. Treenwald A. T. and Mahrain R. B. Implicit Social Cognition: attitudes, selfesteem and stereotypes // Psychological Review, 1995. - Vol. 102. №1. Р. 4 - 27.
18. Kelly H. H. Attribution in social interaction // Attribution: perceiving the causes of behavior. - New York: Morristown, General Learning Press, 1971. -Р. 1 - 26.
19. Levy J. H. Context effects in social perception // journal of Abnormal and Social psychology, 1960. - Vol. 61, №2.
20. Tagiuri H. Person Reception // (Dindgey I., Aronson E. The Handbook of Social Psychology. Reading I Mass) Vol. III. - Addison. - Wesley, 1969. - Р. 395 - 449.
21. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...