WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Рефлексивність як детермінанта суб’єктності тренера-викладача - Реферат

Рефлексивність як детермінанта суб’єктності тренера-викладача - Реферат

і прийняття іншого 0,701
Саморозвиток 0,901
Частка сумарної дисперсії 33,9 26,5 22,5
Позитивний полюс першого фактора відображає ставлення тренера-викладача до учня як до унікального суб'єкта спортивно-педагогічного процесу. На протилежному полюсі представлено, на наш погляд, певну невдоволеність собою та своїми можливостями й досягненнями. До другого фактора (26,5 % загальної дисперсії) увійшли показники рефлексивність (-0,951) та саморозвиток (0,901). До третього (22,5 % загальної дисперсії) - активність (0,780) і самосвідомість (0,933).
Із результатів, поданих у таблиці 6, видно, що лише два фактори - "активність" та "рефлексивність" - в сукупності пояснюють 74,1 % загальної дисперсії. До першого фактора (39,1 % загальної дисперсії) увійшли компоненти: активність (0,928), самосвідомість (0,839), свобода вибору та відповідальність за нього (0,742), усвідомлення власної унікальності (0,741), презентуючи глибинну основу самовідчуття тренера-викладача на етапі майстерності як особистості, самодостатньої і відповідальної за власний вектор розвитку.
Таблиця 6
Факторне відображення структури суб'єктності тренера-викладача
на етапі вторинної професіоналізації та майстерності
Показники суб'єктності Фактори після обертання
1"Активність" 2"Рефлексивність"
Рефлексивність 0,829
Активність 0,928
Самосвідомість 0,839
Свобода вибору й відповідальність за нього 0,742
Усвідомлення власної унікальності 0,741
Розуміння і прийняття іншого -0,940
Саморозвиток 0,804
Частка сумарної дисперсії 39,1 35,0
До другого фактора - "рефлексивність" (35,0 % загальної дисперсії) - увійшли показники: рефлексивність (0,829), саморозвиток (0,804), розуміння і прийняття іншого (-0,940). Самодетермінація діяльності тренера-викладача, фіксація її результативності й співвіднесення результатів з бажаннями та намірами є, по суті, найбільшзначущими для становлення його як професіонала.
Попри встановлену різницю за мірою виразності базових утворень суб'єктності, якісно-кількісний аналіз динаміки останніх, у залежності від перебування досліджуваних на певному етапі професіоналізації, виявив водночас і спільну для всіх вибірок тенденцію до послідовного зростання значущості показників активності й рефлексії у процесі професійного становлення. Результати дозволяють твердити, що фактори рефлексивності й активності є детермінантами суб'єктності і презентують її інваріативну частину. Фактори самосвідомість, свобода вибору й відповідальність за нього, розуміння і прийняття іншого є варіативними компонентами суб'єктності спортивного педагога та відображають його індивідуальну своєрідність.
Узагальнення результатів дослідження дозволило зробити низку висновків:
· рефлексія - свідомий і довільний процес осмислення та переосмислення суб'єктом сутнісних власних ознак, можливостей і досягнень, а також своїх відносин із соціальним світом, що виявляються в процесі його спілкування з іншими людьми й активного засвоєння ним норм і засобів різних діяльностей;
· динаміка рефлексивності тренера-викладача в період професіоналізації має хвилеподібний характер з тенденцією до зростання;
· факторна структура суб'єктності тренерів-викладачів цілком залежить від етапу професіоналізації. На етапах професійної підготовки, професійної адаптації та первинної професіоналізації суб'єктність спортивного педагога має трьохфакторну структуру, а на етапі майстерності - двохфакторну;
· фактори рефлексивності й активності є детермінантами суб'єктності й презентують її інваріативну частину. Фактори самосвідомість, свобода вибору й відповідальність за нього, розуміння і прийняття іншого є варіативними компонентами суб'єктності спортивного педагога та відображають його індивідуальну своєрідність.
Проведене дослідження, зрозуміло, не вичерпує усіх аспектів проблеми. Перспективи подальшої праці пов'язані з уточненням чинників, що уповільнюють розвиток суб'єктності спортивного педагога.
Література:
1. Варбан М. Ю. Рефлексия профессионального становления в студенческие годы: Дис. канд. псих. наук: 19.00.01 / Киевский гос. лингвистический ун-т. - К., 1998. - 181 с.
2. Карандашев В. Н. Психология: Введение в профессию. - М.: Смысл, 2000. - С. 274.
3. Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики // Психологический журнал. - 2003. - Том 24. - №5. - С. 45 - 57.
4. Комар Т. В. Особистісна рефлексія як чинник соціального становлення підлітків: Автореф. канд. псих. наук: 19.00.07. - К.: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2003. - 18 с.
5. Котик І. О. Механізми рефлексії у процесі розвитку суб'єктності людини: Автореф. канд. псих. наук: 19.00.01. - К.: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2004. - 20 с.
6. Ложкин Г. В., Зубанова Н. Ю. Власть тренера и зависимость спортсмена // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні. - Рівне: Ліста, 1999. - С. 200 - 206.
7. Максименко С. Д. Основи генетичної психології: Навч. посібник. - К.: НПЦ Перспектива, 1998. - 220 с.
8. Пилипенко Л. Соціальна рефлексія як складова життєвого самовизначення сучасної молоді // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / За ред. Максименка С. Д., Циби В. Т., Шайгородського Ю. Ж. та ін. - К.: Український центр політичного менеджменту, 2003. - С. 258 - 269.
9. Разина Т. В. Рефлексия в педагогическом мышлении / Психология профессионального педагогического мышления / Под. ред. М. М. Кашапова. - М.: "Институт психологии РАН", 2003. - С. 233 - 282.
10. Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології ХХ століття: Навч. посібник / Вст. ст. В. О. Татенка, Т. М. Титаренко. Вид. 2-ге, стереотип. - К.: Либідь, 2003. - 992 с.
11. Семенов И. Н., Степанов С. Ю. Типы и функции рефлексии в научном мышлении // Проблемы рефлексии в научном познании. - Куйбышев. - 1983. - С. 76 - 82.
12. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека. Основы психологической антропологии. - М.: Школа-пресс, 1995. - 384 с.
13. Старовойтенко Е. Б. Жизненные отношения личности. Модели психологического развития. - К.: Лыбидь, 1992. - 215 с.
14. Философская энциклопедия. - М., 1967. - Т. 4. - С. 499 - 502.
15. Волянюк Н. Рефлексивність як детермінанта суб'єктності тренера-викладача // Соціальна психологія. - 2005. - № 2 (10). - C.114-127
16. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...