WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Регіональні особливості параметрів етнічної ідентичності студентської молоді - Реферат

Регіональні особливості параметрів етнічної ідентичності студентської молоді - Реферат

змінилася: лише 45 % етнічних росіян не надавали значення своєму етнічному походженню. Серед причин такого підвищення актуальності та значущості етнічної ідентичності виокремлюють психологічні наслідки втрати домінуючого стану росіян в СНД, безперервні етнічні конфлікти, ареною яких стають навіть центральні області Росії, сепаратистські процеси суб'єктів федерації, коли їх єдність забезпечується силою зброї. І, нарешті, не можна відкидати й прямого ідеологічного впливу, коли етнічна та національна тема експлуатується різними консервативно-націоналістичними рухами та партіями. В результаті нормальна ідентичність трансформується за типом гіперетнічності: етноегоїзму, етноізоляціонізму або навіть етнофанатизму [8].
В Україні вдалося уникнути багатьох таких деструктивних явищ, але особливості прояву параметрів, що описуються, мають також інші специфічні детермінанти. Перш за все маємо на увазі історичний контекст, в якому відбувалось становлення української ідентичності.
Узагальнюючи результати порівняння, можна зазначити, що існують значні розбіжності в даних різних дослідників стосовно рівня актуальності етнічної ідентичності, чому є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Незважаючи на наші уявлення про динамічність характеру системи соціальної та особистісної ідентичності, ми не вважаємо, що реальна ситуація з параметром, який досліджується, може настільки варіювати в означеному часі й просторі. Найсуттєвіша проблема у дослідженні актуальності етнічної ідентичності за допомогою тесту М. Куна - Т. Макпартленда, на наш погляд, є недотримання строгості процедурних вимог та значна ситуаційна залежність результатів.
Валентність етнічної ідентичності
Під валентністю розуміємо, перш за все, певний знак етнічної ідентичності, тобто вона може бути позитивною, нейтральною або негативною. Операціоналізується вона за допомогою суб'єктивної оцінки або спеціальних градуйованих шкал, які дозволяють оцінити рівень її позитивності чи негативності [2]. Але здається, що при такому підході не можна одержати валідних результатів, перш за все через високу соціальну бажаність позитивності образу власного "Я" та трансляцію загально позитивного самосприйняття на всі його компоненти.
Отже, пропонуємо застосувати інший теоретичний підхід і, відповідно, інший шлях визначення валентності етнічної ідентичності. Здається, що доречним шляхом операціоналізації валентності етнічної ідентичності уявляється визначення її через емоційно-ціннісний компонент етнічних автостереотипів, бо саме вони становлять основний зміст етнічної ідентичності [8, с. 50].
О. Леонтьєв зазначав, що "проблема сприйняття повинна залишатись як проблема побудови в свідомості індивіда багатомірного образу світу, образу реальності" [6, c. 254]. Вчений підкреслював важливість того, "...як предметний і людський світ відбивається в свідомості людини даної історичної епохи і даного конкретного етносу, які ті елементи суспільно-історичного досвіду даного народу, що інтерналізуються (інтериорізуються) кожною окремою людиною та утворюють "картину світу", специфічну для певного етапу соціально-історичного розвитку і водночас для певного етносу. З психологічної точки зору - це система значень, що засвоюється людиною і складає базис її свідомості" [5 c. 39]. Далі О. Леонтьєв підкреслює, що "...історико-етнічна обумовленість психіки людини проявляється на трьох рівнях: окремих психічних властивостей і функцій (або їх системи, ансамблю); соціального індивіда, тобто системи засвоєних індивідом соціальних значень; особистості, тобто системи особистісно-смислових утворень як рушійної сили "соціальних дій" [5, c. 43 - 44].
Таким чином, дотримуючись загалом цієї логіки, можна говорити, що етнічні стереотипи на рівні етнічної свідомості певного етносу представлені у вигляді систем соціальних значень. Ці системи напрацьовані протягом соціально-історичного розвитку даного етносу та об'єктивуються в звичаях, нормах поведінки, авто- та гетеростереотипах. На рівні етнічної самосвідомості етнічної спільноти це будуть ті ж соціальні значення, але вже засвоєні соціальним індивідом. На рівні етнічної самосвідомості особистості - це особистісно-смислові утворення, які формуються шляхом набуття інтеріорізованими системами соціальних значень особистісних смислів. Етнічна ідентифікація відбувається шляхом інтеріоризації систем соціальних значень, тобто власне за допомогою етнічної ідентифікації системи соціальних значень перетворюються на особистісно-смислові утворення. Результатом цього процесу й буде певна конкретно-історична форма етнічної ідентичності з особливими характеристиками та відповідними значеннями параметрів.
Отже, визначивши сумарні значення позитивних, негативних і нейтральних визначень за етнонімами "Україна" і "українці", за допомогою експертних оцінок можна зробити висновок про валентність етнічного автостереотипу. Повну картину спрямованості етнічного автостереотипу українців та українського гетеростереотипу росіян отримали сумацією результатів співвідношення позитивних і негативних визначень, отриманих для обох визначальних етнонімів - "Україна" та "українці". Це співвідношення має такий вигляд: 38,44 % до 56,26 % в російській групі з адекватним етнічним самовизначенням; 49,64 % до 44,37 % в аналогічній українській групі; 42,65 % до 51,22 % в етномаргінальній українській групі; 48,48 % до 45,35 % у відповідній російській групі; 52,6 % до40,04 % в західноукраїнській групі. Згідно з теоретичними засадами нашого дослідження, ці дані можуть бути проінтерпретовані і в якості валентності етнічної ідентичності. Тобто загалом можна говорити про її амбівалентний характер.
Підсумовуючи результати емпіричного дослідження, зазначимо, що актуальність та значущість етнічної ідентичності перебувають на низькому рівні в усіх групах, що порівнювались. Навіть студенти з Західної України продемонстрували доволі низькі значення цих параметрів.
Валентність етнічної ідентичності позначається відмінностями в групах порівняння, хоча загалом можна констатувати її амбівалентний характер. Лише в групі західноукраїнського студентства однозначно превалюють позитивні значення етнічного автостереотипу. Такі дані є прямим свідченням трансформаційних процесів, що відбуваються з етнічною самосвідомістю, які починаються, власне, з її ядра - етнічної ідентичності.
Література:
1. Васильченко О. М. Етносоціальні уявлення в структурі "Я-концепції" університетської молоді. Дис. канд. психол. наук. К., 2003.
2. Гнатенко П. И., Павленко В. Н. Идентичность: Философский и психологический анализ. - К., 1999. - 465 с.
3. Коростелина К. В. Система социальных идентичностей: опыт анализа этнической ситуации в Крыму. - Симферополь, 2002. - 255 с.
4. Коростелина К. В. Социальная идентичность и конфликт.-Симферополь, 2003.- С. 359.
5. Леонтьев А. А. Личность как историко-этническая категория. // СЭ, 1981, № 3, с. 35 - 44.
6. Леонтьев А. Н. Образ мира. // Избранные психологические произведения в 2-х т. - М., 1983. С. 251 - 261.
7. Психологічні закономірності розвитку громадянської свідомості та самосвідомості особистості: У 2-х т./ М. Й. Боришевський, М. І. Алексєєва, В. В. Антонечко та ін. За загальною редакцією М. Й. Боришевського. - К., 2001. С.12.
8. Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности. М..: Смысл, 1999.
9. Стефаненко Т. Г. Социальная психология этнической идентичности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук. М. 1999.- 14 с.
10. Ядов В. А. Социальная идентичность. - М., 1993.
11. Бичко О. Регіональні особливості параметрів етнічної ідентичності студентської // Соціальна психологія. - 2004. - № 3 (5). - C.72-81
12. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...