WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості самореалізації особистості в умовах професійної кризи - Реферат

Психологічні особливості самореалізації особистості в умовах професійної кризи - Реферат

соціального задоволення від професійної праці, впевненістю у собі та професійних перспективах.
У всіх досліджуваних з низьким рівнем мотивації досягнення та потреби в досягненні виявлено високий рівень реактивної і особистісної тривожності. Для досліджуваних усіх професійних груп, несхильних до переживання кризи, високий рівень тривожності є типовим, закономірним.
Так, у групі безробітнихпоказники особистісної та реактивної тривожності є найвищими, помірність цього емоційного стану виражена у групах студентів та здобувачів другої вищої освіти. Тривожність у професійній кризі розглядаємо як емоційну реакцію на суб'єктивно травмуючу ситуацію та як особистісну рису, яка дещо забезпечує схильність до переживання професійної кризи. Групі студентів, викладачів та здобувачів другої вищої освіти характерний виражений мотив "прагнення успіху", впевненість у позитивному завершенні справи, стійкість у переборюванні труднощів, рішучість у непевних ситуаціях.
Висновки
На основі дослідження можна зробити висновок щодо розуміння професійної самореалізації як процесу соціалізації, аналізуючи два його виокремлені нами рівні: 1) репродуктивний, на якому суб'єкт намагається ігнорувати ті цінності, мотиви і потреби, які б зорієнтували його на професійну перспективу в аспекті нових знань, умінь, навичок та допомогли б вирішувати нові професійні завдання; 2) творчий, на якому відбувається реалізація суб'єктом нагромадженого інтелектуального досвіду в межах професійного потенціалу та подальше формування професійної майстерності і компетентності.
Другий рівень найбільш виражений у групі перекваліфікації на другу вищу освіту та педагогів-викладачів. Перший рівень найбільш відповідає етапу початкового професійного становлення. Групу безробітних, яка ще не визначилася з професійною орієнтацією, можна віднести до людей, які перебувають у стані пошуку життєвих цілей і професійних цінностей та мотивів.
Викладачам, у свою чергу, в порівнянні із здобувачами другої вищої освіти, більш притаманні риси самоактуалізованої особистості, високий рівень самоповаги та впевненості в собі, віра у свою здатність контролювати професійну поведінку; реалістичний настрій обумовлює їх високе прагнення до самовдосконалення і саморозвитку на фоні логічного осмислення життя і професійних цінностей та мотивів у ньому.
У групі безробітних, навпаки, труднощі самореалізації обумовлені інтравертністю, невпевненістю в собі, у своїх професійних перспективах, конформністю, низьким рівнем комунікативності, недостатньою гнучкістю поведінки, спонтанністю, високою реактивною тривожністю.
На основі отриманих результатів дослідження професійної реалізації особистості студентів (працюючих і непрацюючих), здобувачів другої вищої освіти, педагогів та безробітних можна зробити такі висновки: феномен професійної самореалізації в контексті розвитку особистості, схильної до переживання кризових станів, та особистості, що перебуває в умовах професійної кризи, має свою специфіку на різних етапах життєвого шляху. Особливості самореалізаційних характеристик у різних професійних групах відрізняються ступенем інтегрованості та якісними показниками, що детермінується різними інтегральними особистісними особливостями (емоційно-вольовими, комунікативними, ціннісно-мотиваційними). Отже, групам досліджуваних, які відчувають більше адаптаційне навантаження в умовах професійного становлення, треба більше витрачати емоційно-вольових та інтелектуальних зусиль.
Домінуючими рисами осіб, схильних переживати кризові стани у професійній сфері, є: почуття провини, замкнутість, напруженість, знижена потреба в досягненні, вираженому мотиві уникати невдачі, у проявах депресивної поведінки, низька здатність долати життєві та професійні труднощі, слабка воля.
Схильність до переживання кризи є певним психічним станом особистості, який характеризується суб'єктивними переживаннями неможливості реалізації професійних планів, що виникають при блокуванні цілеспрямованої професійної діяльності зовнішніми (об'єктивними стосовно особистості) і внутрішніми (суб'єктивне ставлення до освіти, індивідуальні особливості особистості, особливості її розвитку) причинами. У осіб, схильних переживати кризу, ціннісно-мотиваційні перетворення мають деструктивний характер, а в самій мотиваційно-смисловій сфері особистості спостерігається слабка актуальність ціннісних орієнтацій, які спрямовують особистість на успішність професійної діяльності.
Наше дослідження не охоплює все коло актуальних питань, що стосуються проблеми вивчення мотиваційних аспектів поведінки як прояву активності "кризової" особистості для подолання труднощів та емоційно-мотиваційних аспектів професійного становлення. У зв'язку з цим можна вважати перспективним і актуальним дослідження самореалізаційних характеристик суб'єкта на емоційно-мотиваційному рівні на всіх етапах професійного становлення з врахуванням індивідуально-типових властивостей особистості.
Метою нашої подальшої праці є розробка та апробація комплексної системи психологічної корекції мотиваційної сфери особистості в умовах професійної кризи, обґрунтування практичних рекомендацій для актуалізації процесу формування мотиваційного саморозвитку особистості в ході психокорекційної роботи з "кризовими" досліджуваними.
Література:
1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. - Л., 1968. - 236 с.
2. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. -М.: Мысль, 1980. - 198 с.
3. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991. - 299 с.
4. Донченко О. А. Адаптаційний невроз як ознака нашого часу / Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення. - К., 1994. - С. 40.
5. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. - Ростов-на-Дону.: Изд-во "Феникс", 1996. - 512 с.
6. Коростылева Л. А. Самореализация личности в профессиональной сфере: генезис затруднений. / Вып. под. ред. Г. С. Никифорова, Л. А. Коростылевой. - СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2001. - С. 3 - 23.
7. Коростылева Л. А., Никонова А. Н. Психологические проблемы самореализации личности. / Вып. под. ред. Г. С. Никифорова, Л. А. Коростылевой. - СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2001. - С. 24 - 41.
8. Психологические проблемы самореализации личности. / Вып. под. ред. Г. С. Никифорова, Л. А. Коростылевой. - СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2001.
9. Життєві кризи особистості: Наук.-методичний посібник: У 2 ч. / Ред. рада: В. М. Доній та ін. - К.: ІЗМН, 1998. - Ч. 1: Психологія життєвих криз особистості. - 360 с.
10. Ядов В. А. Самореализация и прогнозирование социального поведения личности. - Л.: "Наука", 1979. - 264 с.
11. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...